WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Уміння діалогічної взаємодії як фактор підвищення рівня комунікативної культури майбутніх учителів - Реферат

Уміння діалогічної взаємодії як фактор підвищення рівня комунікативної культури майбутніх учителів - Реферат

Реферат на тему:

Уміння діалогічної взаємодії як фактор підвищення рівня комунікативної культури майбутніх учителів

Кардинальні зміни, що відбуваються в шкільній освіті, висувають нові вимоги до особистісних та професійних якостей майбутніх педагогів. Цілком очевидним є той факт, що ці якості мають ґрунтуватися на глибокій професійній компетенції, тобто на основі фундаментальних професійних знань, однією зі складових якої є професійна мобільність сучасного фахівця, яка передбачає рівень сформованості комунікативної культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Як свідчить аналіз публікацій з теми дослідження (йдеться про наукові праці Т.Антонюка, В.Безрукової, В.Бондар, О.Коберника, В.Сидоренка та ін.), професійна діяльність (проектно-технологічна) майбутніх учителів, зокрема учителів трудового навчання потребує пошуку засобів активного навчання і сучасних педагогічних технологій. Враховуючи особливості освітніх і виховних значень навчальних завдань трудової підготовки учнів дослідники зауважують, що ефективно виконати ці завдання може, "тільки вчитель трудового навчання, який оволодів сучасними технологіями навчання й виховання, здатний пізнати і розвинути кожну дитину, вчитель, який має нове педагогічне мислення" [3, с.6]. Важливим при цьому є включення умінь діалогічної взаємодії до системи професійно важливих якостей майбутнього вчителя трудового навчання, які ефективно впливатимуть на формування їх комунікативної культури.

Формулювання цілей статті

Метою цієї статті є розкриття деяких ключових аспектів проблеми формування комунікативної культури майбутніх учителів, зокрема учителів трудового навчання. На нашу думку, вирішення цієї проблеми вимагає ефективного впровадження діалогічних технологій, що дозволить сформувати у майбутніх педагогів прагнення до співпраці, потребу бути максимально доброзичливим у ставленні до інших членів колективу, настроюватись на бажання спільної творчої діяльності. В процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання актуальності набуває використання діалогічної взаємодії в процесі впровадження інтенсивних технологій, коли діалогічна форма стає пріоритетною, а також розвиток умінь організації діалогічної взаємодії.

Результати дослідження

Відомо, що сучасне високотехнічне виробництво, підприємницька діяльність потребують не простих виконавців, а працівників, які виявляють творче, відповідальне та ініціативне ставлення до своєї роботи. Все це складові професійної мобільності сучасного фахівця, яка передбачає сформованість комплексу не тільки загальнонавчальних умінь (організаційно-технологічних, операційно-виконавчих та ін.), але й комунікативних (йдеться про уміння діалогічної взаємодії).

Особливої значущості уміння діалогічної взаємодії набувають у реалізації завдань освітньої галузі "Технологія", як циклу професійно орієнтованих дисциплін, які забезпечують вивчення процесів та стану психіки учня, механізмів впливу на нього, підготовку до прийняття виваженого та обґрунтованого педагогічного рішення.

Аналіз програм з трудового навчання ( зроблений дослідниками Л.І.Денисенко, Г.А.Кондратюк, Г.Є. Шевченко, В.М.Мадзігон, В.К.Сидоренко та ін.) дозволяє зауважити, що пріоритетним завданням повинно стати залучення учнів до проектно-технологічної діяльності. Це, у свою чергу, вимагає переносу акцентів на розвиток творчого і критичного мислення учнів і потребує сформованості у майбутніх учителів трудового навчання умінь діалогічної взаємодії.

Зауважимо, що під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, яка спрямована на формування певної системи творчо-інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Ця діяльність включає в себе вибір об'єкта проектування, розробку конструкцій, технології, виготовлення і оцінку. Саме тому, побудова навчання в ході реалізації проекту на принципах діалогічної взаємодії, співробітництва та співтворчості активізує позицію студента, забезпечує умови для створення проблемних ситуацій, включення студентів у розумові операції (порівняння, доказ, аналіз, синтез тощо), використання дидактичних ігор, створення на лабораторно-практичних заняттях творчої, емоційної атмосфери, ситуації успіху та надання кожному студенту свободи у вирішенні пізнавальних завдань.

Отже, проектна діяльність є інтегративним видом діяльності, який уособлює в собі елементи ігрової, пізнавальної, ціннісно-перетворювальної, комунікативної, навчальної, теоретичної, трудової діяльності, в процесі якої відбувається спілкування. Прикладом може бути запропонована студентам розробка проекту "Вчитель трудового навчання ІІІ тисячоліття", в процесі виконання якого студенти розробляли колажі, а потім презентували їх на публічному захисті проектів; засідання дискусійного клубу на тему "Найважливіші якості вчителя", яке передбачало створення колективного портрету учителя з якостями, необхідними для роботи з учнями тощо.

В.Ф.Біркенбіль стверджував, що будь-яке спілкування здійснюється на двох рівнях: на рівні змістовного наповнення діалогу і на рівні тих стосунків, що формуються в процесі діалогічної взаємодії [1, с.228]. Мова йде про взаємодію та взаємовплив суб'єктів спілкування в багаторакурсній системі стосунків мікро- і макросередовища. Саме тому важливим є включення умінь діалогічної взаємодії до системи професійно важливих якостей майбутнього педагога, зокрема майбутнього вчителя трудового навчання Відсутність цих умінь є свідченням відсутності "педагогічної стратегії вчителя щодо взаємодії з дитиною" [5, с.28].

Вчені стверджують, що в основі комунікативної культури майбутнього фахівця лежить сформованість комунікативно-діалогових умінь, які характеризують інформаційно-смислову сторону педагогічної взаємодії, в результаті якої створюється "смислове поле". По мірі входження в "смислове поле" суб'єкту взаємодії відкривається те, на що раніше він не звертав уваги. Рівень комунікативної культури майбутнього вчителя дослідники пов'язують з умінням входити в загальне "смислове поле", що дозволяє йому бути відкритим по відношенню до інших точок зору, а також мати сформовану систему умінь діалогічної взаємодії й майстерне володіння прийомами та засобами діалогічного спілкування. Якісна інформаційно-смислова сторона педагогічної взаємодії на думку І.І.Комарової є основою комунікативної культури майбутніх учителів. До її складових вчена також відносить "здатність учителя чітко, зрозуміло й переконливо висловлювати свої думки та почуття за допомогою вербальних і невербальних засобів інформаційного обміну з учнями" [4, с.9].

Т.Вольфовська наголошує на важливості розвитку комунікативної компетенції для досягнення порозуміння між учасниками діалогічної взаємодії. Складовими її є: "знання норм і правил поведінки, характерних для ситуації спілкування; вміння підпорядкувати свою поведінку існуючим правилам спілкування; культуру слухання співбесідника, проявляючи толерантне ставлення до думок співрозмовника" [2, с.14-15].

Ми виходили з того, що на всіх етапах процесу професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання домінує вербальна взаємодія, яка відбувається під час аудиторних занять і дає можливість створити сприятливий мікроклімат, атмосферу взаємоповаги, взаєморозуміння, чим і визначаються умови для формування умінь діалогічної взаємодії. Для нас важливим є те, що комунікативна сторона діалогічного спілкування пов'язана, в першу чергу, з процесами передачі та прийому інформації.


 
 

Цікаве

Загрузка...