WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми професійної підготовки нової генерації вчителів іноземної мови - Реферат

Проблеми професійної підготовки нової генерації вчителів іноземної мови - Реферат

Отже, важливим критерієм сучасної педагогічної науки та практики є не тільки досконалий рівень професійної соціалізації вчителя, а й спрямованість його духовної свідомості, моральної культури, що виконує гуманізуючу, виховну функцію в суспільстві.

Моральне виховання у вищому педагогічному навчальному закладі ґрунтується на засвоєнні програмного матеріалу, передбаченого навчальними планами з окремих предметів і дисциплін. Кожний викладач має застосовувати з цією метою свій предмет.

Для нас становить інтерес узагальнений варіант найважливіших рис педагогічної креативності, запропонований відомим ученим України С.О.Сисоєвою [ ]:

- високий рівень соціальної і моральної свідомості;

- пошуково-проблемний стиль мислення;

- розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, обгрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо);

- проблемне бачення;

- творча фантазія, розвинене уявлення;

- специфічні особистості якості (сміливість, готовність до ризику, цілеспрямованість, допитливість, самостійність, наполегливість, ентузіазм);

- специфічні ведучі мотиви (необхідність реалізувати своє "Я", бажання бути визнаним), творчий інтерес, захопленість творчим процесом, прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних умовах праці);

- комунікативні здібності;

- здатність до самоуправління;

- високий рівень загальної культури і високий рівень моральної культури.

Важливе місце у системі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до морального виховання учнівської молоді займає засвоєння основних закономірностей процесу морального виховання: єдність виховання і самовиховання (правильно організоване виховання, звичайно, стимулює самовиховання, відкриває шляхи до вдосконаленння особистості); залежність результатів від способів організації суспільно-корисної діяльності учнів; залежність ефективності роботи від міри активності вихованців; залежності результатів виховання від характеру спілкування вихованців із оточуючими людьми; єдність і взаємозв'язок методів і засобів виховання.

Комплексність морального виховання зумовлена тим, що воно не може бути порційним як навчальний процес. Виховувати окремі якості людини в послідовності й черговості, як це має місце при вивченні певних порцій навчального матеріалу, фактично неможливо. Майбутніх учителів іноземної мови доцільно націлювати на реалізацію комплесного підходу до морального виховання учнів. Цілеспрямована послідовна реалізація комплексного підходу до виховної роботи передбачає поєднання різних її напрямів, вибір оптимальних засобів, які формують в учнів різні види соціальної активності – пізнавальної, трудової, громадської, що впливали на формування їх світогляду, моральну свідомість і поведінку.

Ціннісно-орієнтаційна діяльність майбутнього вчителя іноземної мови, що зумовлюється ідейно-моральними установками як різновидами психологічних властивостей є складовою морально-духовного, аксіологічного потенціалу особистості. Аксіологічний потенціал особистості, що визначається потребово надбаною нею в процесі соціалізації системою ціннісних орієнтацій в моральній та іншій сферах, тобто її ідеалами, життєвими цілями, впевненнями і спрямовуваннями.

Реалізація цінностей навчальної діяльності слугує важливою умовою закріплення ціннісних орієнтацій, що віддзеркалюють відношення до трудової діяльності.

Рівень цивілізованості й соціального розвитку будь-якого суспільства визначається, перш за все, глибиною й багатством його матеріальної й духовної культури, що вміщує як історичні цінності так і цінності творчих зусиль сучасників.

У системі освіти специфічна роль належить вищій школі. Будучи одним з видів порофесійної освіти, вища школа виконує багаточисельні загальнокультурні функції, формує й розвиває трудову й суспільно-політичну активність молоді, її світогляд, мораль, забезпечує умови для всебічного розвитку особистості майбутнього спеціаліста, який спроможний успішно сприяти соціальному й науково-технічному прогресу суспільства.

У вищих педагогічних навчальних закладах майбутньому вчителю включитися у у процес моральних дій по прилученню до морального виховання допоможе модифікована професіограма у педагогічній діяльності (на основі професіограми, запропонованої дослідниками Г.І.Корольовою та Г.О.Петровою), що включає компонент морального виховання. Основу змістовного наповнення цього компоненту складають:

моральна спрямованість особистості майбутнього вчителя іноземної мови:

- високорозвинений моральний ідеал;

- моральна активність учителя як необхідна складова активної життєвої позиції, активне ставлення до морально-духовних цінностей;

- інтерес до моралі, до її витоків, до практичних проблем моральності;

- потреба в активній освіті, самоосвіті і самовихованні морального спрямування;

- органічне поєднання інтересу до профессіонально-педагогічної спрямованості з інтересом до проблем моральності;

рівень морально-духовної культури:

- розуміння сутності та специфіки морально-духовної свідомості, моральної діяльності;

- обізнаність із сучасною теорією морального виховання і використанням педагогічних принципів, форм, методів і засобів морального виховання;

практична підготовленість учителя, що уможливлює забезпечення високого рівня морального виховання учнів:

- володіння методикою морального виховання в усіх формах навчально-виховного процесу (уроках, факультативах, гуртках та інших позааудиторних заняттях);

- організація позааудиторних заходів морально-духовного спрямування на засадах етнопедагогіки (свята, творчі зустрічі, виставки, вечори, екскурсії, презентації та ін.);

культура поведінки вчителя:

- педагогічний такт, цілеспрямованість, любов і повага до вихованців;

- мовно-етикетна культура вчителя;

- уміння педагогічного спілкування;

- створення "морального середовища", моральної аури, що сприяє розвитку моральної особистості майбутнього вчителя;

психічні процеси вчителя, що забезпечують високий рівень морального виховання:

- високорозвинений моральний ідеал;

- гармонія наочно-образного і логічного мислення;

- високий рівень розвитку емоційно-почуттєвої сфери, сприймання, відтворюючого і творчого уподобання;

- наявність і використання професійно-педагогічних здібностей.

Отже, вчитель іноземної мови формує нову генерацію, яка усвідомлює цінність кожної культури, кожної особистості й кожного природного організму в спільному, глобальному житті, завдяки чому відбувається формування громадянина України на загальнолюдських і національних цінностях, в тісному зв'язку освіти з народним педагогічним досвідом.

Тільки вчитель іноземної мови в змозі зробити справді прекрасну справу: зіставити думки і сподівання народів двох країн у важливому ціледосягненні – вихованні Людини.

Література:

  1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. – С.5.

  2. Маслоу А. Психология бытия.- М.: Ваклер, 1997. – 300с.

  3. Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах /Сост.Назаров В.Н., сидоров Г.П. – М.:Политиздат, 1988.- С.322.

  4. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – К.: Поліграфкнига, 1996.- 406с.


 
 

Цікаве

Загрузка...