WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Професійний розвиток майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами моделювання - Реферат

Професійний розвиток майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами моделювання - Реферат

Реферат на тему:

Професійний розвиток майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами моделювання

Визнання на державному рівні доцільності запровадження іноземної мови у початковій школі актуалізувало проблему вдосконалення теоретичної бази і технологічного забезпечення підготовки вчителя початкових класів, зокрема вчителя іноземної мови початкової школи, створення умов для його успішного професійно-особистісного розвитку в навчальному процесі вищої школи.

Нині у практиці підготовки вчителя іноземної мови початкової школи спостерігаються суперечливі тенденції. Зокрема, загальнопедагогічна підготовка студентів факультетів романо-германської філології класичних університетів зорієнтована на формування знань, умінь і навичок реалізації різноманітних функцій вчителя у роботі з учнями середніх і старших класів. Проте до її змісту не включені такі дисципліни як психологія і педагогіка молодшого шкільного віку, методика виховної роботи в молодших класах, методика навчання іноземної мови у початковій школі, що утруднює професійне становлення майбутніх учителів. З іншого боку, студенти, які навчаються на факультетах початкового навчання, не приділяють достатню увагу вивченню власне іноземної мови. А вчитель, який не досконало володіє іноземною мовою, не може сформувати достатню базу знань учнів.

Продуктивним підходом у цій ситуації може стати використання засобів моделювання у процесі загальнопедагогічної підготовки вчителів іноземної мови для формування їх особистісних рис та педагогічної культури у роботі з учнями молодшого шкільного віку. У змінних соціокультурних умовах моделювання має значний еврестичний потенціал та вважається найбільш ефективним способом аналізу педагогічних процесів, які мають системний характер

Необхідність модернізації системи підготовки педагогічних працівників та її стратегічні напрями визначено у Національній доктрині розвитку освіти, Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, державній програмі "Вчитель". Поліпшення культурологічної, мовної (українська та іноземна мови), психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки з усіх педагогічних спеціальностей та підготовки вчителів початкових класів до викладання однієї з іноземних мов у початковій школі визначено пріоритетними завданнями [1, 1].

За останні роки проведено ряд дисертаційних досліджень за напрямами: багаторівнева педагогічна освіта для початкової ланки (С.Власенко, Л.Хомич), теоретико-методичні основи підготовки вчителів початкової школи (В.Вонсович, Н.Воскресенська. С.Гунько, О.Кучерявий, О.Отич). Окремі праці присвячені підготовці майбутніх учителів іноземної мови початкової школи до гуманістичного виховання учнів (Н.Савчак), викладання інтегрованих курсів (Ю.Стиркіна) та методичній освіті майбутнього вчителя іноземної мови (О.Бігич). Проблему використання методу моделювання у підготовці майбутніх учителів досліджували О.Березюк, І.Зязюн, Ю.Кулюткіна, Г.Сухобська, П.Щербань та ін. Маловивченим питанням залишається впровадження моделювання у загальнопедагогічну підготовку майбутніх учителів іноземної мови початкової школи.

Провідними напрямами професійного розвитку студента як майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи є розвиток його особистості та розвиток його професійної діяльності. Тож, при виборі засобів моделювання варто враховувати вимоги як до особистості вчителя іноземної мови початкової школи, так і до його професійної діяльності. Зокрема, науковець Ю.Вавилов виділяє такі професійно важливі якості вчителя початкових класів: спрямованість на педагогічну діяльність саме з молодшими школярами; професійну підготовку, зорієнтовану на програму навчання в початковій ланці; вміння викладати навчальний матеріал в простій, доступній для молодших школярів формі; яскраве образне мислення; знання вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів; педагогічну інтуїцію; схильність до ігрових методів навчання [3, 3].

Досліджуючи узагальнений психологічний портрет вчителя іноземної мови, І.Зимня дійшла висновку, що саме вчитель початкового ступеня навчання повинен найвищою мірою характеризуватися специфікою професійно-предметних, особистісних і комунікативних (інтерактивних) якостей у їхній сукупності порівняно з учителем іншого (середнього, старшого) ступеня навчання. Такий пріоритет учителя початкової школи зумовлений, передусім відповідальністю перед віковими особливостями учнів, урахування яких є обов'язковим і необхідним як ні в якій іншій ситуації навчання; він зумовлений труднощами ігрової форми навчання, яка відповідає провідному видові діяльності в дошкільному дитинстві, а також метою й змістом виховуючого та розвиваючого навчання [2, 81].

Проблема удосконалення підготовки вчителя іноземної мови початкової школи знайшла своє відображення і у дослідженнях зарубіжних науковців. Зокрема, Мануель Джіменез Райа на основі аналізу опрацьованих педагогічних праць та проведеного опитування серед вчителів іноземної мови початкової школи виділив такі вимоги до педагогічної діяльності вчителів початкового рівня освіти: вчитель повинен знати структуру і особливості іноземної мови; володіти базовими принципами і технологіями комунікативного навчання; знати вікову психологію учнів; сприймати навчання/вивчення іноземної мови як комплексний інтерактивний процес; мати чітке уявлення щодо кінцевої мети навчання; співпрацювати з іншими вчителями початкової школи; створювати сприятливу атмосферу в класі; використовувати наочні засоби навчання; використовувати вірші, пісні, ігри, іграшки; запроваджувати навчальні технології, які поєднують декілька видів роботи [8, 4-8]. Отже, наведені погляди науковців щодо професіограми вчителя іноземної мови початкової школи збігаються, акцентуючи увагу на своєрідності його психолого-педагогічних знань і вмінь у роботі з молодшими школярами.

Також слід звернути увагу на той факт, що найвагомішими складниками професійної діяльності вчителя іноземної мови, зокрема початкової школи, визнано професійну культуру вчителя (Є.Пассов, О.Савченко) та його професійну автономію (Л.Редькіна, Н.Соколова, Т.Тамбовкіна, Є.Цивкунова). Професійна культура вчителя іноземної мови містить знання про всі складники системи процесу шкільної іншомовної освіти та про себе як учителя; досвід здійснення прийомів професійної діяльності (як репродукція культури); творчість як перетворення і перенесення прийомів (продукція нового в технології); досвід емоційного ставлення до професійної діяльності, звернений на систему цінностей індивідуальності. Професійна культура містить в собі такі складові як методичну, соматичну, соціальну, духовну, філологічну, іншомовну, психологічну та педагогічну культуру [2 ,90].

Згідно з точкою зору Т.Тамбовкіної, професійна автономія вчителя трактується як його здатність та вміння думати й діяти в професійній сфері незалежно від чужої волі, обставин, власних страхів, самостійно здійснювати вибір, приймати рішення, висуваючи цілі та виробляючи свої власні стратегії їхнього досягнення. Та оскільки студент лише розпочинає свій професійний розвиток як учитель іноземної мови початкової школи, то О.Бігич пропонує говорити про освітню автономію як внутрішню особисту незалежність студента, яка ґрунтується на його здатності самостійно керувати процесом освіти і передбачає передусім формування у студента самостійності в оволодінні педагогічною культурою [2, 91]. Науковцями Є.Калмиковою, Н.Валеєвою доведено, що автономність студентів значною мірою виявляється, формується й удосконалюється в рольових і ділових іграх, які є різновидом моделювання у навчальному процесі.


 
 

Цікаве

Загрузка...