WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Природа творчості та психологічні аспекти творчої особистості - Реферат

Природа творчості та психологічні аспекти творчої особистості - Реферат

Розглядаючи індивідуально-психологічні аспекти творчих людей, звернемось до досліджень Я. А. Пономарьова, який прийшов до висновку, що на рівні протікання психологічних процесів креативним людям, притаманні :

цілісність, свіжість, синтетичність як властивості сприйняття, здатність побачити те, чого не бачать інші, певні перцептивні особливості, пов'язані з високою чутливістю до субсенсорних подразників;

певні особливості пам'яті, що проявляються в швидкому засвоєнні головного і в легкому забуванні другорядного, в здатності пригадати малосуттєву дрібницю; пам'ять на рідкісні в повсякденному житті слова, образи, факти;

здатність помічати багатозначність слів, відчувати певні підтексти;

швидкість, гнучкість, оригінальність, відкритість мислення, вміння узагальнювати явища, не пов'язані між собою видимим чином [13].

Слід зазначити, що існують суттєві відмінності в поглядах на взаємозв'язок творчих та інтелектуальних здібностей в структурі психіки творчої особистості. Так, послідовники Ф.Гальтона обстоюють думку, що творчі здібності є вродженими та зумовлені високим рівнем інтелекту. З іншого боку, існують погляди, згідно яких інтелект та креативність — поняття незалежні (Дж.Гілфорд, Е.Торренс, В.В. Дружинін, О.І. Кульчицька ). Я. А.Пономарьов вживає термін "креатив", маючи на увазі, осіб, що проявляють високий рівень творчих здібностей. Автор вважає, що креативні особистості відрізняються від інтелектуалів тим, що інтелектуали вирішують задачі поставлені кимось, тоді як "креативи" самі займаються постановкою задачі [13].

Серед природних предумов розвитку творчих особистостей залишається дискусивним роль спадковості та вроджених здібностей. Говорячи, про природні передумови таланту, І.П. Волков зазначає, що у кожного індивіда існують задатки, тип нервової системи, темперамент. У кожного свій набір цих компонентів, що визначається власним генотипом. Від цього залежать потенційні можливості досягнення того чи іншого рівня в конкретній сфері діяльності [14].

Загальновідомі приклади сімейства математиків Бернуллі, композиторів Бахів та ін. начебто переконують відносно впливу спадкового фактору на творчий потенціал людини. Проте, постає питання: чи було це генетично зумовлено чи все ж таки виявилось наслідком творчої атмосфери у згаданих сім'ях?

В.М. Дружинін відзначає, що психологічні дослідження не підтверджують гіпотезу про спадковість індивідуальних відмінностей в креативності, хоча залишається відкритим на сьогоднішній день питання кореляції між пластичністю нервової системи та креативністю. (с. 212—213) [11]

О.В. Кульчицька заперечує гіпотезу відносно вирішального впливу спадковості, оскільки є немало свідчень, що люди, які стали геніями народилися в простих, малоосвічених сім'ях [15]. На думку А.Маслоу, природа геніальності та таланту залишається не вивченою і принаймі, такі здібності як математичні чи музичні, в значній мірі, є вродженими [3]. Один з провідних сучасних дослідників творчого мислення, автор концепції латерального мислення Е. Де Боно погоджується з тим, що в розвитку творчого мислення відіграють роль як вроджені спадкові фактори так і розвинені здібності, вміння, набуті протягом життя, якщо людина прагне їх розвивати [16].

Р. Мей вважає, що творчість та талант можуть як поєднуватись в особистості так і проявлятись окремо. Він розуміє талант як вроджену особливість людини, зумовлену психофізіологічними явищами, що може бути даний "нікчемній людині", яка його не реалізує. Водночас, творчу особистість психолог пов'язує з одержимістю великою ідеєю, яку особистість прагне реалізувати із здатністю до інтенсивної "зустрічі" [2]. Прикладом описання відданості творчому процесу можуть бути рядки з автобіографічної книги М. А. Бердяєва:

"Я все житя пишу. Писання для мене духовна гігієна, медитація, спосіб життя. Писати я міг коли в мене була температура 39, коли в мене дуже боліла голова, коли в домі було дуже неблагополучно, коли відбувалось бомбардування ..." [17]

В особистісному аспекті, згідно досліджень Я. А. Пономарьова, О.І. Кульчицької для креативної особистості характерні: відхилення від шаблону в поведінці, оригінальність, ініціативність, настирність, енергійність, винахідливість, прямота суджень, чесність, безпосередність, незалежність, лабільність, внутрішня зрілість, критичність, скептицизм, сміливість, впевненість в невизначеній ситуації, схильність до метафоричності, висока самооцінка, гордість, працездатність, одержимість, буремний дух, схильність до ризику, інтуїція. [13], [15].

Характеризуючи особливості мотиваційної сфери, О. І. Кульчицька відмічає, що творчі люди мають високу мотивацію до успіху, поспішають жити, причому, головним мотивом є прагнення реалізувати ідею — цьому підкоряються сила волі, мислення та діяльність.

Відносно соціально-психологічних особливостей творчої особистості, її взаємодії з соціумом, слід послатися на дослідження Я. А. Пономарьова згідно якому в стосунках з групою, в дитячому та юнацькому віці, такі люди частіше відіграють ролі лідерів або ж відторгнутих. [13].

Дослідження також свідчать, що при досить легкому установленні контактів з людьми творчі люди часто шукають усамітнення (М. М. Ніколаєнко). Їх потреба в спілкуванні нижча в порівнянні з контрольною вибіркою. А.Маслоу описував, що на фоні покращення стосунків з оточуючими, для людей, що самоактуалізуються зростає потреба в усамітненні. [10], [3]. Цікавим поясненям цього феномену є думки Р. Мея відносно конструктивної самотності: ".. ми не зможемо пережити осяєння, що надходить від несвідомого, якщо не погодимося на рідкі хвилини самотності" [2, c. 59]

Висновки.

В даній статті вивчалось уявлення про творчу особистість та її прояви, представлені в різних психологічних концепціях, особлива увага приділялась вивченню творчості та творчої особистості в рамках гуманістичного підходу.

Звертаючись до концепцій вітчизняних та зарубіжних авторів, нам вдалось висвітлити деякі аспекти, що стосуються особливостей психічних властивостей творчої особистості: характеру, здібностей, особливостей її когнітивної, мотиваційно-потребнісної та афективної сфери, розглядались соціально-психологічні аспекти її життя. Згідно представників гуманістичного підходу кожна людина потенційно наділена творчим потенціалом, проте визначальною передумовою для його реалізації є сукупність внутрішніх та зовнішніх умов розвитку особистості.

Протирічиві погляди виникають відносно питання чи є творча особистість проявом психічного здоров'я та зрілості. Ми підтримуємо представників гуманістичної психології, що вбачають в творчості процес створення нового; прояв психологічного здоров'я та інтегрованості особистості.

Припускаємо, що в перспективі поглиблене вивчення питань щодо природи творчості та психологічного здоров'я, розмежування понять психологічного та психічного здоров'я допоможуть подолати існуючі розбіжності.

Творчою можна розглядати особистість, здатну до постановки та оригінального вирішення задач з високим рівнем мотивації до реалізації своїх ідей. Серед важливих психологічних особливостей творчих людей психологи відзначають: незалежне мислення, свіжість та цілісність сприйняття, інтуіцію, в особистісному аспекті виділяють: оригінальність, ініціативність, безпосередність, чесність, працездатність, ентузіазм, високу самооцінку.

Література.

 1. Смолінчук Л.С. Творчість і життєвий шлях особистості http://www/newacropolis.org.ua/ua/smolinchuk28.htm

 2. Мэй Р. Мужество творить. — М.: Инициатива. — 2001. — 128с.

 3. Маслоу А. "По направлению к психологии бытия".—М.: Эксмо-Пресс, 2002. — 272с.

 4. Роджерс К.Р. "Взгляд на психотерапию. Становление человека" М.: Прогресс, с.409

 5. Лебедева Н. .Иванова Е "Путешествие в гештальт" С-П.: Речь. — 2005, 560 с.

 6. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека // Вопросы психологии 2005 № 1 с. 116—124.

 7. Моляко В.О. Актуальні соціально-психологічні аспекти обдарованості // Обдарована дитина №1 с. 4—5, 1998.

 8. Клименко В.В. Психологія творчості. К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 480с.

 9. Ломброзо Ч."Гениальность и помешательство", 1982.

 10. Николаенко Н.Н. Психология творчества С-П.: 2005.

 11. Дружинин В.М. Психология общих способностей. СПб: Питерком, 1999. — 368 с.

 12. Завгородня О. Проблема писхологічного здоров'я. Теоретичні та прикладні аспекти // Психологія і суспільство. — 2007. — № 3, с.125.

 13. Психология творчества под ред. Я. А. Пономарева М.: Наука, 1990. — 224с.

 14. Волков И. П. Много ли в школе талантов? //серия "Педагогика и психология" №5 М.: Знание, 1989 с.8—9.

 15. Кульчицька О. І. Соціально-психологічні фактори формування таланту // Практична психологія та соціальна робота. — 2007, №1. — с.1

 16. Э. де Боно Шесть шляп мышления СПб: Питер, 1998. — 120с.

 17. Бердяев Н.А. Самопознание М.: Книга, 1991. — с.220—221.


 
 

Цікаве

Загрузка...