WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Доменно-фреймова модель педагогічної системи - Реферат

Доменно-фреймова модель педагогічної системи - Реферат

    • цільову підсистему педагогічної системи, яка визначає часткові (щодо загальної мети навчання і виховання, освіти) цілі побудови і використання НС і його окремих складових, а також методичні (змістовно-технологічні) цілі побудови і використання методичної підсистеми ПС;

    • методичну підсистему педагогічної системи, до складу якої входять зміст освіти, методична система і педагогічна технологія і яка визначає змістовно-предметні вимоги до складових НС і технологічні вимоги до ДПВ, які відбивають і організуються відповідно змістом освіти і педагогічною технологією, за якими в даному НС здійснюється (буде здійснюватись) навчально-виховний процес.

За таким розумінням, до складу ПС входять цільова підсистема ПС, методична підсистема ПС і НС у зазначеному вище складі.

В межах тої чи іншої навчальної одиниці зміст і структура комплексної взаємодії ДПВ визначаються відповідною методикою навчання – нормативною моделлю навчально-виховного процесу, сценарієм педагогічної діяльності з вивчення конкретної навчальної одиниці або їх сукупностей. Іншими словами, методика навчання являє собою структурно упорядкований педагогічною технологією відповідно до обраних цілей навчання і виховання зміст навчання з вивчення конкретної навчальної одиниці або їх сукупностей в межах даної методичної системи.

Подальшу типологію будови ПС здійснимо за таким критерієм.

Якщо віднести до суб'єктів ПС її інтелектуальну складову (учнівську, учнівсько-групову та вчительську компоненти ПС), а всі останні її компоненти (інформаційні і предметно-матеріальні), виключаючи компоненти цільової підсистеми ПС, віднести до об'єктів ПС, то, не складно помітити, що в ПС існує, здійснюється (може існувати, здійснюватись) деяка різнозмістовна навчальна взаємодія в таких видахпарних міжкомпонентних утворень ПС: суб'єкт-суб'єкт, суб'єкт-об'єкт, об'єкт-об'єкт. Описи ДПВ змістовно і технологічно враховують і відбивають цю видову особливість будови ПС.

Одначе, для повного (з педагогічної точки зору) опису реального навчально-виховного процесу (методик навчання, методичних систем, за якими він здійснюється) використання тільки ДПВ в якості "цеглинок" опису педагогічної діяльності виявляється недостатнім. За своїм призначенням (за прийнятим нами визначенням ДПВ) ці структурні утворення ПС описують тільки безпосередню взаємодію між компонентами ПС. Ця взаємодія здійснюється за простою доменною структурою. Можливою і досить поширеною є така опосередкована взаємодія між визначальними (тобто такими, які є суттєвими, кінцевими для визначеної взаємодії) компонентами ПС, коли зв'язок між окремими компонентами ПС здійснюється опосередковано за більш складною (ніж доменна) структурою.

Така взаємодія описується (може описуватись) багатокомпонентними ланцюговими структурними утвореннями компонентного складу ПС, які назвемо тут фреймами (frame, англ. – опис інформаційного повідомлення/моделі, достатній для його/її повної ідентифікації) педагогічної взаємодії (ФПВ). Таким чином, ДНВ призначені для опису взаємодії такої неповної множини зазначених видових структур міжкомпонентних парних утворень ПС (суб'єкт-суб'єкт, суб'єкт-об'єкт), яка передбачає, так званий, прямий педагогічний вплив на учня компонент НС, які застосовуються в даній ПС.

ДПВ включають опис ДНВ, а також опис суб'єкт-суб'єктних і суб'єкт-об'єктних змістовно-технологічних структур взаємодії між компонентами НС. З педагогічної точки зору, опис взаємодії між такими компонентами НС (наприклад, взаємодії вчитель-засіб навчання, вчитель-учні, учні-засіб навчання) є (може бути) дуже суттєвим для коректного проектування ПС і здійснення навчально-виховного процесу.

В свою чергу, призначення ФПВ полягає в можливості опису за їх допомогою такої взаємодії повної множини видових структур міжкомпонентних парних утворень ПС (суб'єкт – суб'єкт, суб'єкт – об'єкт, об'єкт – об'єкт), яка передбачає, так званий, непрямий педагогічний вплив на учня компонент НС. За запропонованим підходом, структури ФПВ не включають ДНВ (тобто не описують прямий вплив на учня окремих компонент ПС). Ці структури ФПВ утворюють ланцюг з більш ніж одного ДПВ, зв'язаний деякою педагогічною метою і відповідною педагогічною технологією.

Декомпозиції ПС за множиною ДПВ і ДНВ утворюють деякі моделі ПС, які назвемо доменними моделями ПС. Доменні моделі ПС описують навчально-виховний процес за допомогою множини (необхідної і можливої) компонентних структур педагогічної взаємодії (навчальної діяльності, навчальних дій, операцій). Тому, доменні моделі ПС є одними з можливих діяльнісних моделей ПС. Тобто доменна модель ПС включає до свого складу тільки ДНВ.

В свою чергу, доменна модель НС є такою часткою доменної моделі ПС, в якій присутні тільки ті її ДПВ, до складу яких не входить учнівська компонента ПС. Доменна модель НС в структурі педагогічної системи наведена на рис.5.

Повний опис діяльнісної моделі ПС завдяки упорядкованій педагогічною технологією необхідної сукупності ДНВ, ДПВ і ФПВ назвемо тут доменно-фреймовою молеллю ПС. Доменно-фреймова модель ПС наведена на рис.6.

Зауважимо, що в зв'язку з тим, що за обраним в даній роботі підходом, учнівська компонента ПС не входить до складу НС, кількість компонент ПС на одну компоненту більша ніж відповідна кількість компонент НС, яке застосовується (планується застосувати) в цій ПС.

В залежності від кількості компонент ПС, які утворюють її відповідні ДПВ, можна вирахувати, що в шостикомпонентній ПС (з п'ятикомпонентним НС) можуть існувати 57 типів ДПВ – можливих типів підструктур навчальної взаємодії, з яких 15 – бінарні ДПВ, що включають два компоненти ПС, 20 – які включають три компоненти ПС, 15 – чотири компоненти ПС, 6 – п'ять компонент ПС і 1 – шість компонент ПС.

В залежності від методів навчання і виховання, які обрані для викладання (опанування) тої чи іншої навчальної одиниці (в будові тої чи іншої ПС), глибини проектування, аналізу і подальшого використання ПС, повноти методичного відпрацювання навчально-виховного процесу модель навчальної діяльності (методика навчання) в шостикомпонентній ПС може включати в загальному випадку від 1 до 57 типів ДПВ, які застосовуються (можуть застосовуватись) на різних етапах навчально-виховного процесу.

Проте, за деяких причин (наприклад, складності якісного і кількісного опису, непередбачуваності, неповної визначеності суттєвих параметрів компонент ПС, надання варіативності, деякої "свободи дій" інтелектуальним складовим ПС, типізації і уніфікації методик навчання і виховання, орієнтації типових навчально-методичних матеріалів на усереднений якісний рівень викладацького складу тощо) як типові, так і індивідуалізовані (відносно вчителя) методики навчання, як правило, включають (можуть включати) опис (моделі) меншої ніж шість зазначених компонент ПС (п'ять компонент її НС), а тому і меншої за 57 кількості типів ДПВ.

Тому далі доцільно ввезти деяку типізацію НС за чисельністю його компонент, які застосовуються (передбачається застосувати) при проектуванні ПС і здійсненні навчально-виховного процесу.

Назвемо тут п'ятикомпонентне НС – повним НС, чи НС першого порядку, чотирьохкомпонентне НС (за виключенням освітньо-просторової компоненти НС) – НС другого порядку, трьохкомпонентне НС (за виключенням освітньо-просторової компоненти НС і його компоненти навчального закладу) – НС третього порядку. Можна підрахувати, що в НС другого порядку (чотирьохкомпонентному НС) можуть існувати 26 типів ДПВ – можливих типів підструктур навчальної взаємодії, з яких 10 – бінарні ДПВ, 10 – включають три компоненти ПС, 5 – чотири компоненти ПС і 1 – п'ять компонент ПС. В НС третього порядку (трьохкомпонентному НС) можуть існувати 11 типів ДНВ, з яких 6 – бінарні ДНС, 4 – включають три компоненти ПС і 1 – чотири компоненти ПС (рис. 7).

Окремо зазначимо, що в тих випадках, коли при моделюванні НС виникає потреба поглиблено представити освітньо-просторову компоненту НС, умовно поділивши її, як описано вище, на систему освіти (структури, які входять до складу системи освіти) і суспільство (структури суспільства, які безпосередньо не входять до складу системи освіти), НС стає шестикомпонентним, в якому можуть існувати 120 типів ДПВ, з яких 21 – бінарні ДНС, 35 – включають три компоненти ПС, 35 – чотири компоненти ПС, 21 – п'ять компонент ПС, 7 – шість компонент ПС і 1 – сім компонент ПС.


 
 

Цікаве

Загрузка...