WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір і проектний підхід, як ефективний інструмент її реалізації - Реферат

Інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір і проектний підхід, як ефективний інструмент її реалізації - Реферат

Реферат на тему:

Інтеграції системи освіти України

у світовий освітній простір

і проектний підхід, як ефективний інструмент її реалізації

Проблема інтеграції системи освіти України у світовий, в першу чергу Європейський, освітній простір обумовлена самим життям, стратегічною політикою України на інтеграцію в Європейське і світове співтовариство [1].

Це дуже важливе і велике питання, в якому є і буде багато протиріч, невирішених проблем. Їх розв`язання не одномоментна дія. Це постійний процес оновлення і розвитку, який притаманний не тільки системи освіти, але й суспільству в цілому, постійно корелюючи і навіть випереджаючи останній.

Водночас сьогодні, коли світ розвивається так динамічно, на наш погляд, ця проблема повинна набути особливу актуальність, від якості і строків розв`язання якої залежить головне - чи буде вітчизняна система освіти і далі займати передові позиції у світовій педагогічній науці і освітній практиці, чи втратить досягнуте і все більше і більше громадян України будуть намагатися отримати освіту за кордоном, а про сучасний розвиток особистості годі буде і думати.

Обмежений відносно до вимоги вітчизняної спадщини і рівня сучасних світових вимог розвиток особистості, втрата конкурентоспроможності продуктивних сил в недалекому майбутньому стануть визначальними чинниками зниження загальнокультурного рівня населення, процесів стагнації і навіть кризових явищ в економіці країни. За таких умов Україна навіть в перспективі не зможе сподіватись на зайняття достойного місця серед розвинутих країн світу. І що абсолютно драматично для майбутнього України, вона не буде привабливою для особисто обдарованого і суспільно-активного молодого покоління, вона буде поступово втрачати особистісну базу для формування національної еліти.

Освітні системи, які склалися сьогодні в розвинутих країнах світу, являють собою один з провідних факторів, який значною мірою визначає економічну і соціальну стабільність цих країн, забезпечує цим країнам можливість поступового науково-технічного і економічного розвитку і на цій основі соціального розвитку

суспільства, удосконалення світоустрою, підвищення духовного і матеріального рівня мирного, созідаючого життя населення - головної мети цього вдосконалення.

__________________

1 Кремень В.Г. Система освіти України: сучасні тенденції і перспективи // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Україно-польський журнал / За ред.: І.Зазюна, Н.Нічкало, Т.Левовицького, І.Вільш. - Київ-Ченстохова: ЗАТ "ВІПОЛ", 2000, Видання ІІ. - С.11-30.

Інтеграційні процеси в системі національної освіти виступають як складова всебічної тенденції глобалізації світових процесів розвитку, як визначальний інтелектуальний базис гармонійного розвитку національних соціально-економічних систем.

Соціально-економічні потреби суспільства, що розвивається, виступають як вимоги до системи освіти і, в головному, полягають у створенні умов для забезпечення:

 • гармонійного становлення і розвитку особистості як індивіда і члена суспільства, в відтворенні у підростаючому поколінні соціальної, національної і світової культури, формуванні почуттєвої сфери і цінностної системи, яка базується на загальнолюдських і загальнокультурних цінностях;

 • професійної освіти, яка передбачає формування у особистості відповідних властивостей, умінь і навичок соціально-корисної продуктивної діяльності, які забезпечують її конкурентноздатність на ринках праці і, таким чином, можливість її активної участі в соціально-економічній діяльності суспільства.

Вочевидь, що ці дві вимоги і процеси взаємопов`язані і взаємо розвивають один-одного.

Характер соціально-економічного розвитку сучасного світу, об'єктивні тенденції його глобалізації, зберігаючи і поглиблюючи національні коріння, базуються на загальнолюдських і загальнокультурних цінностях і включають такі визначальні складові процесу світового розвитку, як інтеграція:

 • знань;

 • технологій;

 • транспортних систем;

 • систем безпеки;

 • екологічних систем;

 • систем охорони здоров`я;

 • систем енерго і ресурсозабезпечення і збереження;

 • економічних систем, включаючи процеси господарювання, ринки товарів, послуг і праці;

 • інформаційних і телекомунікаційних систем, інформаційних ресурсів, включаючи системи і засоби масової інформації;

 • політичних систем;

 • нормативно-законодавчих систем;

 • систем наукового пошуку, досліджень і освіти.

Формуючи особистісну і кадрову компоненти цих інтеграційних процесів, система освіти повинна не тільки сама бути залучена в процеси світової соціально-економічної інтеграції, у світовий освітній простір, але й стати їх каталізатором, забезпечити гармонійність, стабільність і передбачуваність їх еволюції, усвідомлення членами суспільства необхідності їх практичної реалізації [2].

Інтеграційні процеси в системі освіти повинні стати провідною відрізняльною рисою сучасного етапу розвитку освіти і знайти своє відображення у таких його важливих складових, як:

 • зміст різних рівнів загальної і професійної освіти;

 • якісна і кількісна структура професійної освіти;

 • форми, методи, засоби і технології освітньої діяльності, включаючи навчально-методичне забезпечення;

 • принципи, методи і технології підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації учительських, професорсько-викладацьких кадрів, кадрів управління освітою і навчально-виховних закладів;

 • організаційно-функціональні і структурні принципи побудови, функціонування та розвитку освіти;

 • законодавче і нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності;

 • економічні механізми і процеси господарювання, включаючи інформаційно-аналітичні системи адміністративного управління;

 • методи, засоби і технології наукової педагогіко-психологічної діяльності;

 • освітні і освітньо-професійні стандарти, включаючи інтеграцію освітньо-професійних стандартів із відповідними стандартами міжнародних професійних асоціацій;

 • методи і засоби оцінювання рівнів знань, умінь, навичок і професійної компетентності;

 • тощо.

Мова йде про міжнародну освітньо-наукову діяльність. Серед форм цієї діяльності, які безумовно продуктивно сприяють і забезпечують інтеграцію системи освіти України у світовий освітній простір, слід підтвердити такі з них, які позитивно зарекомендували себе в попередні часи:

 • взаємний обмін учнями, студентами, слухачами, викладачами і науковцями;

 • реалізація спільних навчальних програм і наукових досліджень;

 • спільні публікації, конференції, конкурси, змагання, інші форми і заходи спільної освітньо-виховної, спортивно-оздоровчої, культурно-просвітницької і наукової діяльності.

Необхідно забезпечити розширення масштабів і поглибити зміст цих форм діяльності. Разом з тим, слід суттєво розвинути, а в деяких навчальних закладах і

____________

2 Биков В.Ю. Наукове забезпечення дистанційної освіти: проблеми та напрями досліджень // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Україно-польський журнал / За ред.: І.Зазюна, Н.Ничкало, Т.Левовицького, І.Вільш. - Київ-Ченстохова: ЗАТ "ВІПОЛ", 2000, Видання ІІ. - С.93-116.

розпочати, такі форми цієї роботи, які повинні осучаснити і суттєво поглибити інтеграційні процеси:

 • взаємне ліцензування навчальних програм, курсів, викладацьких кадрів, включаючи нострифікацію сертифікатів про освіту;

 • розробка спільних освітніх і наукових проектів;

 • залучення міжнародних спонсорів і фондів до забезпечення виконання програм і проектів (у тому числі міжнародних), спрямованих на розвиток освіти і науки в Україні.


 
 

Цікаве

Загрузка...