WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір і проектний підхід, як ефективний інструмент її реалізації - Реферат

Інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір і проектний підхід, як ефективний інструмент її реалізації - Реферат

Поряд з традиційними методами і засобами організації і управління системою освіти і науки в Україні достойне місце повинен зайняти проектний підхід, який базується на методології проектного менеджменту і який спрямований не на процес, а на кінцевий продукт, на проектні методи і засоби управління процесами інтеграції і розвитку галузі.

Неопанування цим підходом, його методами і засобами, які сьогодні виключно широко поширені у світовій практиці формування і управління проектами і програмами розвитку, буде суттєво заважати реалізації інтеграційних процесів в системі освіти і науки, знижувати ефективність тих з них, які вже протікають.

Визначимо одну з характерних рис сучасного етапу суспільного розвитку, яка, зокрема, вказує на необхідність застосування проектного підходу і яка, багато в чому, визначає специфіку реалізації проектів інтеграції, як різновиду проектів розвитку, особливості формування і управління проектною командою [3].

Сьогодні, в обстановці корінних перетворень, що позначилися у всіх сферах життя суспільства, концентрації зусиль прогресивних сил на досягненні всілякого прискорення соціально-економічного і духовного розвитку суспільства повинно значно зрости кількість сміливих, широкомасштабних і високоефективних рішень на ключових напрямах розвитку країни. При цьому ще більше зростає взаємний вплив різних підсистем суспільства (галузей економіки, регіональних соціально-господарських комплексів, гуманітарних секторів та інше) і оточуючого їх середовища (тут і далі - не тільки природного середовища, а усього середовища, навколишнього відносно виділенної підсистеми або проекту), значно більш високими стають вимоги відносно оптимальності (в деякому наперед визначеному розумінні) рішень, що приймаються, збільшується кількість чинників, які необхідно враховувати при розробці і реалізації проектів і програм.

Іншими словами, підвищується динамізм і заглиблюється комплексний взаємозв'язок явищ і процесів, що протікають як в окремій соціально-економічній підсистемі, так і загалом в суспільстві і світі. Зростає значущість (із загальнонаціональних і навіть планетарних позицій) окремих рішень.

__________________

  1. Бушуев С.Д., Быков В.Е. Высокий уровень проектного менеджмента – необходимое условие современного этапа общественного развития / Вісн. Східноукр.держ. ун-ту. – 1988. - №6. – С.6-10.

Ігнорування цих тенденцій веде до того, що на практиці, на жаль, непоодинокі випадки, коли прямий вплив тієї або іншої підсистеми суспільства на оточуюче середовище, або подальший зворотний вплив оточуючого середовища на підсистему виявляється таким небажаним (із загальнонаціональних і навіть планетарних позицій), що в результаті не тільки не досягається спочатку визначена мета розвитку, але загалом суспільство терпить значні (важко відтворювані, а іноді непоправні) втрати (економічні, політичні, соціальні тощо).

Потрібно відмітити, що на практиці розробка крупномасштабних і довгострокових проектів розвитку здійснюється, як правило, при погано зумовлених цілях, істотній невизначеності обмежень ресурсного характеру, в умовах значної кількості відносин, що неформалізуються або важкоформалізуються між елементами системи, при недостатній інформаційній забезпеченості (по складу, структурі і термінам надходження даних) процесів розробки і прийняття управлінських рішень. Все це призводить до істотної структурної і параметричної невизначеності подібних задач, передбачає наявність значної кількості різних варіантів рішень при погано зумовленій системі критеріїв їх вибору.

В цих умовах для великих систем (для яких потенційно реалізація методології проектного менеджменту є найбільш ефективною і, тому, доцільною) сьогодні на перший план висуваються завдання комплексного внутрішнього (між елементами або системи, що розвиваються або створюються ) і зовнішнього (між елементами або системами, що розвиваються або створюються і навколишнім середовищем) взаємоув'язування явищ і процесів, що протікають в різних підсистемах суспільства, детальної розробки достатньої кількості варіантів альтернативних рішень з розвитку і функціонуванню систем, комплексного аналізу і оцінки можливих наслідків прийняття конкретних рішень, уточнення і довизначення цілей розвитку і функціонування систем, а також критеріїв вибору рішень, поглибленого послідовного (в процесі створення або розвитку) вивчення систем - отримання нових знань про їх будову і діяльність з метою довизначення початкової задачі з відпрацювання ефективних шляхів створення або розвитку систем і характеру їх подальшого функціонування. Причому, чим складніше система, відносно якої приймаються рішення, тим глибина опрацювання перерахованих питань повинна істотно зростати.

Саме визнання наявності погано зумовлених моделей статики і динаміки складних систем, істотна невизначеність цілей їх розвитку і функціонування, погана наступність, а іноді і суперечність короткострокових і довгострокових цілей їх створення і розвитку, більш висока дисперсія реальних об'ємів і термінів ресурсного забезпечення проектів в порівнянні з очікуваними або запланованими зумовлюють в проектному менеджменті ведучу роль людського чинника, як вирішального унікального і до кінця незбагненного інструмента людино-машинної інтегрованої системи управління різними проектами і програмами. Якраз ці питання складають ядро дисципліни проектного менеджменту, його методів, засобів і технологій, дозволяють з системних позицій підійти до розв'язання перерахованих проблем.

Як і все нове, проектний менеджмент виступає в реальній практиці, з одного боку, як засіб, як сучасний ефективний інструмент управління створенням і розвитком великих систем, а з другого боку, він представляється як предмет вивчення, як сучасна область нових знань, умінь і навичок для тих, хто покликаний створювати і розвивати великі системи, а також навчати цьому.

Поява усього нового передбачає інвестиційну діяльність. Ось чому нарівні з необхідністю забезпечення випереджального інвестування фундаментальних досліджень, науково-технічних і соціально-економічних проектів для розвитку країни вкрай необхідні інвестиції в розвиток людської компоненти різних людино-машинних систем і інвестиції в освіту є, в цьому розумінні, найважливішими. Підготовка і формування професійних проектних команд є визначальною передумовою успішної реалізації проектів і програм розвитку, зокрема з інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір.

За сучасних умов це питання набуває особливої ваги. Методи і інструменти проектного менеджменту сьогодні дозволяють готувати багатоваріантні гнучкі проектні пропозиції за стандартизованим змістом і формами, які міжнародно визнані, забезпечити ефективний моніторинг і управління реалізацією проектів і програм в реальних умовах глибокої невизначеності проектів, в першу чергу, ресурсного характеру, які обумовлені кризовими явищами в економіці України, перехідним етапом її соціально-економічного розвитку.

Немає сумнівів, що збалансована реалізація всього спектру завдань, пов`язаних з інтеграцією системи освіти України у світовий освітній простір, застосування в цій діяльності проектного підходу, методології і інструментів управління проектами дозволить підняти рівень системи освіти України на рубежі сучасних міжнародних вимог, створити умови для розвитку особистості, формування конкурентноспроможних продуктивних сил України і, тим самим, забезпечити цілеспрямоване і впевнене просування України до лав розвинених країн Європи і світу.


 
 

Цікаве

Загрузка...