WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Гендерна складова психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ - Реферат

Гендерна складова психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ - Реферат

До певної мірі цю думку поділяє В.О.Чифранов [8], який вважає, що види (різновиди) суспільної свідомості – це різноманітні історично утворені, відносно стійкі прояви суспільної свідомості, які відрізняються одне від одного специфічним предметом відображення суспільного буття, засобом відображення і функціональною роллю.

Необхідно зазначити, що науковці у контексті суспільної свідомості використовують терміни види і форми як тотожні, ми також залишаємо їх у тому вигляді, як подають різні автори.

Так само, як і В.О. Чифранов [8], Б.А.Чагін [9] виділяючи ті чи інші форми суспільної свідомості, акцентує увагу на тому, що об'єктивними підставами для цього служать;

1) наявність свого предмета відображення;

2) специфічний характер відображення;

3) виконання певних соціальних функцій;

4) особливі зв'язки із базисом суспільства.

Автор також виділяє основні форми суспільної свідомості, зазначаючи, що вони не вичерпують усієї багатоманітності духовних утворень, які існують у дійсності. Оскільки вони найбільш суттєві форми суспільної свідомості, то включають у себе більш часткові. Подібної думки дотримуються також Л. Губернський, В. Андрущенко, М. Михальченко [10], додаючи, що часткові форми суспільної свідомості є формами другого порядку.

Ми вважаємо, що гендерна свідомість не може вважатися конкретною формою суспільної свідомості у її прямому значенні, проте завдяки змінам суспільного буття, формування егалітарного рівня гендерних відносин у суспільному розвитку вона набуває важливого значення для сучасності. Історична зумовленість ускладнення суспільного буття призвела і до диференціації суспільної свідомості. На нашу думку, в умовах сьогодення гендерна свідомість поступово набуває все більшого впливу на розвиток суспільства. Вона надає можливість людині орієнтуватися у складному практичному житті, здійснює виховний і формуючий вплив на особистість. Але на сьогодні саме рівень сформованості гендерної свідомості є визначальним у суспільній активності представників різної статі, у тому способі життя, який особистість вибирає для себе, у тих цілях, які ставить перед собою на шляху до самореалізації.

Таким чином, існування гендерної свідомості зумовлюється, у першу чергу змінами суспільного буття, які сталися та створили передумови виділення у суспільних відносинах гендерні, а їх аналіз призвів до визнання існування проблем гендерного характеру. Гендерна свідомість є відображенням як суспільного буття, а нас цікавить у першу чергу його гендерний аспект, так і гендерних відносин. Поява гендерної свідомості зумовлюється особливостями сучасного етапу розвитку суспільства, тими змінами, що відбулися у ньому та актуалізувати означену вище проблему.

Якщо розглядати гендерну свідомість як один з аспектів відображення сучасного розвитку буття, то слід взяти до уваги, що явища суспільного буття виникають і розвиваються до певного моменту без відображення у суспільній свідомості, хоча суспільне буття здійснюється у свідомості взагалі, бо все що роблять люди, вони роблять свідомо. Суспільна свідомість, а відповідно і гендерна як її вид, є продуктом діяльності усього суспільства, численних поколінь. Вона є вираженням того рівня свідомості, який відображає розуміння (правильне чи неправильне) сутності суспільних відносин, в яких діє людина, ролі цих відносин у її діяльності, на відміну від стихійності [11].

Гендерні відносини, як зазначає І.Г. Малкіна-Пих [12], – це різноманітні форми взаємозв'язків людей як представників певної статі, що виникають у процесі їх спільної життєдіяльності. Оскільки ці відносини є різновидом соціально-психологічних відносин, вони мають із ними схожі детермінанти. Існує залежність гендерних відносин від таких факторів, як гендерні уявлення, стереотипи, установки, гендерна ідентичність особистості чи групи, які відображають соціальні уявлення, стереотипи, установки і соціальну ідентичність. Гендерні відносини вбудовані у широкий контекст і проявляються на різних рівнях соціуму, тобто це багаторівневі відносини, які існують на макро-, мезо- і мікрорівнях соціальної реальності, а також на внутрішньо особистісному рівні.

Слід додати, що гендерні відносини у суспільстві існували завжди, бо завжди існували соціальні можливості представників кожної статі в різних сферах суспільного буття. Під суспільним буттям у сутності розуміють процес виробництва матеріальних благ, через які здійснюється постійний зв'язок, обмін речовин між суспільством та природою, який забезпечує існування суспільства як такого [13]. Проте довгий час цей тип відносин не розглядався окремо, бо суспільна активність жінок довгий час була обмежена внутрішньо сімейним простором. Разом із тим зміни, що відбулися у суспільстві, призвели до перебудови системи всіх відносин у суспільстві.

Таким чином, ми маємо обґрунтування предмета відображення гендерної свідомості. Гендерні відносини мають свою специфіку і проявляються на різних рівнях функціонування суспільства.

Специфікою гендерних відносин є ще й те, що вони виявляються і в економіці, зумовлюються політикою у сфері гендеру, правом, мають моральний вимір тощо.

У контексті нашого дослідження для нас важливою є також і питання виділення функцій гендерної свідомості.

Серед функцій гендерної свідомості ми, у першу чергу, виділяємо: когнітивну; комунікативну; виховну; регулятивну; контролюючу; оцінно-орієнтовну. Кожна з означених вище функцій має свої особливості, так:

когнітивна – завдяки цій функції людина отримує знання щодо сутності дійсності, організації гендерних відносин у суспільстві і завдяки цьому дозволяє людині передбачити віддалені наслідки своєї діяльності. Ця функція гендерної свідомості має чітко визначений історичний характер, бо кожна епоха, в залежності від пануючої у ній гендерної ідеології по-різному інтерпретує особливості суспільного буття;

комунікативна функція гендерної свідомості реалізується через передачу накопиченого людьми досвіду, звичаїв, традицій минулого, які впливають на стан гендерних відносин на тому чи іншому етапі розвитку суспільства;

виховна функція полягає у тому, що виховання є необхідною умовою життєдіяльності суспільства через свідомий вплив одних груп людей на інших з метою формування у них певних поглядів, соціально-психологічних якостей. Саме завдяки цій функції гендерної свідомості у представників різної статі відбувається формування різних психологічних рис, які, у значній мірі, і визначають у подальшому особливості їхньої поведінки та діяльності;

регулятивна функція гендерної свідомості безпосередньо визначає практичне життя, спільну діяльність, завдяки їй здійснюються впорядковуються гендерні відносини і поведінка людей. Через цю функцію, зокрема, здійснюється і регулювання сфер практичної реалізації жінок і чоловіків у суспільстві, визнання ними тих чи інших цінностей, принципів, ідеалів;

контролююча функція гендерної свідомості реалізується через суспільний контроль за поведінкою людини; дотримання нею існуючих у суспільстві норм і традицій через наявність суспільної думки. Саме рівень розвитку гендерної свідомості буде визначати, яким чином суспільна думка відреагує на поведінку тієї чи іншої особи у разі порушення нею загальноприйнятих гендерних норм у суспільстві;

оцінно-орієнтовна функція реалізується завдяки орієнтації людини у поведінці та діях. Її роль полягає у тому, що завдяки їй особистість здатна орієнтуватися у складних суспільних процесах і визначати власне місце у соціумі.

Обґрунтування гендерної свідомості як виду суспільної свідомості створює основу для подальшої дослідницької роботи щодо реалізації завдання впливу на індивідуальний рівень гендерної свідомості молодих викладачів. Вже перший досвід такої роботи дає можливість підтвердити появу у молодих колег гендерної чутливості, яка виявляється у аналізі засобів масової інформації, визнанні існування у суспільстві гендерних стереотипів, які створюють перепони на шляху до наукової кар'єри молоді, у сімейному житті та вихованні дітей. До того ж слухачі семінару починають реагувати на особливості поведінки студентів і студенток, включати гендерно орієнтовану тематику у виховну роботу. Знаючи про гендерні особливості, які виявляються у процесі навчання, починають відзначати їх вияви і враховувати як у самому процесі, так і при оцінюванні студенів.

У межах даного матеріалу ми не претендуємо на повне розв'язання означеної проблеми. Але, на нашу думку, прагнення суспільства до функціонування на егалітарних засадах неможливе без трансформацій суспільної свідомості, без впливу на індивідуальну свідомість тих, від кого залежить підготовка громадян держави, тобто без відповідної підготовки викладачів ВНЗ.

Література

 1. Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків". – http://www.pension.kiev.ua/Ukr/Law_Base/NonFormated/z-1866.html

 2. Гайденко В. Вступ / Гендерна педагогіка: Хрестоматія / Переклад з англ.. В.Гайденко, А.Предборської; За ред. Вікторії Гайденко. – Суми: ВДТ "Університетська книга", 2006. – С.7-8.

 3. Основи теорії гендеру: Навчальний посібник. – К.: "К.І.С.", 2004. – 536 с.

 4. Сафронов Б.В., Дорогова Л.Н. Мир человека (Методологические вопросы формирования духовного мира личности). М., "Мысль", 1975. – 206 с.

 5. Штейн О.М. Актуальные проблемы теории общественного сознания и использование категории "духовная культура"/ Актуальные проблемы общественного сознания и духовной культуры/ Под ред. А.И. Горячевой. Таллин, 1980 – 217 с.

 6. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. С.М.Червонной. – М.: Логос. – 664 с.

 7. В.Г.Крысько Социальная психология: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 432 с.

 8. Чифранов В.О. Філософські проблеми суспільної свідомості: Конспект лекції. – Харків: Укр. юридична академія, 1992. – 33 с.

 9. Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного сознания. – Л.: "Наука" Ленинградское отделение, 1982. – 314 с.

 10. Губернський Л. та ін. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядн. аналіз./ Губернський Л., Андрущенко В., Михальченко М., - 2-ге вид. – К.: Знання України, 2005. – 580 с.

 11. Тугаринов В.П. Филисофия сознания (современные вопросы). М.: „Мысль", 1971. – 199с.

 12. Малкина-Пых И.Г. Гендерная терапия / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2006. – 928с.


 
 

Цікаве

Загрузка...