WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання - Реферат

Теоретико-методологічні засади створення і розвитку сучасних засобів та е-технології навчання - Реферат

Зазначимо, що в цілому використання в навчально-виховному процесі інтегрованих ЗН приводить до деякої універсалізації систем ЗН, коли такі системи, як ми вже зазначали, набувають рис багатоцільового використання. Однак, протягом здійснення конкретного навчально-виховного процесу окремі множини елементів інтегрованих систем ЗН можуть знаходитись як в активнійформі (коли вони хоча б один раз використовувались протягом даного навчально-виховного процесу), так і в пасивній формі (коли вони жодного разу не використовувались протягом цього процесу). Наявність в системі ЗН значної питомої ваги пасивних ЗН утворює деякий надлишок навчального середовища (у складі якого застосовуються інтегровані ЗН) щодо досягнення тих чи інших навчально-виховних цілей. Такий надлишок може суттєво "зашумляти" і "викривляти" навчальне середовище, відволікати, ускладнювати і, навіть, унеможливлювати діяльність учасників навчально-виховного процесу. Така негативна можливість передбачає допустиму і розумну (без втрати фізичної єдності системи ЗН і необхідності виконання частих трудомістких дій по її реструктуризації, синтезу і декомпозиції) мінімізацію складу систем ЗН відповідно до часткових цілей навчання і виховання, змістовно-функціональної спрямованості спеціалізованих навчальних приміщень тощо.

Навчальне оточення засобів навчання

У цьому розділі викладемо наше розуміння і наведемо визначення суттєвих, з позицій запропонованого підходу, категорій оточення ЗН - того навчального простору, в якому ЗН існують і які суттєво впливають на характер їх проектування і використання. Це такі категорії, як: педагогічна і методична системи, навчальне і освітнє середовища, технології і методики навчання. Наше розуміння і наведені нижче визначення зазначених категорій базуються на вже відомих знаннях і нами тільки поглиблюються і уточнюються з позицій системного підходу.

Одним з визначальних напрямів з розв'язання проблеми підвищення якості освіти є розвиток педагогічних систем, які здійснюють головний функціональний компонент освітньої системи, забезпечують досягнення на цій основі нового більш високого рівня навчально-виховного процесу. Це значною мірою визначається рівнем і характером розвитку навчально-виховного середовища (далі, навчального середовища - НС), зумовлює, по суті, формування його якісно нового складу і структури.

Навчальне середовище – це штучно побудована система, структура і складові якої сприяють досягненню цілей навчально-виховного процесу. Структура НС визначає його внутрішню організацію, взаємозв'язок і взаємозалежність між його елементами. Елементи (об'єкти, складові, елементи - неподільні частки) НС виступають, з одного боку, як його атрибути, чи аспекти розгляду, що визначають змістовну і матеріальну наповненість середовища, а, з іншого боку, як ресурси середовища, що включаються у діяльність учасників навчально-виховного процесу, набуваючи при цьому ознак ЗН.

Дуже важливо зрозуміти і визначитись відносно якого об'єкта чи процесу розглядається середовище, тобто суттєвий оточуючий простір об'єкта чи процесу, в якому ці об'єкти/процеси існують, діють або досліджуються.

Якщо у складі педагогічної системи як предмет дослідження виділити, наприклад, об'єкт навчання, то відносно нього всі інші суттєві складові педагогічної системи будуть утворювати оточуюче середовище об'єкта навчання: цілі навчання, зміст навчання, суб'єкт навчання, сукупність ЗН і технології навчання. Аналогічно, можна визначити склад оточуючого середовища відносно інших складових педагогічної системи.

Доцільно говорити про НС як про оточуюче середовище відносно інтелектуальних складових педагогічної системи - складових, які наділені природним або штучним інтелектом. Як природні інтелектуальні складові педагогічної системи виступають об'єкт і суб'єкт навчання, тобто люди, яких визначають як учасників навчально-виховного процесу. Як штучні інтелектуальні складові педагогічної системи можуть виступати ЗН, в яких реалізуються принципи штучного інтелекту і які, завдяки цьому, здатні до самоорганізації, адаптації і само- або зовні спрямованого навчання (в розумінні науки про штучний інтелект). Для кожної з цих складових може бути визначене відповідне НС.

У межах цієї статті ми будемо говорити про НС відносно учасників навчально-виховного процесу, тобто відносно тих інтелектуальних складових педагогічної системи, на які спрямовані навчальні дії і заради яких, в інтересах яких, в кінець кінцем, і створюються педагогічні системи і системи освіти в цілому.

Визначимо суттєві, з позицій нашого розгляду, аспекти побудови і розвитку НС. За таким розумінням, до складу НС входять (НС характеризують, відбивають такі його аспекти, підсистеми): цільова складова, яка включає часткові (щодо загальної мети навчання і виховання) цілі побудови і використання НС і його окремих складових - однієї з підцілей загальної мети навчання (підцілі загальної мети навчання і виховання, яка не стосуються і не передбачають безпосередньої взаємодії учасників навчально-виховного процесу, тобто такої їх взаємодії, коли вони не використовують ЗН); змістовно-інформаційна складова (навчально-наукова, навчально-методична, навчально-організаційна), яка визначається, відбиває і організується змістом навчання; виховна складова, яка пов'язана з формуванням і змінами соціально-значущих цінностей і відносин особистості; система засобів навчання, до складу якої входить сукупність матеріальних об'єктів, які можуть використовуватися учасниками навчально-виховного процесу протягом навчання; технологічна складова, яку утворюють моделі технологій навчання, що відбивають обрані у кожному конкретному випадку методи навчання і виховання, дидактичні стратегії, базові технології організації взаємодії суттєвих складових педагогічної системи, зокрема інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); навчальні приміщення, типові і нетипові - спеціалізовані приміщення (шкільні кімнати, кабінети, аудиторії, лабораторії, навчальні майстерні, спортивні зали і майданчики тощо), в яких розгортається навчально-виховний процес і в яких створюються необхідні умови (психолого-педагогічні, санітарно-гігієнічні, архітектурно-естетичні тощо) для його ефективного здійснення.

Слід зазначити, що спеціалізовані навчальні приміщення або їх окремі елементи можуть забезпечувати (і дуже часто забезпечують) цільову складову НС і, таким чином, набувати ознак ЗН (наприклад, спеціалізовані лабораторії, інші приміщення, які побудовані і використовуються відповідно до деяких навчально-виховних цілей або їх множини – спортивні зали, спеціалізовані майстерні, що відбивають середовище реального виробництва, навчальні театри, навчальні медичні приміщення тощо). Для підвищення ефективності навчального процесу цю особливість побудови спеціалізованих навчальних приміщень повинні враховувати проектувальники НС і використовувати учасники навчально-виховного процесу. Мова, знов-таки, йде про формування навичок поведінки суб'єкта навчання у спеціальним чином організованому НС, зокрема фахово спрямованому НС.

У межах одного навчального приміщення, можна говорити, що навчальне середовище - це структурно упорядкована педагогічною технологією множина елементів системи ЗН, які застосовуються для ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу. При цьому, системи ЗН і технологічна складова НС "вбирають в себе і несуть у собі" суттєві відбитки усіх її інших складових: цільової, змістовно-інформаційної і виховної, а також складової, що відбиває суттєві характеристики навчальних приміщень, де розгортається навчально-виховний процес. Структурне упорядкування елементів НС визначається педагогічною технологією, яка застосовується для забезпечення цілей даного навчального курсу (її навчальної одиниці).

Педагогічна технологія - структура організаційно-часової взаємодії учасників навчально-виховного процесу і засобів НС, яка побудована відповідно до цілей навчання і виховання та обраних методів навчання і виховання. Педагогічна технологія, таким чином, визначає характер упорядкування відносин між учасниками навчально-виховного процесу та множиною елементів НС.

Вводячи таке визначення педагогічної технології, наведемо визначення системи ЗН, яке базується на останньому. Система засобів навчання - підсистема НС, склад якої утворюють інтегровані ЗН, а структура - визначається множиною цілей їх багатоцільової побудови і навчально-виховного використання - підцілей за якими формуються і використовуються педагогічні технології, що обрані для здійснення даного навчально-виховного процесу.


 
 

Цікаве

Загрузка...