WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Розвиток особистості молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови - Реферат

Розвиток особистості молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови - Реферат

Реферат на тему:

Розвиток особистості молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови

Визнання на державному рівні доцільності запровадження іноземної мови у початковій школі змушує замислитись над питанням удосконалення раннього шкільного навчання цього предмета.

Якщо раніше раннє шкільне навчання іноземної мови базувалося значною мірою на імітації мовленнєвих знаків, то на даний час, згідно Державного стандарту базової і повної середньої освіти, змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, мовна , соціокультурна і діяльнісна ( стратегічна ). Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності ( аудіювання , читання, говоріння, письма); мовна- засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; соціокультурна- засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові; діяльнісна ( стратегічна )- формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем [ 1, с.5]. Таким чином початкова школа має на меті виховати гармонійну особистість, яка може адекватно реагувати на всі аспекти життя в сучасному суспільстві.

Аналіз психолого-педагогічної, теоретико- методичної літератури, досвіду вітчизняних науковців свідчить про посилення інтересу до проблеми вдосконалення системи вивчення іноземних мов у початковій школі. В останні роки проведено ряд дисертаційних досліджень за такими напрямами: індивідуалізація навчання аудіювання учнів молодших класів (Жеренко Н.Є.), навчання учнів основної загальноосвітньої школи культурно-країнознавчої компетенції ( Голованчук Л.П.), формування інтелектуальних умінь молодших школярів ( Білоконна Н.І.), навчання учнів початкової школи англомовного мовлення та техніки читання ( Гузь О.І., Денисенко М.В.), тестовий контроль умінь читання англійською мовою в початковій школі ( Петренко О.П.). У цьому контексті малодослідженим залишається питання впливу вивчення іноземної мови на загальний розвиток молодшого школяра , адже в початковій школі учень ще не достатньо ознайомлений із рідною культурою та мовою.

Серед публікацій з досліджуваної нами проблеми одні праці присвячені психологічному аспекту навчання іноземної мови у початковій школі, інші – методичному та фізіологічному, одні науковці досліджують цілі та зміст навчання іноземної мови, інші - умови формування певних навичок та умінь у молодших школярів. Та на сучасному етапі розвитку початкової освіти особистість молодшого школяра розглядається через призму багатьох аспектів. До уваги потрібно брати анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів, вікові особливості функціонування їх психічних пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери, психологічні особливості та рівень розвитку. Тому метою нашого дослідження є характеристика впливу вивчення іноземної мови на всебічний розвиток особистості молодшого школяра.

Мета конкретизується через завдання наукового пошуку- здійснити аналіз основних аспектів вивчення іноземної мови в початковій школі та розглянути нові сучасні тенденції початкової освіти.

Іноземна мова виконує загальноосвітню функцію, а саме: вивчення незнайомої мови, покращує володіння рідною мовою, сприяє удосконаленню логіки мовного спілкування і культури мови. При вивченні рідної мови діти займаються усвідомленням свого мислення шляхом проникнення в зміст понять, виражених засобами їх власної мови, тобто словами і граматичними формами. Вивчення іноземної мови допомагає усвідомленню рідної, оскільки іноземна мова дає можливість забезпечити термін для порівняння і вже на початковій стадіїї змушує учнів звільнитися з полону рідної мови [5, c.14 ]. При вивченні іноземної мови з перших уроків учитель звертає увагу учнів на відмінність звуків, граматичних та лексичних одиниць в рідній та іноземній мовах. Таким чином іноземна мова змушує дітей логічно мислити і проводити аналоги в різних мовах, робити висновки щодо схожості чи відмінності тих чи інших граматичних або ж лексичних явищ.

Проте не слід нехтувати тим фактом, що дослідники дитячої психології , такі як Л. С. Виготський, І. О. Зимня, О. Н. Леонтьєв, Д.Б.Ельконін, Ж..Піаже вказують на наявність прямої залежності успішності раннього вивчення іноземної мови від рівня комунікативного розвитку дитини в рідній мові. Поняття " комунікативний розвиток у рідній мові" , за визначенням І. О. Зимньої, слід розглядати як складне багатоаспектне явище, що включає : обсяг словника дитини в рідній мові; рівень засвоєння мовних правил; рівень володіння усними формами спілкування; рівень володіння технікою навчання; рівень сформованості навичок письма; рівень розвитку психічних функцій дитини; рівень сформованості пізнавальних інтересів; загальний кругозір учнів [6, с. 36]. Тобто комунікативний фактор при вивченні будь-якої мови є чи не найважливішим. І якщо раніше так зване " механічне заучування " було незаперечною особливістю молодшого шкільного віку, то на сучасному етапі на перший план виходить осмислене запам'ятовування матеріалу.

Дослідне навчання показує: насичення предметного змісту уроку іноземної мови соціокультурною інформацією стимулює пізнавально- комунікативну мотивацію учіння, активізуючи тим самим розумові здібності учнів, зокрема операції аналізу, синтезу, уявного планування , рефлексії. Активізація мислення посилює роботу уваги, пам'яті [ 6, c.37]. Важливу роль в оволодінні іноземною мовою відіграє й емоційний фактор, оскільки в молодших класах досить широко використовують малі форми дитячого іншомовного фольклору: римівки, лічилки, скоромовки, пісеньки, тощо. Їх незвичність і виразність завжди захоплює увагу молодших школярів і вони внутрішньо схильні пізнавати іншомовну культуру. Саме тому оволодіння соціокультурною компетенцією є ще одним важливим аспектом вивчення іноземної мови в початкових класах.

Протягом останніх років міжкультурне спілкування виконує важливу роль в нашому суспільстві, оскільки Україна вийшла на новий розвиток економічних, політичних та соціокультурних відносин. Тому, формуючись як особистість в оточенні сучасного багатомовного і міжкультурного простору, молодший школяр з достатнім розумінням сприймає інформацію про норми поведінки і культури мовлення. Та щоб повністю зрозуміти іншомовну культуру, змістову основу формування іншомовної соціальної компетенції учнів, в тому числі початкових класів, має становити певний мінімум фонових країнознавчих знань. Під фоновими знаннями розуміють знання, які є характерними для жителів конкретної країни і здебільшого невідомі іноземцям, що звичайно ускладнює процес спілкування, оскільки взаєморозуміння неможливе без принципової обізнаності комунікантів із дійсністю, що їх оточує [ 3, c.50]. Для формування певного мінімуму фонових країнознавчих знань добір матеріалу з різних галузей британської або американської культури необхідно здійснювати не тільки з урахуванням мовленнєвих можливостей, але й з урахуванням соціокультурних інтересів учнів початкових класів.


 
 

Цікаве

Загрузка...