WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання - Реферат

Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання - Реферат

Окремі (часткові) методики навчання і їх системи (методичні системи), як деякі моделі (системи моделей) навчально-виховного процесу матеріалізуються у певних ЗН (методичних розробках, навчально-методичних матеріалах) і входять, таким чином, до складу відповідних систем ЗН.

Водночас, навчально-виховний процес – це реальна діяльність. Для його впровадження і здійснення наявність системи моделей навчально-виховного процесу є умовою необхідною, але недостатньою. Навчально-виховний процес розгортається у реальній педагогічній системі, діяльність якої підпорядковується відповідній методиці навчання (методичній системі), а для її функціонування залучаються реальні учасники навчально-виховного процесу, системи ЗН, інші необхідні ресурси діяльності (енергетичні, фінансові тощо).

Зазначимо, що навіть при бездоганно побудованій системі моделей навчально-виховного процесу (наприклад, методиці навчання, системи оцінювання навчальних досягнень тих, хто навчається) невідповідність ресурсів діяльності педагогічної системи тим, які передбачалися її відповідними моделями, в першу чергу, педагогічної компетентності викладацького складу, ресурсів мотивації діяльності учасників навчально-виховного процесу, складу і параметрів засобів НС, призводять до суттєвого зниження ефективності педагогічної системи (навчально-виховного процесу) і, як результат, суттєвого зниження якості освіти, що надається.

Розвиток поняттєво-термінологічного апарату систем навчання і освіти

Інформаційно-комунікаційний характер процесів побудови, функціонування і подальшого розвитку інформаційного суспільства визначально викликає і передбачає широке впровадження і використання в освіті інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Інформатизація освіти - це упорядкована сукупність взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу.

Вочевидь, що процес інформатизації освіти повинен мати навіть випереджальний характер відносно процесів інформатизації, які здійснюються в інших соціально-економічних підсистемах (галузях) інфраструктури суспільства. В свою чергу, масштаби і характер інформатизації освіти відбиваються у специфіці побудови і використання (статиці і динаміці) складу і структури її функціональних і забезпечуючих елементів (підсистем).

Цей склад і структура утворюють її внутрішні (що забезпечують внутрішнє функціонування і розвиток системи освіти) і зовнішні (що забезпечують взаємодію системи освіти з навколишнім середовищем) елементи/підсистеми (функціональні і забезпечуючі), а також загальносистемні засоби (системоутворюючі освіту елементи/підсистеми), які, в процесі інформатизації освіти, набувають специфічних рис, що притаманні ІКТ.

Інформатизація освіти передбачає і каталізує загальні процеси розвитку суспільства і освіти. При цьому, суттєвих специфічних рис набувають основні складові систем навчання, виховання і освіти: зміст освіти, методи, засоби та технології навчання, виховання і організації освіти, головні навчально-виховні ресурси цих систем: інтелектуальні, інформаційні, матеріально-технічні і енергетичні. Суттєвих змін потребують і набувають системи управління і законодавчо-правове й нормативне забезпечення процесу інформатизації освіти.

Виходячи із сучасного стану і етапу розвитку інформаційного суспільства в цілому та інформатизації освіти зокрема, природно, що поняттєво-термінологічний апарат щодо опису, моделювання і аналізу систем навчання, виховання і освіти, які повинні діяти і розвиватися в інформаційному суспільстві, ще до кінця не сформувався. Його формування на часі, є одним з головних завдань науки про сучасні системи навчання, виховання і освіти, розвиває її поняттєво-термінологічний фундамент - передумову її подальшого розвитку і практичного застосування її результатів.

Як дискусійна спроба зробити деякий внесок щодо формування такого апарату, введемо окремі основні поняття та їх визначення які, з одного боку, ґрунтуються на основних базових поняттях і категоріях системного підходу та сучасної психолого-педагогічної науки і освітньої практики (зокрема тих, що наведені вище), а, з іншого боку, відбивають об'єктивні процеси формування і розвитку інформаційного суспільства. Введення цих понять викликано, в першу чергу, необхідністю зафіксувати специфіку проектування, побудови і застосування систем навчання, виховання і освіти та їх складових, які базуються на широкому використанні ІКТ, дозволити, таким чином, дещо відокремити і розробляти теорію і методологію створення і застосування таких систем, як специфічну гілку загальної теорію і методології побудови, впровадження, функціонування і розвитку систем навчання, виховання і освіти.

Структура назв нижченаведених понять побудована за аналогією до структури назв понять щодо об'єктів і процесів, які притаманні інформаційному суспільству і які вже, значною мірою, утвердились і застосовуються у спеціальних і, навіть, популярних вітчизняних і зарубіжних виданнях (наприклад, е-суспільство - е-society, е-уряд - e-government, е-бізнес – e-business тощо).

Е-освіта (e-education) - спосіб організації, забезпечення і здобуття освіти, який принципово базується на використанні ІКТ. Е-навчання (e-learning) - вид навчання, який передбачає принципове і переважне використання е-методичних систем навчання. Е-дистанційне навчання (e-distance learning) - різновид дистанційного навчання, за яким учасники навчально-виховного процесу здійснюють переважно індивідуалізовану навчально-виховну взаємодію як асинхронно, так і синхронно в часі, переважно і принципово використовуючи електронні транспортні системи доставки ЗН та інших інформаційних об'єктів, медіа навчальні засоби та ІКТ. Е-методика навчання (e-learning instruction) - різновид методик навчання, який принципово базується на застосуванні е-навчального середовища і використанні е-технологій навчання. Е-методична система навчання (e-learning instructional system) - різновид методичної системи, склад якої утворюють е-методики навчання, а структура - принципово і переважно базується на використанні е-технологій навчання. Е-навчальне середовище (e-learning environment) - різновид навчального середовища, склад якого переважно утворюють е-засоби навчання (еЗН), а структура - принципово і переважно базується на використанні е-технологій навчання. Е-технологія навчання (e-learning technology) - різновид педагогічної технології, яка принципово базується і переважно використовує ІКТ. Е-засіб навчання (е-means/resources of learning) - матеріально-технічна складова НС, яка принципово базується і переважно використовує ІКТ (комп'ютерно орієнтований ЗН). Е-система засобів навчання (e-learning resources system) - різновид системи ЗН, склад якої утворюють інтегровані е-ЗН, а структура - принципово і переважно базується на використанні ІКТ. Е-засіб діяльності - різновид засобу діяльності того чи іншого виду середовища діяльності, який принципово базується і переважно використовує ІКТ (комп'ютерно орієнтований засіб діяльності). Е-система засобів діяльності - технічна система або технічна підсистема людино-машинної системи з того чи іншого виду діяльності, склад якої переважно утворюють е-засоби діяльності, а структура - принципово і переважно базується на використанні ІКТ.

Як закінчення, зазначимо, що обмеженість обсягу статті не дозволила нам ґрунтовно викласти всі перелічені на її початку питання. Деякі відповіді на ці питання вже в тій чи інший формі нами оприлюднені, апробовані, деякі - ми тільки окреслили, є ще й такі, які є дискусійними і потребують подальшого поглибленого вивчення. В межах статті ми намагались різнобічно і, багато в чому, з власного погляду розглянути цю багатовимірну проблему, позначити рівень нашого її розуміння. Разом з тим, звуження спектру питань, що зазначені, не дозволили б комплексно висвітлити таку актуальну сьогодні для освіти України і складну проблему як сучасні засоби та е-технології навчання, науково-практичні підходи щодо їх створення і розвитку на етапі модернізації освіти України.


 
 

Цікаве

Загрузка...