WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Антропологічні основи комунікативної компетентності вчителя - Реферат

Антропологічні основи комунікативної компетентності вчителя - Реферат

- використовувати знакову систему при обміні інформацією;

- організовувати діалогічне педагогічне спілкування;

- "бачити" мету та мотиви педагогічної взаємодії;

- ставити завдання педагогічної взаємодії;

- враховувати педагогічні ситуації в ході педагогічної взаємодії;

- організовувати пізнавальні процеси в сумісній діяльності;

- структурувати педагогічну взаємодію на основі управління діями та її діяльності;

- взаємооцінювати результати взаємодії в педагогічному спілкуванні;

- взаємно прогнозувати наслідки результатів сумісної діяльності;

- уміння володіти правилами та нормами моралі в процесі педагогічного спілкування;

- передбачати наслідки аморальної поведінки в педагогічному спілкуванні;

- взаємно оцінювати етичні відносини в педагогічному спілкуванні;

- усвідомлювати почуття честі;

- виховувати почуття обов'язку; уміння виховувати почуття відповідальності і т.д.;

- взаємно "бачити" прекрасне й потворне в різних видах літератури та мистецтва;

- обмінюватися ідеями, судженнями про прекрасне й потворне в педагогічному спілкуванні;

- розробляти естетичні технології педагогічного спілкування;

- взаємно оцінювати естетичні взаємини педагогічного спілкування.

Компетентний учитель мусить володіти технологією формування зазначених вище умінь. Проведений нами формуючий експеримент з розвитку умінь педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти засвідчив:

– діагностичне вивчення проблеми, науковість, варіативність змісту, форм і методів підвищення кваліфікації, системність, наступність, єдність мети та завдань на різних рівнях післядипломної освіти забезпечують ефективність зазначеного процесу;

– розвиток умінь педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти відбувається за таких умов: обґрунтування теоретико-методологічних і технологічних засад розвитку умінь педагогічного спілкування; розробки та впровадження моделі управління педагогічним спілкуванням; критеріально-ціннісного підходу до діагностики вмінь педагогічного спілкування; кореляційного аналізу факторів, які впливають на розвиток умінь педагогічного спілкування. Реалізація цих умов здійснюється на основі: орієнтації системи підвищення кваліфікації різних рівнів на розвиток у вчителів умінь педагогічного спілкування; наявності у змісті підвищення кваліфікації теоретичних положень, аргументів, які сприяють усвідомленню вчителями значущості рівнів розвитку умінь педагогічного спілкування у навчально-виховному процесі; створення та запровадження індивідуальної для кожного вчителя програми розвитку вмінь педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти; підвищення культури спілкування через зростання рівня загальної культури особистості вчителя; забезпечення свободи вибору вчителями змісту та шляхів розвитку вмінь педагогічного спілкування в міжкурсовий період; наявності сприятливого мікроклімату у шкільному колективі для розвитку в учителя вмінь педагогічного спілкування; оптимальні умови для розвитку вмінь педагогічного спілкування забезпечуються в межах групової та індивідуальної форм організації навчання вчителів в системі післядипломної освіти (інститут удосконалення вчителів, районні та шкільні методичні кабінети); продуктивними формами, методами та прийомами роботи в групах є колективна пізнавальна діяльність; практичні заняття з діагностики індивідуальних особливостей розвитку вмінь педагогічного спілкування; моделювання, розігрування та аналіз конкретних педагогічних ситуацій; розв'язування психолого-педагогічних задач; структуровані та спонтанні групові дискусії; рольові ігри, тренінги, психотехнічні вправи; читання і колективне обговорення наукової, науково-методичної та науково-популярної літератури з проблем міжособистісного та педагогічного спілкування; складання та реалізація індивідуальних програм розвитку вмінь педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти;

– реалізація теоретично розробленої й експериментально перевіреної моделі управління педагогічним спілкуванням у системі післядипломної освіти дозволяє простежити динаміку вдосконалення комунікативної компетентності та визначити фактори, які сприяють ефективному розвитку вмінь педагогічного спілкування; виявити закономірності розвитку вмінь педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти – розвиток умінь педагогічного спілкування залежить від узгодженості факторів, які на них впливають; чим більш доцільно обираються форми, методи та засоби реалізації моделі управління процесом оволодіння уміннями педагогічного спілкування, тим швидше переходять вчителі на більш високий рівень розвитку зазначених умінь; чим вищим є розвиток умінь педагогічного спілкування, тим більш комунікативну компетентність проявляють вчителі у своїй професійній діяльності;

– запровадження в практику програми "Розвиток умінь педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти" дозволяє вчителям підвищити рівень розвитку зазначених умінь, сформувати потребу в їх педагогічному вдосконаленні;

– розподіл педагогів за рівнями розвитку вмінь педагогічного спілкування в контрольних і експериментальних групах (на відміну від показників на початку експериментальної роботи) став суттєво відрізнятися. За рахунок зменшення кількості вчителів з низьким (інтуїтивним) і середнім (репродуктивним) рівнями на 7,4% та 12, 41 % відповідно, збільшилося число вчителів з достатнім (репродуктивно-творчим) і високим (творчим) рівнями розвитку вмінь педагогічного спілкування (7,14% та 13,66%). У контрольних групах відбулися статистично незначні вірогідні зміни в рівнях розвитку умінь педагогічного спілкування. Збільшилося число вчителів із вищим (творчим) на 0,59% і достатнім (репродуктивно-творчим) на 2,69%, зменшилося з середнім (репродуктивним) і низьким (інтуїтивним) на 2,39% і 0,89 відповідно;

– спонтанний розвиток умінь педагогічного спілкування не приводить до суттєвих якісних змін у рівнях розвитку умінь педагогічного спілкування.

Отже, вчитель, оволодівши узагальненими вміннями педагогічного спілкування, зможе перетворити урок (заняття) на маленькі свята, кожен з яких буде відкриттями як для учнів, так і для самого вчителя.

Література:

  1. Аносов И.П., Никишенков А.А. Антропология и традиционные формы общения / Под общей редакцией проф. С.В.Кулемова. – М.: "ИФРЭ", 2001. – 244 с.

  2. Новий тлумачний словник української мови у 4-х т. К.: "Аконіт", 1999. – Т.1. – 910 с.

  3. Педагогическая антропология: учебное пособие / Авт. сост. Б.М.Бим-Бид. –М.: Изд-во УРАО, 1998. – 576 с.

  4. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. – К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1977. – 776 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...