WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи - Реферат

Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи - Реферат

В свою чергу О.Б.Бігич на основі аналізу професійної діяльності вчителів іноземних мов, проведеного Н.В.Язиковою, окреслює наступну структуру професійної діяльності вчителя іноземної мови початкової школи:

1. професійні знання

предметні методичні (знання основних методичних категорій і закономірностей їх функціонування; історії методики викладання іноземних мов у початковій школі; сучасних вітчизняних і зарубіжних методичних напрямків; знання концептуальних систем навчання іноземних мов молодших школярів; можливостей використання сучасних засобів навчання; Знання особливостей системи і процесу іншомовної освіти молодших школярів)

процедурні (знання про доцільну послідовність дій учителя й учнів, спрямованих на досягнення висунутих на уроці завдань)

методологічні (знання етапів і методів наукового дослідження іншомовної освіти молодших школярів; знання способів критичного аналізу фахових наукових джерел; технології проведення різного роду досліджень та експериментів)

2. професійні навички й уміння ( практичні, технологічні , дослідницькі);

3. професійно-педагогічна спрямованість ( система стійкого ставлення вчителя до себе як суб'єкта професійної та мовленнєвої діяльності, інтересу до професійної діяльності та сукупністю особистісних якостей учителя) [ 1,c.81-85].

Тож, як бачимо, погляди науковців щодо професіограми вчителя іноземної мови початкової школи досить схожі. Проте тільки оновлені методи навчання можуть забезпечити підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів для початкової школи.

На сьогодні відкритим залишається питання про основні тенденції щодо професійно-педагогічної освіти майбутніх учителів іноземної мови початкової школи. Зокрема О.Б.Бігич та О.Ф.Бондаренко виділяють наступні напрямки : орієнтація освіти на особистість студента; культуровідповідність освіти; орієнтація на рефлексію та інновації у професійній діяльності вчителя; розширення спеціалізацій професійної освіти вчителя іноземної мови; білінгвальність освіти студентів; освітня автономія студента в умовах безперервності та наступності професійно-педагогічної освіти; інтеграція навчальних курсів з метою формування у студентів білінгвальної професійної компетенції [ 2,c.18].

Враховуючи вищезгадані тенденції, слід звернути увагу і на метод педагогічного моделювання. Адже формування творчого, кваліфікованого педагога найефективніше може бути здійснено тільки тоді, коли майбутній вчитель ще навчаючись у вищому навчальному закладі буде поставлений в умови, подібні до реальної професійної діяльності в початковій школі. Майбутній педагог повинен вміти передбачити поведінку та реакцію учнів молодшого шкільного віку на ту чи іншу ситуацію або інформацію. Метод педагогічного моделювання є одним із найефективніших методів, який готує майбутніх педагогів до співпраці з учнями.

Моделювання ґрунтується на заміні конкретного об'єкта дослідження (оригіналу) іншим подібним до нього (моделлю). Модель є конструкцією, зразком будови певного об'єкта або ділянки дійсності, структурою, формально-логічною побудовою, що слугує аналогом реального об'єкта (оригіналу). До основних ознак моделі відноситься її здатність відображати предмети і явища об'єктивного світу, їхній закономірний порядок і структуру.

Методистами запропоновано три рівні цілеспрямованого використання моделювання: як методу наукового пізнання, як засобу навчання та як навчальної дії. Акцентується також існування в системі професійної освіти двох аспектів моделювання: моделювання змісту професійної освіти, який мають засвоїти студенти, та моделювання як навчальна дія ( засіб), без якого унеможливлюється повноцінна освіта [ 1,c.78].

Усвідомлення ефективності використання моделювання у навчально-виховномупрцесі спонукало дослідників до визначення деяких дидактичних, виховних та гносеологічних функцій навчальних моделей (Н.Д,Бурєнін, В,В,Давидов, Н.В.Кузьміна, В.О.Штофф та ін.), а саме: (1) моделювання –це зміст, метод пізнання, навчальна дія та засіб для повноцінного навчання; (2) навчальна діяльність більш усвідомлена та продуктивна завдяки розумінню сутності моделі та моделювання; (3) зв'язок вмінь моделювання з розумовими операціями: аналогією, порівнянням, аналізом, синтезом, узагальненням тощо; (4) моделювання залучає до дослідницької діяльності; (5) сприяє формуванню наукового, діалектико-матеріалістичного світогляду; (6) використання моделей у якості управління формуванням розумових дій; (7) ілюстративна, трансляційна, пояснювальна, передбачувальна функції тощо [7,c.64].

На підставі проведеного нами аналізу основних складових структури вимог до вчителя іноземної мови початкової школи слід виділити наступні основні чинники: досконале знання структури та особливостей іноземної мови; методичні знання; обізнаність у віковій психології; обізнаність у новітніх технологіях навчання; відповідні особистісні якості; наявність відповідних професійних якостей. Для удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови для початкової школи перспективним може бути використання методу педагогічного моделювання, який наближує до реальних умов праці з молодшими школярами. У перспективі вважаємо за доцільне розробку технології удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи за допомогою педагогічного моделювання.

Список літератури:

  1. Бігич О.Б. Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи/ Київський національний лінгвістичний ун-т. – К.:ВЦКНУ, 2004.–273с.

  2. Бондаренко О.Ф., Бігич О.Б. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя іноземної мови для початкової школи// Іноземні мови.–2002.– №4.–с.48–49.

  3. Вавилов Ю.П. Задачи, пути и средства совершенствования профессиональной подготовки учителей начальных классов на современном этапе//http//www.yspu.yar.ru/vestnik/pedagoka_i_psichology/5–3/.

  4. Державна програма "Вчитель"//http:www.mon.gov.ua/education/higher

  5. Manuel Jimenez Raya. Towards Teaching Skills Profile of the Primary Foreign Language Teacher// http://www.ioe.stir.ac.uk/lingua/yr1outcomes/raya1.htm

  6. Роман С.В. Структура і зміст уроку іноземної мови у початковій школі// Іноземні мови.–2004.– №2.–с.44–49.

7. Савченко Г.О. Теоретичні питання використання засобів моделювання у навчально-виховному процесі// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту.–2004.–№19.–с.63–68.


 
 

Цікаве

Загрузка...