WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освітні інновації як основа якісних змін в економіці та розвитку трудового потенціалу - Реферат

Освітні інновації як основа якісних змін в економіці та розвитку трудового потенціалу - Реферат

Реферат на тему:

Освітні інновації як основа якісних змін в економіці та розвитку трудового потенціалу

Вступ.

Сучасний ринок праці в Україні потребує робочої сили, яка здатна буде до постійного самонавчання і вдосконалення своїх трудових навичок. Адже, вимоги до трудового потенціалу постійно зростають. Так, у ХХ столітті радикальні технічні зміни відбувались у суспільстві кожних 3540 років. За цих умов, знань отриманих фахівцями у навчальних закладах, вистачало майже на всю трудову діяльність. В сучасних умовах оптимальний період оновлення техніки і технологій скорочується до 45 років, а в окремих випадках до 23 років, що вимагає прискорення оновлення своїх знань. Тому позитивним моментом у зростанні якісних показників підготовки кадрів, можна відмітити активне впровадження модульної системи, розробленої Міжнародною Організацією Праці, яка сприяє підвищенню мобільності робочої сили, її конкурентоспроможності на ринку праці.

Дослідженню проблем ринку праці (в аспекті підвищення конкурентоспроможності робочої сили) присвячені роботи Дж. Кейнса, А. Маршала, П. Агіона, М. Портера та інших. Великий внесок в дослідження розвитку трудового потенціалу, у тому числі професійної підготовки продуктивних сил України, підвищення конкурентоспроможності робочої сили, безробіття, зайнятості зробили вітчизняні науковці С. Бандур, Д. Богиня, І. Бондар, І. Гнибіденко, О. Грішнова, Б. Данилишин, Г. Дмитренко, М. Долішній, Т. Заяць, А. Колот, І. Кравченко, Г. Куліков, Е. Лібанова, Л. Лісогор, О. Макарова, О. Новікова, В. Новіков, В. Онікієнко, С. Пирожков, В. Покрищук, В. Савченко, М. Семикіна, Л. Ткаченко, Г. Ярошенко та інші.

Метою роботи є виявлення резервів підвищення ефективності сучасної системи професійної освіти, на основі аналізу світових тенденцій в освітній сфері та можливостей реалізації інноваційних підходів до професійного навчання, як важливої передумови розвитку трудового потенціалу України.

З метою мінімізації рівня безробіття, а також запобігання втрати кваліфікації вивільнених працівників потрібно постійно домагатися їх готовності перейти з однієї роботи на іншу з відповідним рівнем компетентності і кваліфікації, тобто виникає потреба в безперервному навчанні. Отже, перевагу на ринку праці отримають працівники з певним резервом знань, трудових навичок та компетенції.

Західні системи професійної освіти орієнтовані на початкову професійну освіту, яка спрямована на засвоєння базових кваліфікацій, що дозволяє громадянам вийти на ринок праці. Наступна підсистема охоплює безперервне навчання, куди входять всі сегменти після обов'язкової освіти, у тому числі підвищення кваліфікації, освіта і навчання дорослого населення, навчання безробітних. Їх об'єднує спільна інтегрована система кваліфікацій, яка орієнтована на компетенції. Це сприятиме забезпеченню врахування всіх раніше отриманих компетенцій, необхідних для нової спеціальності, незалежно від того, де і як вони були отримані.

Саме тому, перетворення країн ЄС в найбільш динамічно розвинуту економіку, засновану на знаннях, була проголошена стратегічною метою на засіданні ЄС в Лісабоні в 2000 році і конкретизовано в Робітничій програмі "Освіта і навчання 2010", прийнятій в березні 2002 року в Барселоні, що передбачає створення в Європі до 2010 року системи професійної освіти, яка стане загальновизнаним еталоном якості в світі. Цікавим є досвід Франції в організації раціональної системи професійної кваліфікації. Так, у Франції розглядаються можливості переходу до комплексної системи в форматі національного переліку професійних кваліфікацій. В країні існує три системи свідоцтв про освіту: національних дипломів, акредитованих сертифікатів і сертифікатів професійної кваліфікації. Кваліфікація робітника являє собою формальне визнання його відповідності стандарту або набору стандартів, що підтверджується свідоцтвом, дипломом тощо. Вона присуджується після встановлення факту її відповідності стандарту. Професійна кваліфікація вказує на компетенцію адекватного виконання професійної діяльності. Зазначені тенденції повинні простежуватись в системі освіти України, які по суті вже деякою мірою існують, адже модульне професійне навчання саме цьому сприяє і ґрунтується на цих принципах.

Досить цікава система професійних стандартів в Англії. В цій країні лише ті одиниці кваліфікації, які пройшли сертифікацію, визнаються на ринку праці. Гнучкість цієї системи полягає в тому, що в світі швидко змінюються вимоги до ринку праці, де людина може засвоїти необхідні додаткові модулі і отримати відповідний сертифікат. При цьому людина може пройти необхідне навчання у вільний від роботи час і отримати "міні-кваліфікацію". Одиниця складається із взаємопов'язаних елементів, які необхідні для виконання конкретної трудової функції, що користується попитом на ринку праці. Поступово накопичуючи одиниці кваліфікації, робітник має можливість отримати повну кваліфікацію, що, як показує досвід, стає достатньо сильним мотиваційним механізмом. Для України приведені принципи є цінними і доцільно їх поступово реалізовувати в ході трансформування традиційної професійної освіти відповідно до вимог ринкової економіки, а також прагнень нашої країни ввійти в світове співтовариство.

В Іспанії програми навчання мають модульну структуру. Модулі розроблені з врахуванням практики професійної діяльності. Позитивним моментом в засвоєнні одиниці кваліфікації є можливість навчатись протягом життя, оскільки це дозволяє оцінити власну потребу в навчанні і планувати і реалізовувати навчання за індивідуальним графіком.

Основним напрямком формування систем професійної кваліфікації в Ірландії є реалізація основних завдань стратегії навчання протягом життя, що спирається на три ключові поняття 1: доступ (процес, в ході якого учень починає навчання на основі визнання тих знань, які він вже має, а також вмінь; перехід (процес, в ході якого учні можуть переходити з однієї програми на іншу, отримавши офіційне визнання тих знань, вмінь і досвіду, який в них є); просування (це процес, в ході якого учні можуть переходити з однієї програми навчання на іншу, більш високого рівня порівняно з попередніми програмами навчання). Ці поняття лежать в основі створення кваліфікаційної рамки, яка базується на таких принципах: можливість вступу на навчання для всіх категорій населення; забезпечення рівних прав на навчання, зафіксованих в Законах Ірландії "Про рівний статус" (2000 рік), "Про рівні права на зайнятість" (1998 рік). Ще однією важливою особливістю є те, що отримання сертифіката означає можливість навчання по програмі, яка веде до отримання ще одного сертифіката на наступному рівні, де передбачено присудження сертифіката в тій самій суміжній сфері, а також просування потім на більш високий рівень.

Тому в Україні сьогодні також постає питання щодо створення єдиної кваліфікаційної рамки для вищої і професійно-технічної освіти, її відсутність гальмує розвиток сучасної системи освіти Україні та є джерелом, яке призводить до невідповідності між ринком праці і ринком освітніх послуг. Отже, поняття компетенції має бути центральним в основі навчального процесу, а досвід Франції, Німеччини, Великобританії, і особливо Ірландії, має бути покладений в основу реформування системи професійно-технічної і вищої освіти України, де в основі розробки стандартів на певні професії, спеціальності, види робіт має бути покладена така важлива складова, як фактор компетентності.

Неможливо досить ефективно боротись з безробіттям, якщо відсутня збалансованість між попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці, що можливо шляхом удосконалення технології професійного навчання в усій системі професійно-технічної і вищої освіти, яка б давала можливість адекватно реагувати на потреби ринку праці. За цих умов розширення професійної компетенції розглядається як важливий резерв розвитку робочої сили, а професійне навчання має забезпечити безперервну перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих упродовж усього періоду зайнятості. Однією із таких технологій є модульна технологія професійного навчання.


 
 

Цікаве

Загрузка...