WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Професійний розвиток майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами моделювання - Реферат

Професійний розвиток майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами моделювання - Реферат

Усвідомлення ефективності використання моделювання у навчально-виховному процесі спонукало дослідників до визначення деяких дидактичних, виховних та гносеологічних функцій навчальних моделей (Н.Бурєнін, В.Давидов, Н.Кузьміна, В.Штофф та ін.), а саме:

 1. моделювання – це зміст, метод пізнання, навчальна дія та засіб для повноцінного навчання;

 2. навчальна діяльність більш усвідомлена та продуктивна завдяки розумінню сутності моделі та моделювання;

 3. зв'язок вмінь моделювання з розумовими операціями: аналогією, порівнянням, аналізом, синтезом, узагальненням тощо;

 4. моделювання залучає до дослідницької діяльності;

 5. сприяє формуванню наукового, діалектико-матеріалістичного світогляду;

 6. використання моделей у якості управління формуванням розумових дій;

 7. ілюстративна, трансляційна, пояснювальна, передбачувальна функції тощо [6, 64].

Процес моделювання може виконувати наступні функції: на емпіричному рівні – реконструюючу (відтворення якісної специфіки об'єкта) та описову, та на теоретичному рівні – інтерпретаційну (пояснення, узагальнення). На практичному рівні моделювання виконує пізнавально-ілюструючу, навчальну та розважально-ігрову функції. У педагогіці метод моделювання має на меті створення педагогічних ситуацій, які б дозволяли вирішити певну проблему.

Науковці Ю.Кулюткіна та Г.Сухобська виділяють наступні види моделювання педагогічних ситуацій: аналіз педагогічних ситуацій, педагогічне проектування та педагогічні ігри. Вони наголошують, що моделювання типових педагогічних ситуацій в процесі підготовки учителя дозволяє попередньо, ще до безпосередньої практики в школі відтворювати та синтезувати знання, отримані при вивченні теоретичних дисциплін. Цінність навчальних задач-моделей полягає в тому, що під час їх вирішення увага студентів зосереджується на попередньо відібраних ситуаціях, що полегшує прийняття рішень. При роботі з моделями знижується фактор хвилювання за можливі помилки, і весь процес роботи проходить під контролем керівника [5, 5].

Провідне місце серед форм і методів активного навчання П.Щербань відводить педагогічним іграм, які передбачають імітаційне моделювання проблемних і психолого-педагогічних ситуацій зі шкільного життя. Навчально-педагогічна гра будь-якого виду – це практична групова вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальну обстановку чи психолого-педагогічну ситуацію на заняттях у школі та в особистих взаємостосунках [7 , 15].

Різні види навчально-педагогічних ігор мають свої якісні характеристики й особливості. Найчастіше використовують у навчальному процесі ділові та рольові ігри. Ділові ігри імітують професійну діяльність, яка пов'язана з управлінням навчально-виховним процесом. Рольова гра має на меті реалізацію дещо вужчих дидактичних завдань порівняно з діловими іграми й передбачає розвиток у студентів аналітичних здібностей, формування умінь приймати правильні рішення в різних психолого-педагогічних ситуаціях і, зокрема, з керівництва навчально-виховним процесом. Виділяють такі види навчально-педагогічних ігор: аналіз конкретних психолого-педагогічних ситуацій та аналіз інцидентів, мізкова атака, ігрове проектування [там само, 17].

У зарубіжній літературі моделювання у підготовці вчителів розглядають як метод лабораторного навчання. Зокрема, доступними для використання є різноманітні форми й методи лабораторного навчання: аудіо-відеозаписи справжніх чи змодельованих педагогічних явищ, книги або матеріали‚ які забезпечують докладний опис педагогічних подій або явищ, вивчення окремих професійно-педагогічних ситуацій, демонстрація (безпосередньо на практиці чи в відеозапису), дискусійне обговорення критичних подій, ігри, мікронавчання, міні-курси, моделювання (комп'ютерне або нетехнологічне), метод випадку (case studies) та ін. За результатами досліджень американських учених, проведених у 60-80-х рр. ХХ ст., виявлено, що мікронавчання, міні-курси, матеріали протоколів, моделювання, відеозаписи розвивають професійну поведінку майбутнього вчителя‚ рефлексивні й аналітичні здібності‚ розуміння освітніх ідей‚ а також їх ставлення до навчання [4, 49].

Дослідники підкреслюють, що хоча й існує чимало форм‚ які б надали можливість студентам експериментувати та аналізувати педагогічні явища‚ але лише окремі з них включені в програму підготовки вчителів. Загалом використання лабораторного навчання в підготовці вчителів дещо зменшувалося наприкінці 70-х рр., що пов'язують з іншою протилежною тенденцією – розширенням фахової практики‚ незважаючи на те‚ що вона частково не мала успіху у розвитку бажаних професійних ставлень‚ поведінки чи способів мислення [4, 50].

Професійний розвиток майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи відповідно до сучасних вимог зумовлює необхідність формування його педагогічної культури у роботі з молодшими школярами. Використання засобів моделювання створює умови у педагогічному процесі вищої школи подібні до реальної професійної діяльності вчителя початкової ланки освіти, що сприятиме розвитку професійно-особистісних якостей студентів та адаптації їх до майбутніх можливих ситуацій у процесі навчання іноземної мови.

У перспективі вважаємо за доцільне теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити технологію удосконалення загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів іноземної мови засобами моделювання та розробити методичні рекомендації з її практичного використання у вищих навчальних закладах.

Список літератури:

 1. Державна програма "Вчитель"//http:www.mon.gov.ua/education/higher.

 2. Бігич О.Б. Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи/ Київський національний лінгвістичний ун-т. – К.: ВЦКНУ, 2004. – 273с.

 3. Вавилов Ю.П. Задачи, пути и средства совершенствования профес-сиональной подготовки учителей начальных классов на современном этапе //http//www.yspu.yar.ru/vestnik/pedagoka_i_psichology/5–3/.

 4. Гунда Г.В., Сагарда В.В. Інновації у підготовці фахівця в умовах класичного університету. – Ужгород: УжДУ, 2000. – 183 с.

 5. Моделирование педагогических ситуаций: Проблемы повышения качества и эффективности общепедагогической подготовки учителя/ Под ред. Ю.Н.Кулюткина, Г.С.Сухобской. –М:.Педагогика, 1981.–120с.

 6. Савченко Г.О. Теоретичні питання використання засобів моделювання у навчально-виховному процесі// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту.–2004.–№19.–с.63–68.

 7. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри. – К.: Вища школа‚ 1993. – 120 с.

 8. Manuel Jimenez Raya. Towards Teaching Skills Profile of the Primary Foreign Language Teacher // http://www.ioe.stir.ac.uk /lingua/yr1outcomes /raya1.htm.


 
 

Цікаве

Загрузка...