WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Людський капітал та гуманізація і гуманітаризація вищої професійної освіти - Реферат

Людський капітал та гуманізація і гуманітаризація вищої професійної освіти - Реферат

До теперішнього часу вся постановка навчання і виховання в вищій школі виходила з необхідності сформувати фахівця, який найкращим чином відповідає вимогам виробництва, яке було причиною для отримання освіти, а освіта його працівників - наслідком. Проте з позицій гуманізації суспільства, піднесення Людини, необхідно відмітити: сама особа фахівця має висувати нові вимоги до виробництва, у тому числі і до кваліфікації праці, її інтелектуального і творчого змісту. Тому актуальною є проблема гуманізації і гуманітаризації вищої професійної освіти.

Людський і соціальний капітал надбаний в результаті вищої професійної освіти відображає ресурси, які часто отримані завдяки соціальним зв'язкам, участі в колективах і сприйнятті відповідних норм і традицій. Роботодавцям потрібні працівники, які не тільки високопрофесійно підготовлені, але й володіють такими якостями, як гнучкість і здатність до самоосвіти.

Швидкий розвиток суспільства вимагає нових підходів в системі професійної освіти, які сформували б у студентів здібність до передбачення майбутнього, відповідальність за нього, віру в себе і свої професійні здібності впливати на це майбутнє. Реалізацію даних підходів може забезпечити гуманізація та гуманітаризація вищої професійної освіти.

Під гуманізацією освіти розуміється процес створення умов для самореалізації, самовизначення особи студента в просторі сучасної культури, створення у навчальному закладі "такого духовного простору, такої атмосфери, яка б стимулювала активність внутрішнього життя особистості і спонукала до творчості і саморозвитку, ... сприяла морально-психологічній перебудові людини, внутрішній переорієнтації системи духовних цінностей, усвідомленню власної гідності і цінності іншої людини, формувала почуття відповідальності і причетності до минулого, сучасного і майбутнього" [4]. Процеси гуманітаризації освіти передбачають розробку шляхів реалізації тенденцій гуманізації освіти в напрямку застосування нових "гуманних" методик і систем викладання.

Процеси гуманізації і гуманітаризації освіти є нерозривними і взаємодоповнюють один одного, тож повинні розглядатися у взаємозв'язку. Однак сьогодні ще підтримується тенденція розгляду гуманітаризації як процесу додаткового введення гуманітарних дисциплін і збільшення годин їх викладання, за рахунок спеціальних, часто профільних, без зміни підходів і методики викладання, які часто є технократичними. [5, 6]. Це суттєво шкодить рівню отриманих спеціальних знань і знижує в свою чергу величину накопиченого "людського капіталу". До того ж на виробництві, для робочих місць низового рівня, вимагаються тільки досвід і навики роботи, які отримані завдяки досвіду і базовим знанням, що засвоєні шляхом сприйняття інформації, а соціальні контакти і можливості надбані завдяки активному внутрішньому життю та саморозвитку роботодавців не цікавлять. Такі тенденції підтверджуються і життєвим досвідом. "Досвід експериментального впровадження ... гуманітаризації технічної освіти ... дає підстави говорити про те, що сам по собі процес гуманітаризації навчання не вносить істотних і якісних змін у навчально-виховний процес в цілому, в духовну атмосферу вузу" [4].

Гуманізація вищої технічної освіти передбачає не лише збільшення в навчальному плані блоку гуманітарних дисциплін, але і проникнення гуманістичних ідей в природничі і технічні науки. Основне завдання гуманізації полягає в тому, щоб не протиставляти гуманітарну і технічну освіту, а шукати шляхи поліпшення того і іншого в їх єдності і взаємопроникненні.

В умовах гуманістичної парадигми викладач і студент стають рівноправними учасниками педагогічного процесу. Студент разом з викладачем бере участь у формуванні цілей, завдань, форм і методів педагогічного процесу. Отже до гуманістичних аспектів системи технічної освіти необхідно віднести і створення творчої атмосфери в навчанні фахівця, і забезпечення можливостей загальнокультурного розвитку студентів, і організацію дозвілля студентів. Орієнтація на гуманістичні ідеали припускає пріоритетність інтересів особи перед державою, студента перед адміністрацією. Іншими словами, якщо ми дійсно бажаємо реалізувати ідеали гуманізму в системі вищої технічної освіти, то ми повинні виходити з пріоритету Особи перед будь-якими інституціями.

З позицій накопичення людського і соціального капіталу особи, шляхом отримання вищої професійної освіти, є цікавим досвід Вінницького національного технічного університету, в якому впроваджено систему викладання і гуманітарного виховання студентів, яка поєднує в собі процеси гуманізації та гуманітаризації освіти, даючи змогу майбутнім спеціалістам отримати достатньо високий рівень знань і розвинути свою особистість, забезпечуючи професійний розвиток і підтримуючи систему ціннісних орієнтацій суспільства [7].

Загалом гуманізація і гуманітаризація вищої професійної освіти спрямовує освітні процеси в майбутнє, яке доцільно розглядати як високорозвинуте соціальне, культурне і економічне середовище існування людини. Саме вища професійна освіта, яка побудована на принципах гуманізації та гуманітаризації має надати можливість всім студентам, без виключення, отримати найбільшу користь від своїх здібностей і потенціалу, реалізовувати найкращим чином свої власні плани. Гуманізація і гуманітаризація освіти дозволяє забезпечити значимість і привабливість людського капіталу та його соціального фактора і для майбутнього працівника, і для роботодавця. Соціальні зв'язки, контакти, можливості працівника роблять його більш конкурентним з точки зору роботодавця, який може розраховувати в цьому випадку не лише на віддачу від людського капіталу працівника, але й на віддачу від його соціального капіталу. Сучасні гнучкі організації часто всю свою стратегію формують не на пошуку вузьких професіоналів на стандартні робочі місця, а навпаки, змінюють сфери і форми діяльності в залежності від можливостей персоналу. В таких організаціях значення міжособистих зв'язків, комунікацій (соціального капіталу), значно вище, ніж відповідність вимогам посадових інструкцій, побудованих тільки на знаннях і вміннях.

Висновки

Отже вдосконалення системи вищої професійної освіти шляхом її гуманізації та гуманітаризації сприятиме:

 • підвищенню рівня людського і соціального капіталу особи за рахунок зростання якості отриманої професійної освіти і формування гуманістичного світогляду майбутнього працівника;

 • підвищенню ефективності інвестицій в людський капітал, тобто підвищенню рівня віддачі від вкладених в процес формування людського капіталу коштів;

 • створенню умов для самореалізації і самоствердження особи;

 • підвищенню елітарності вищої освіти в плані розвитку інтелектуального рівня особи, її статусу, який забезпечує соціальний захист та адаптацію людини в умовах ринкової економіки;

 • еволюції етичних цінностей і інтелектуалізації суспільства.

Література

 1. Ильинский И.В. Инвестиции в будущее: образование в инновационном воспроизводстве. – СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1996.

 2. Капелюшников Р.И. Современные западные концепции формирования рабочей силы. – М.: Наука, 1981. – 205 с.

 3. Coleman J. (1988), "Social Capital in the Creation of Human Capital", American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement, pp. 95-120.

 4. Буяльська Т. Гуманізація освіти – вичерпане гасло чи (не) виконане завдання? // Освіта. – 2006. - №26-27. – С.4-5.

 5. Вербицкая Л.А., Касевич В.Б. О месте гуманитарных наук в системе знаний // Высшее образование в России. – 2003. - №1. – С. 21-30.

 6. Педагогика и психология высшей школы. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 544 с.

 7. Буяльська Т.Б. Культурологічний практикум у Вінницькому національному технічному університеті // Гуманізм та освіта. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 21-23 вересня 2004 р. В 2-х томах. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – С. 139-142.


 
 

Цікаве

Загрузка...