WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Діагностика сформованості альтруїстичних якостей у старшокласників - Реферат

Діагностика сформованості альтруїстичних якостей у старшокласників - Реферат

Підсумковий контент-аналіз проведених анкет, опитування, бесід, спостережень, вчинків дозволив нам виділити чотири рівні сформованості альтруїзму у старшокласників на етапі діагностичного експерименту: високий, достатній, середній і низький. Кожному означеному рівню характерні певні показники й ознаки критеріального підходу викладеного вище.

Узагальнені результати дослідження стосовно кожного схарактеризованого критерію відбито на рис 1,2,3,4,5.

Рис. 1. Діаграма рівнів сформованості альтруїзму у старшокласників за гносеологічним критерієм.

Рис. 2. Діаграма рівнів сформованості альтруїзму у старшокласників за процесуально-діяльнісним критерієм

Рис.3. Діаграма рівнів сформованості альтруїзму у старшокласників за суб'єктивно-особистісним критерієм

Проаналізуємо дані, наведені у рисунках 1,2,3, простежуючи рівні сформованості альтруїзму у старшокласників за схарактеризованими вище критеріями.

За гносеологічним критерієм немає жодного старшокласника, який відповідав би високому рівню сформованості альтруїзму. До достатнього рівня віднесено 36,6% учнів, відповідно середнього – 43,4% і низького – 20%.

Стосовно процесуально-діяльнісного критеріюмаємо дещо оптимістичніші результати, показово, що високий рівень сформованості бажаних характеристик властивий 7% старшокласників, достатній – більш ніж третині опитаних (34%); середній - 38%; і низький – 21%.

Щодо суб'єктивно-особистісного критерію показники сформованості перегукуються, до певної міри, з означеним вище. Так, високий рівень сформованості альтруїзму є притаманний 6,5% старшокласників. Достатній рівень характерний 33,4% опитаних, відповідно середній – 41,2% й низький –18,9%.

Узагальнення результатів дослідження дало змогу виявити стан сформованості альтруїзму у сучасних школярів старших класів, що відображено на рис.4.

Рис. 4. Діаграма рівнів сформованості альтруїзму у сучасних старшокласників (у%)

Висновки: Дані дослідження свідчать про те, що стан сформованості альтруїзму у сучасних старшокласників перебуває на недостатньому (середньому) рівні й потребує подальшого формування й відповідної корекції.

Причинами недостатньої сформованості бажаних характеристик є, на нашу думку, фрагментарність й неінтегрованість моральних знань й уявлень старшокласників, необізнаність з проблем альтруїзму та альтруїстичних взаємин, обмеженість особистого життєвого досвіду, відсутність моральної діяльності, зокрема альтруїстичного спрямування, нестабільність позитивних моральних взаємин у класі, сім'ї, суспільстві, а також прорахунки й недоопрацювання дорослих у шкільному й родинному вихованні.

Дієвими механізмами й ефективними методами, які б сприяли оптимізації формування альтруїстичних якостей у підростаючого покоління вважаємо:

зміна парадигми шкільної освіти (здійснення навчально-виховної діяльності з урахуванням національних пріоритетів й принципів гуманізму, альтруїзму, демократизму);

акцентуація уваги на вихованні означених якостей у шкільному, родинному вихованні;

запобігання негативного впливу соціальних й суспільних чинників, а саме: оточення (навколишнього середовища); ЗМІ (телебачення, Інтернет, преси, тощо);

залучення до доброчинної діяльності (участь у благодійних акціях, допомога безпритульним, сиротам, пенсіонерам, малозабезпеченим й соціально незахищеним верствам населення; людям з фізичними вадами і т.п.);

перегляд діючих навчальних планів та програм, їх змістове наповнення, націлене на виховання альтруїстично-спрямованої особистості;

підвищення професійної компетенції педагогічних кадрів, що передбачає цілеспрямовану підготовку з виховання бажаних характеристик;

розробка курсів, окремих блок-модулів, навчально-методичного забезпечення для підготовки та перепідготовки вчителів;

вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду з проблем виховання альтруїзму та їх висвітлення в мас-медіа, матеріалах фахового спрямування, професійних журналах, на науково-практичних семінарах, засіданнях, конференціях, тощо;

комплексна й системна взаємодія всіх виховних чинників (сім'я, родина, друзі, школа, суспільство, соціальні, політичні й економічні інституції).

Література

  1. Білоус Т. М. Виховання толерантності в студентів вищих педагогічних закладів у процесі вивчення іноземної мови. Дис. ...канд. пед. наук. – Рівне, 2004. – 228с.

  2. Ингекамп К. Педагогическая диагностика. – М.: Педагогика, 1991. – 238с.

  3. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – М.: Изд. центр "Академия"; 2000. – 176с.

  4. Колмагорова Л.С. Становление психологической культуры школьника. // Вопросы психологи. - №1 – 1992. – С.83-91.

  5. Кравченко І.В. Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі. Автореф. дис. ...канд. пед. наук. – Київ, 2004. - 16с.

  6. Педагогічний словник / За ред. дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 516с.

  7. Педагогічна діагностика як один із найважливіших етапів виховних технологій // www.tnpu.edu.ua/subjects.

  8. Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. – К.: Україна, 1998. – 343 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...