WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій - Реферат

Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій - Реферат

Реферат на тему:

Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій

Специфіка і характер сучасного світового соціально-економічного розвитку, науки і освіти є передумовою і рушійною силою широкомасштабних робіт з розробки теоретичних проблем побудови й впровадження та розв'язання практичних завдань застосування сучасних інформаційно-освітніх технологій. Створюючи нові сучасні освітні системи, впроваджуючи в освітню практику нові інформаційно-освітні технології, до складу яких, сьогодні вже безумовно, слід віднести е-дистанційні технології навчання, науковці, викладачі, організатори освіти, максимально спираючись на вже відомі позитивні результати психолого-педагогічної науки, передовий освітній досвід, повинні розробляти такі новітні освітні системи, які відбивають сучасні тенденції розвитку світового освітнього простору. Це значною мірою стосується і проблем створення методичних систем е-дистанційного навчання, в яких, в головному, створюють умови щодо досягнення якості освіти, формування змістовного і організаційного фундаменту забезпечення навчального процесу [1].

В зв'язку з тим, що понятійно-термінологічний апарат дистанційної освіти в даний час значною мірою тільки формується, введемо основні визначення, на яких буде базуватися подальший виклад [2].

Дистанційне навчання це форма організації навчального процесу, за якою учасники навчального процесу досягають цілей навчання здійснюючи навчальну взаємодію принципово і переважно на відстані.

Дистанційна освіта це різновид освітньої системи, за якою переважно використовуються дистанційні технології навчання.

Традиційне дистанційне навчання (або заочного навчання) це різновид дистанційного навчання за яким учасники навчального процесу здійснюють навчальну взаємодію переважно асинхронно в часі, значною мірою використовуючи в якості транспортної системи доставки засобів навчання та інших інформаційних об'єктів системи поштового, телефонного або телеграфного зв'язку.

Е-дистанційне навчання (за аналогією, е-суспільство, е-уряд тощо) це різновид дистанційного навчання, за яким учасники навчального процесу здійснюють переважно індивідуалізовану навчальну взаємодію як асинхронно, так і синхронно в часі, переважно і принципово використовуючи електронні транспортні системи доставки засобів навчання та інших інформаційних об'єктів, медіа навчальні засоби та інформаційно-комунікаційні технології.

Принципи побудови і реальні можливості сучасних е-дистанційних освітніх систем в порівнянні з іншими сучасними формами освіти найбільш повно відбивають концептуальні положення побудови відкритої освіти.

Основні технологічні відмінності традиційного і е-дистанційного навчання наведені в табл. 1, 2 і 3.

Методика навчання – це модель навчального процесу, яка інтегрує зміст навчання і навчальну технологію. Методика: спрямована на цілі навчання; ґрунтується на змісті навчання, який сформований для досягнення цілей даної навчальної одиниці; відбиває психолого-педагогічні методи навчання, які обрані для викладання даної навчальної одиниці; визначає діяльність учасників навчального процесу, організацію їх взаємодії, характер і структуру використання ними ресурсів (елементів) навчального середовища (засобів навчання), які застосовуються для забезпечення навчання. Таким чином, під методикою навчання ми розуміємо модель навчального процесу в межах одного навчального елементу, яка відбиває упорядкованість (поелементну у часі і просторі, відповідно до цілей навчання і завдяки обраної технології навчання) відносин змісту навчання, учасників навчального процесу і засобів навчального середовища.

Інтегровані сукупності методик навчання можуть утворювати методичні системи. Якраз наявність системоутворюючого фактору (факторів) інтегрує сукупність методик навчання і дозволяє, таким чином, казати про цю інтегровану сукупність як про систему. Системоутворюючими факторами таких методичних систем можуть виступати спорідненість і/чи змістовна наближеність тих чи інших складових окремих методик навчання або їх комбінацій (повних і неповних): цілей навчання, змісту навчання, навчальних технологій і елементів систем засобів навчання.

Методичні системи сучасних інформаційно-освітніх технологій, до різновиду яких відносяться і е-дистанційні технології навчання і освіти, є прикладом технологічно інтегрованих методичних систем, які переважно і принципово базуються на інформаційно-комунікаційних технологіях, використовують їх суттєві особливості і риси.

Навчальне середовище – це штучно побудована система, структура і складові якої сприяють досягненню цілей навчального процесу. Структура навчального середовища визначає його внутрішню організацію, взаємозв'язок і взаємозалежність між його елементами. Елементи (об'єкти, складові - неподільні частки) навчального середовища виступають, з одного боку, як його атрибути, що визначають змістовну і матеріальну наповненість середовища, а, з іншого боку, як ресурси середовища, що включаються у діяльність учасників навчального процесу, набуваючи при цьому ознак засобів навчання. Іншими словами, навчальне середовище це структурно упорядкована множина засобів навчання, які застосовуються для забезпечення навчального процесу. Структурне упорядкування елементів навчального середовища визначається навчальною технологією, що застосовується для забезпечення цілей даного навчального курсу. Таким чином, навчальне середовище - це структурно упорядкована навчальною технологією множина елементів системи засобів навчання, які застосовуються для ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу.

Навчальна технологія, це структура організаційно-часової взаємодії учасників навчального процесу і засобів навчального середовища, яка побудована відповідно до цілей навчання і обраних методів навчання. Навчальна технологія, таким чином, визначає характер упорядкування відносин між учасниками навчального процесу та множиною елементів навчального середовища.

Проектування методичних систем це, з одного боку, системний процес, який передбачає: розробку навчальних специфікацій, які базуються на теорії навчання і забезпечують створення якісних навчально-методичних матеріалів; вивчення навчальних потреб, особистісних характеристик і цілей тих, хто навчається, і розробку педагогічних систем, які відповідають цим потребам і цілям; відповідний до навчальних потреб і змістовних вимог навчального предмету, або його частини, розвиток навчально-методичних матеріалів і навчальної діяльності; створення засобів оцінювання навчальних досягнень, навчально-методичних матеріалів та ефективності навчальної діяльності для забезпечення управління їх позитивним розвитком.

Проектування методичних систем це, з іншого боку, наукова галузь, яка займається: дослідженням психолого-педагогічних теорій і навчальних стратегій, розвитком і реалізацією цих стратегій приналежно до е-дистанційного навчання; створенням детальних специфікацій, які забезпечують розвиток, впровадження, оцінювання та управління навчальним процесом е-дистанційного навчання, покращують вивчення малих і великих одиниць навчальних предметів усіх рівнів складності.

Таким чином, процес проектування методичних систем значною мірою пов'язаний з дослідженням і моделюванням статики і динаміки діяльності і взаємодії їх суттєвих складових [2]. Сукупність цих моделей і моделей впровадження, оцінювання та управління навчальним процесом утворює систему моделей навчального процесу.

Водночас, навчальний процес – це реальна діяльність. Для його впровадження і здійснення наявність системи моделей навчального процесу є умовою необхідною, але недостатньою. Навчальний процес розгортається у реальній методичній системі, діяльність якої підпорядковується відповідній методиці навчання, а для її функціонування залучаються реальні учасники навчального процесу, засоби навчання, інші необхідні ресурси діяльності (енергетичні, фінансові тощо).

Підкреслюючи системність проблеми побудови і використання методичних систем, які базуються на сучасних інформаційно-освітніх технологіях, визначаючи структурний взаємозв'язок їх суттєвих елементів, далі ми розглянемо питання, які пов'язані з проектуванням (моделюванням) методичних систем е-дистанційного післядипломного (додаткового) навчання дорослих (далі, методичних систем), специфікою здійснення навчальної діяльності в е-дистанційних методичних системах.

Незалежно від предметної спрямованості методичних систем як на першому етапі їх проектування, так і в процесі їх подальшого впровадження, використання і розвитку, члени проектної команди [2] (в першу чергу, експерти з проблемної галузі і проектувальники-методисти) повинні отримати відповіді на низку питань, які дозволяють цілеспрямовано і комплексно моделювати і розвивати якісні методичні системи і які, наприклад, в [3] визначені як фундаментальні:


 
 

Цікаве

Загрузка...