WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій - Реферат

Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій - Реферат

Студенти повинні твердо знати які засоби навчання будуть їм необхідні, які вимоги щодо їх параметрів.

Деякі web-орієнтовані засоби, вимагають спеціального програмного забезпечення, додаткових (в тому числі тих, що вмонтовуються в комп'ютер) пристроїв, блоків. Необхідно довезти до студентів вимоги щодо мінімально припустимого складу і параметрів індивідуальних засобів навчання, надати інформацію (контактні адреси) щодо загальносистемної програмно-технічної підтримки комп'ютерно-технологічної платформи навчання.

Необхідно допомогти студентам у виборі засобів навчання

Це стає значною проблемою, коли навчальна група формується із студентів, що мешкають у різних регіонах (навіть країнах). Широкий спектр програмно-технічних засобів, що пропонуються на місцевих ринках, і помилки при їх виборі можуть утворити значні складності при здійсненні навчального процесу. Не покладайтесь на те, що студенти добре знають як вибрати чи оцінити навчальну придатність тих чи інших ресурсів без вашої (викладача) допомоги.

Питання шосте.Які показники навчальних досягнень студентів будуть визначати успішність навчальної діяльності.

У всякому випадку, показники (тенденції і/чи траєкторії їх бажаних змін), які ілюструють навчальні досягнення тих, хто навчається (проміжні, завершальні тощо), повинні бути доведені до них перед початком навчання.

В е-дистанційних системах навчання це питання набуває особливої ваги, бодай режим навчання передбачає значну питому вагу часу, коли студенти працюють самостійно чи екстериторіально і не можуть безпосередньо і за темпом навчання відчути (як при комунікаціях віч на віч) помилковість чи позитивності своїх навчальних дій.

Це питання є базовим для побудови коректної системами оцінювання навчальних досягнень і безпосередньо пов'язане із забезпеченням цілеспрямованості навчання, керованості навчальним процесом, із справдженням навчальних очікуваній тих, хто навчається і, в решті решт, з якістю методичної системи, що побудована і працює.

Оцінювання результатів навчальної діяльності – один з визначальних чинників підвищення якості методичних систем.

Методологія оцінювання базується на системному підході і методах кваліметрії. Оцінювання – це багатовимірна категорія і тому має багатогранні відбитки. Сформулюємо деякі з них.

По-перше,оцінювання – це процес, який передбачає віднесення множин результатів педагогічних вимірювань (наприклад, тестів) до відповідного класифікаційного класу (класів) і отримання в межах цього класу (класів) відповідних ознак і/або значень (в кількісних і/або якісних (рангових) шкалах) – оцінок, щодо їх подальшого використання з певною метою.

Тобто, кінцевим продуктом процесу оцінювання, його результатом є відповідні оцінки. Ці оцінки, наприклад, при професійному оцінюванні, є підставою для визначення професійної компетентності тих, хто оцінюється, на основі стандартизованих методів, засобів і технологій оцінювання, а також системи параметрів і завдань, які визначаються базовою сукупністю професійних вимог [4]. В цьому випадку, оцінювання відбиває зовнішні відносно системи освіти цілі оточуючого середовища і спрямовано на забезпечення формування суджень відносно ступеня задоволення відповідних соціально-економічних вимог оточуючого середовища. Для забезпечення відносної сталості і порівнянності цих вимог вони уніфікуються завдяки реалізації процесу формування уніфікованих вимог. Цей процес включає процедури формалізації вимог, їх класифікації і стандартизації [5].

В свою чергу, структуризація і синтез змісту навчання передбачає "накладання і просіювання" стандартизованих професійних вимог через структуру існуючих навчальних дисциплін, які вже використовувались в освітній практиці, і/або доопрацювання існуючих і створення нових навчальних курсів і програм.

Оцінювання є обов'язковою складовою навчального процесу, відбиває і забезпечує цілі методичної системи. Тому, освітні і освітньо-професійні стандарти включають до свого складу опис методи, засоби і технології оцінювання результатів навчальної діяльності.

Таким чином, по-друге, оцінювання– це система, яка включає методи, засоби і технології отримання і використання результатів об'єктивних педагогічних вимірювань освітніх досягнень тих, хто навчається, на певних етапах навчального процесу (включаючи апріорне оцінювання до його початку) та при визначені професійної компетентності претендентів на професійну посаду і тих, хто працює.

В свою чергу, методи, засоби і технології оцінювання передбачають використання мір оцінювання – деяких стандартизованих баз знань, умінь і навичок (при професійному оцінюванні – позитивного досвіду роботи з відповідної спеціальності, чи часу займання відповідної посади), відносно яких результати оцінювання, завдяки процедурам педагогічних вимірювань, отримуються відповідні оцінки, і шкал, завдяки яким ці оцінки набувають відповідних ознак (наприклад, в рангових шкалах) або значень (в кількісних шкалах). В освітніх і освітньо-професійних стандартах міри оцінювання існують у вигляді освітньо-кваліфікаційних характеристик з тої чи іншої спеціальності.

По-третє,оцінюванняв загальній системі "вимоги – результат" передбачає створення і використання ланцюга зворотного зв'язку між відповідними сукупностями стандартизованих параметрів, що відбивають вимоги (навчальні цілі) і результати навчальної діяльності (навчальні досягнення тих, хто навчається).

Спираючись на теорію зворотного зв'язку, можна стверджувати, що ця особливість структурної позиції оцінювання в системі "вимоги – результат" теоретично робить її визначальним чинником як досягнення максимального зближення вимог і результатів, так і точності цього досягнення. З тих же причин, оцінювання суттєво впливає на характер процесу цього досягнення в часі, тобто багато в чому визначає динаміку реакції методичної системи на результати оцінювання. Як раз ця особливість, в основному, і визначає коректність постановки теоретичної і практичної проблеми "оцінювання і якість освіти". Ось чому така увага повинна приділятися оцінюванню, дослідженням, проектуванню і застосуванню мір, методів, засобів, технологій і середовища оцінювання.

Водночас, міри, методи, засоби, технології і середовище оцінювання, які, багато в чому, відбиваються в освітньо-професійних стандартах, повинні бути максимально наближені (приведені у відповідність) до тих, які використовуються професійними асоціаціями в їх системах освіти і професійної сертифікації.

На завершення зазначимо, що навіть при бездоганно побудованій системі моделей навчального процесу (наприклад, методиці навчання, системи оцінювання навчальних досягнень) невідповідність ресурсів діяльності методичної системи тим, які передбачалися її відповідними моделями, в першу чергу педагогічної компетентності викладацького складу, ресурсів мотивації діяльності учасників навчального процесу, складу і параметрів засобів навчального середовища, призводять до суттєвого зниження ефективності методичної системи (навчального процесу) і, як результат, суттєвого зниження якості освіти, що надається.

Література:

  1. Биков В.Ю. Наукове забезпечення дистанційної професійної освіти: проблеми та напрями досліджень // Професійна освіта: педагогіка і психологія. За ред.: І.Зазюна, Н.Ничкало, Т.Левовицького, І.Вільш. Україно-польський журнал. Видання ІІ.. Видавництво: ЗАТ "ВІПОЛ", Київ-Ченстохова, 2000. - С. 93 - 116.

  2. Биков В.Ю. Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів // Кримські педагогічні читання: матеріали Міжнародної наукової конференції 12 – 17 вересня 2001 року / За редакцією С.О. Сисоєвої і О.Г. Романовського. - Харків: НТУ "ХПІ", 2001. - С. 30 - 50.

  3. Jarmon Carolin. Strategies for Developing an Effective Distance Learning Experience // Teaching at a Distance / A joint publication of the League for Innovation in the Community College: Archipelago, a division of Harcourt Brace & Company, 1999. - P. 1 -14.

  4. Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Биков В.Ю., Шпильовий В.Д. Керівництво з питань визначення професійної компетентності й сертифікації українських професійних керівників і фахівців з управління проектами NCB(ua). К.: УКРНЕТ, 2000. - 84 с.

  5. Биков В.Ю., Биков В.В. Оцінювання в системі сертифікації професійної компетентності // Управління проектами та розвиток виробництва, збірник наукових праць. Під ред. В.А. Рач, 2000. - №2. - С.10-18.


 
 

Цікаве

Загрузка...