WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Гуманізація інженерної освіти як одна з умов її вдосконалення - Реферат

Гуманізація інженерної освіти як одна з умов її вдосконалення - Реферат

Ефективність творчого професійного мислення інженера пов'язана з розвитком його рефлексійного рівня, який визначає володіння загальними принципами розв'язування професійних інженерних задач, схильності до діагностики та прогнозуванню стану технічних систем та об'єктів, змістовному аналізу та оперативному усуненню недоліків, плануванню різних видів профілактичних робіт. Важливими властивостями інтелекту, формування якого створює у психіці людини основу для активного розвитку технічного творчого мислення, є: особливості оперування технічними та технологічними образами, спрямованість інтелекту на продуктивну діяльність, яка виражається у готовності, прагнення розв'язувати поставленні задачі; високий рівень розвитку діяльності мислення людини, основних процесів мислення, якості розуму, а також вміння використати у процесі мислення різні комбінації знань, та вмінь [2].

Від випускників ВНЗ вимагається, щоб вони вміли не тільки розумітись у наукових, спеціалізованих галузях, але і висувати та захищати свої ідеї та пропозиції. Проаналізувавши відповіді на питання анкети, яку ми провели серед студентів першого курсу ІнІТКІ ВНТУ (2006-2007 н.р.), отримали такий відсотковий результат:

Чи притаманне вам прагнення до певних творчих досягнень останнім часом?

74,6%

Як часто ви відчуваєте емоційний підйом під час підготовки доповіді, повідомлення, при розв'язанні творчих задач?

66,7%

Як часто ви шукаєте відповідь на цікаві питання у довіднику чи в іншій літературі?

46,7%

Отже, можна зробити висновок, що сучасні студенти мають бажання щодо творчих досягнень у навчанні, йти до поставленої мети шляхом неординарним, раціональним, оригінальним, нестандартним, новітнім. Їм подобається займатися творчою роботою такою як написання рефератів, доповідей, повідомлень, відшукувати розв'язок творчих задач, тобто задач цікавих, оригінальних, розв'язок яких потребує нестандартного підходу, бачення проблеми більш глибше, ніж у звичайних задачах. Але з іншого боку студентам не вистачає навичок роботи з літературою та довідниками, вміння відшукувати інформацію з самостійно підібраних джерел. Знання сучасного інженера мають бути фундаментальними, професійно та практично орієнтовані. Саме ці положення є основою для розробки дидактичних принципів професійної освіти.

В процесі методологічної підготовки використовується широкий діапазон методів, які стимулюють творчу активність студентів у розв'язуванні різних типових завдань (навчальні, начально-пофесійні, професійні) зростаючого рівня складності. Використовуються проблемні ситуації, роботи в малих групах, дискусії, які дозволяють розбудити та розвинути зацікавленість до навчальної діяльності, освоєнню професії, самооцінювання та саморозвитку, сформувати позитивну мотивацію професійної діяльності [2].

На кафедрі вищої математики ВНТУ накопичено позитивний досвід формування творчого мислення у студентів у процесі вивчення вищої математики. Основи творчого відношення студентів до цієї науки закладаються на першому курсі на лекціях та на практичних заняттях. На лекціях та практичних заняттях викладач не тільки подає зміст теми, але і демонструє творчу лабораторію розвитку математичних понять, історію їх виникнення та важливий зв'язок їх з поняттями інших галузей наук. Викладач подає факти з життя науковців, причетних до формування математичних понять. Стимулом до наукової творчості може бути виникнення в процесі викладання матеріалу нових поглядів, нових бачень проблеми.

Також на заняттях з вищої математики використовується проблемний метод навчання – викладач підводить студента до того, щоб той самостійно зробив математичний висновок із запропонованих даних, та переконався у його правильності або помилковості. Відмінність творчості від інших психологічних процесів полягає і в тому, що вона майже завжди пов'язана з наявністю проблемної ситуації, з завданням, яке потрібно вирішити. Проведення занять проблемним методом дозволяє впливати на творче мислення всієї аудиторії та підвищити рівень її активності у процесі засвоєння матеріалу курсу або спецкурсу [4].

Звичайно, проблемне заняття, як і звичайне, дає найбільший ефект, коли всі форми і методи навчання застосовуються у комплексі, налагоджений тісний контакт з аудиторією, використовуються технічні засоби навчання, наочні матеріали. На думку експертів тільки чверть почутого матеріалу залишається у пам'яті. Використання мультимедії дозволяє збільшити частку засвоєного матеріалу до 75% [3]. Комп'ютер, який включений до структури інтелектуальної діяльності людини, повинен активно стимулювати продуктивні, творчі функції мислення, сприяти формуванню, розвитку та зростання її інтелектуальних можливостей.

У ВНТУ на кафедрі вищої математики поряд з іншими формами розвитку творчості студентів практикується залучення студентів до участі у науково-практичних конференціях університету. Особливо важливим є те, що на секційних засіданнях студенти слухають доповіді викладачів і самі вчаться доповідати результати власних досліджень. Однією з найбільш інтенсивних форм розвитку творчого мислення студентів є їх науково-дослідницька діяльність. Значення її в тому, що вона дає можливість застосовувати великий арсенал різних форм розвитку творчого мислення: наукові конференції (на рівні потоку, університету), написання рефератів, наукові проблемні диспути, математичні олімпіади [4] .

Висновки

Ключовими завданнями модернізації освіти в сучасному інформаційному суспільстві є забезпечення збереження та розвиток творчого потенціалу особистості. Це покликано сприяти гуманізації навчання, задоволенню освітніх потреб, самоактуалізації особистості, утвердженню унікальності, неповторності і самоцінності індивідуальності студента. Детермінується зростаючими вимогами інформаційного суспільства до професійної компетентності і когнітивності активності майбутніх фахівців, зумовлене реаліями сучасної соціально-економічної ситуації, коли професійна освіта стає гарантом соціальної стабільності людини, основою соціально-економічного розвитку країни.

Література

  1. Г.В. Ерофеева, О.Н. Єфремова, Е.А.Склярова Методологические и методические аспекты создания обучающей системы по математики в техническом университете.

  2. http://www.duskyrobin.com/tpu/2005-06-00054.pdf

  3. Гурье Л.И. Концептуальные основы методологической составляющей многоуровневой подготовкиинженеров. http://aeer.tomsk.ru/winn/magazine/magazine3.phtml

  4. Клаверов В.Б. Современные технологии в образовательном процессе // Современные технологии образования и обучения в высшей школе: теоретические и методические аспекты. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 22-23 января, 2001г. – Курск, 2001. – 397с.

  5. Клочко В.І., Кирилащук С.А. Особливості розвитку творчого мислення студентів сучасної вищої школи. Спеціальний випуск наукових праць IV Міжнародної науково-методичної конференції "Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг", 7-9 листопада 2006 р., Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". Нові технології навчання - 2007- №48,ч.1 .

  6. Лихолетов В.В. Теория и технологии интенсификации творчества в профессиональном образовании: Автореф. дис....доктора пед. наук., 13.00.08 –Екатеринбург, 2002.

  7. http://www.trizminsk.org/e/prs/236004.htm

  8. Философия техники .

  9. http://www.philosophy.ru/iphras/library/filtech.html#a7


 
 

Цікаве

Загрузка...