WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Варіант організації дистанційного електронного курсу з іноземної мови для віртуального навчального середовища Moodle - Реферат

Варіант організації дистанційного електронного курсу з іноземної мови для віртуального навчального середовища Moodle - Реферат

Як видно із проведеного аналізу літератури, за останнє десятиліття в нашій країні надруковано багато матеріалів по цій тематиці, але питання, яке пов'язане з організацією контролю навчально пізнавальної діяльності студентів в процесі опанування електронного дистанційного курсу залишається відкритим. Головне завдання ефективного дистанційного курсу полягає в тому, щоб його контрольно-комунікативий блок мав змогу забезпечувати студента кількома видами контролю: попереднім, поточним, рубіжним та підсумковим

Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати, що мета даної статті полягає в необхідності запропонування авторської моделі електронного дистанційного курсу з іноземної мови, що забезпечувала б усі вимоги стосовно контролю як одного з головних компонентів дистанційного курсу.

Електронний дистанційний курс „Basic English for Engineering students." Розроблено викладачами кафедри сучасних мов, Національного університету кораблебудування у відповідності до нової програми з іноземної мови для студентів молодших курсів технічних спеціальностей вузів дистанційної та заочної форм навчання. Він містить новітні матеріали загально-технічного спрямування, які призначені для самостійної роботи студентів та спрямовані на розвиток комунікативних навичок у сферах соціально-обумовленого та професійно-орієнтованого спілкування.

Графічно структуру курсу зображено на малюнку 1.

Мал. 1. Структура дистанційного електронного курсу „Basic English for Engineering students."

Розглянемо, яким чином організовано процес навчання та контролю при використанні даного дистанційного курсу. Після попереднього етапу, який включає отримання паролю та доступу до матеріалів курсу, ознайомлення з організаційними моментами роботи : опанування інформації про мету та послідовність роботи над курсом, календарним планом, термінами робочих зустрічей студент приступає до безпосереднього опрацювання уроків та модулів курсу. Робота над курсом починається зі вступного тестування, основна мета якого – визначити рівень володіння іноземною мовою. Усі завдання уроків представлено у вигляді тестів, правильність виконання яких студент може перевірити самостійно (за допомогою спеціальної опції системи) і отримати відповідний бал. Якщо студента не влаштовує результат, він має можливість виконати це завдання ще раз (кількість разів не обмежена) і отримати вищий бал. Дистанційний курс містить різні типи завдань. Правильність виконання завдань, які мають однозначну, запрограмовану відповідь перевіряє та оцінює система. Відповіді на завдання, які потребують висловлювання своїх думок, творчого підходу (як наприклад у розділі - Listening library) студенти пересилають внутрішньою електронною поштою викладачеві, який і оцінює їх результативність.

Однією з головних особливостей цього курсу є закладена в ньому модель діагностування якості знань. Сьогодні діагностування в дидактиці розуміється як "... діяльність по встановленню і вивченню ознак, які характеризують стан яких-небудь систем для передбачення можливих відхилень і запобіганню порушень нормального режиму роботи". В системі дистанційного навчання цей процес набуває особливого значення, оскільки являється чи не єдиним механізмом стимулювання і розвитку процесу самонавчання. Діагностування включає контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз виявлення динаміки, прогнозування подальшого розвитку явищ. Особливість цього процесу полягає у можливості його проведення в умовах відсутності очного контакту студентів і викладача і необхідності додаткової реалізації функцій ідентифікації особистості студента для виключення можливості фальсифікації результатів навчання. У розробленої моделі дистанційного курсу процес діагностування спрямовано на з'ясування ефективності всієї дистанційної моделі навчального процесу, визначення результативності дій кожного її компоненту, а також своєчасне внесення оптимальних коректив. Графічно цю модель зображено на малюнку 2. (див. Мал.2)

Мал.2. Модель діагностування якості знань.

Розроблена нами модель передбачає два виду контролю: самоконтроль і поточний зовнішній об'єктивний контроль.

Самоконтроль представлено у формах внутрішнього і зовнішнього самоконтролю. Внутрішній самоконтроль (СКт) передбачає той факт, що при вивченні навчального матеріалу студент сам керує і контролює процес пізнання. Він може або обмежитись інформаційним сприйняттям матеріалу, або піднятися до розумового, понятійного рівня фундаментальних знань. В залежності від індивідуальних психолого-фізіологічних можливостей суб'єкт самостійно обирає методи самоконтролю (це можуть бути як методи усного відтворення інформації так і застосування письмових методів, або комбінації обох).

Зовнішній самоконтроль (ЗСКт) готується викладачем у вигляді питань, завдань, тестів, вправ до кожної теми. Особливість ситуації полягає в тому, що ці завдання обов'язково повинні мати ключі для самоперевірки. Мета зовнішнього самоконтролю полягає в перевірці відповідності і системності засвоєння суб'єктом інформації. Зовнішній самоконтроль може бути представлено як за допомогою усних і письмових методів контролю, так і за допомогою тестів для самоперевірки. У нашому випадку зовнішній самоконтроль здійснюється за допомогою різноманітного тестового матеріалу, який представлено в навчальних уроках кожного модулю. Правильність виконання тестових вправ студент може перевірити за допомогою системи, застосовуючи спеціальну опцію. Якщо результат буде негативним, студент має можливість здійснити самокорекцію (СКц) своєї навчально-пізнавальної діяльності шляхом більш детального опанування свого навчального матеріалу.

Поточний зовнішній об'єктивний контроль здійснюється у формі вхідного, оперативно-роз'яснювального, рубіжного контролів.

Вхідний – здійснюється на початку вивчення нової теми. Він дозволяє визначити рівень базових знань, встановлює наскільки студенти вже знайомі з новою темою, визначає невірні уявлення, сприяє проектуванню процесу самонавчання. У нашому випадку вхідний контроль здійснюється під час запланованих очних зустрічей зі студентами перед початком вивчення кожного модулю.

Оперативно-розяснювальний контроль (ОРКт) – призначено для запобігання появі прогалин у сприйнятті нового матеріалу. Він є своєрідним ланцюгом зв'язку між зовнішнім самоконтролем (ЗСКт) і зовнішнім об'єктивним поточним контролем. Разом з зовнішнім самоконтролем (ЗСКт) він значно поглиблює і удосконалює підготовку до рубіжного і підсумкового контролів. Оперативний контроль може здійснюватися за допомогою письмових відповідей на контрольні запитання, вправи, а також за допомогою адаптованого тестування, яке носить навчаючий характер. В структурі нашого дистанційного курсу цей вид контроль представлено у секції поточного тестування.

Рубіжний контроль (РбКт)- є основним видом поточного контролю. Він здійснюється в кінці вивчення кожного модулю і може існувати у формі педагогічних тестів, контрольних робот, а також творчих робот (рефератів, творів, ессе та інш). Тестування на цьому етапі відрізняється від навчаючого тестування задачами і способами його проведення. Оцінка за контрольне тестування реєструється в навчальній документації і впливає на результат підсумкового контролю. У нашому випадку рубіжний контроль відбувається на очних зустрічах зі студентами, де ми можемо приділити увагу і усним методам контролю (проведення бесід, читання і переказ текстів, повідомлень та інш.). В розробленої моделі рубіжний контроль є основним видом поточного об'єктивного контролю.

Підсумковий контроль – здійснюється у кінці семестру і являє собою залік, або екзамен, які можуть проходити за допомогою або усних методів перевірки знань, або критеріально-орієнтованого тестування, або комбінації обох.

Висновки

Таким чином, узагальнюючи наведену інформацію, можна свідчити про те, що однією з головних вимог до створення якісних електронних дистанційних курсів є забезпечення процесу організації педагогічного діагностування якості отриманих знань, вмінь та навичок. Контрольно-корекційний блок таких навчальних систем надає можливість для забезпечення цього процесу. Про це свідчить той факт, що кілька видів контролю (попередній, поточний, рубіжний та підсумковий) доступні для забезпечення; завдяки аналізу інформації про результати навчальної роботи, діагностику навчально-пізнавальної діяльності створюється база даних про кожного студента, що дозволяє прогнозувати їх розвиток, а також удосконалювати зміст та структуру навчальних курсів та принципи організації навчально-виховного процесу.

Література

  1. Захарова И. Информационные технологии в образовании. - М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 192 с.

  2. Шуневич Б. Організація дистанційного навчання іноземних мов в освітніх закладах України. - Львів: „Ставропігіон", 2006. - 206 с.

  3. Кухаренко В. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс. - Харків:"Торсінг", 2001. - 246 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...