WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів - Реферат

Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів - Реферат

Іншими словами, е-дистанційне навчання це форма навчання, яка (окрім інших ознак) принципово базується на використанні інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), що і обумовило її назву.

В основі появи і поширення е-дистанційного навчання лежать сучасні особливості і рівень розвитку ІКТ, зокрема:

 • індивідуальних комп'ютерно орієнтованих засобів навчання;

 • навчального інформаційного електронного простору;

 • засобів і технологій доступу до інформаційних електронних джерел;

 • комп'ютерно-технологічних платформ організації транспорту навчальних об'єктів.

Тому основними просторово-технологічними відрізняльними ознаками дистанційного навчання є:

 • специфіка організації і здійснення взаємодії в часі учасників навчального процесу (асинхронний і синхронний режими);

 • переважна просторова екстериторіальність їх місцезнаходження;

 • специфіка побудови і подальшого використання транспортної системи доставки засобів навчання та інших інформаційних об'єктів.

Головні проблеми створення і впровадження систем е-дистанційного навчання є: комп'ютерно-технологічна, організаційно-управлінська, психолого-педагогічна, фінансово-економічна і нормативно-правова проблеми.

Поряд з усвідомленням необхідності комплексного і збалансованого розв'язання кожної з цих проблем слід підкреслити і виділити психолого-педагогічну проблему, як таку, теоретичне і практичне розв'язання якої сьогодні є завданням найбільш складним, до необхідної межі не визначеним і, таким чином, не розв'язаним. Ця проблема сьогодні є найбільш вагомим стримувачем широкого впровадження е-дистанційних технологій навчання в практику освіти (в першу чергу при перепідготовці і підвищенні кваліфікації дорослих), є визначальним фактором забезпечення якості освіти, що надається. Розв'язання цієї проблеми навіть на початковому етапі створення е-дистанційних систем навчання не є одномоментною чи короткотерміновою дією, здійснення якої виключно залежить, наприклад, від наявності фінансових ресурсів (про що сьогодні можна значною мірою казати відносно розв'язання комп'ютерно-технологічної проблеми). Ця проблема потребує ґрунтовного вивчення позитивного закордонного досвіду, проведення цілеспрямованого на проблему, що розглядається, спектру наукових досліджень, здійснення відповідних психолого-педагогічних експериментів щодо підтвердження висунутих наукових гіпотез і обґрунтованості впровадження отриманих результатів в практик у освіти.

Один з найважливіших практичних аспектів мети впровадження е-дистанційних технологій навчання в освітні системи, полягає в тому аби забезпечити таку якість освіти, що надається за цією формою навчання, яка б відповідала вимогам, що передбачені відповідними освітніми і освітньо-професійними стандартами.

Для цього необхідно визначити відмінності у можливостях і обмеженнях, які притаманні традиційним і е-дистанційним технологіям навчання. Використати найбільш суттєві переваги е-дистанційних технологій (наприклад, екстериторіальність, синхронний і асинхронний режими взаємодії учасників навчального процесу: викладач - студент, студент - студент, студент - навчальна група; можливість використання кращих викладачів; одночасне з вивченням інших предметів практичне засвоєння інструментівінформаційних і телекомунікаційних технологій – створення додаткових мов для впровадження ІКТ в освітні системи управління проектами тощо). Мінімізувати втрати, які пов'язані з недоліками і обмеженнями е-дистанційних технологій навчання (наприклад, пов'язаними з відсутністю довготривалого прямого контакту між учасниками навчального процесу; з проблемами віртуального виховання; етичними проблемами; з додатковими складностями при формуванні умінь і навичок тощо).

В основі розв'язання зазначеної психолого-педагогічної проблеми е-дистанційних систем навчання (ЕДН) лежать теоретичні і практичні завдання проектування і впровадження методичних систем е-дистанційного навчання.

Методологічну основу проектування методичних систем е-дистанційного навчання (далі методичних систем) утворюють: психолого-педагогічні методи та засоби, які спираються на діяльнісний підхід і сфокусовані на особливості е-дистанційних технологій навчання; методи та засоби системного підходу; методи та засоби ІКТ; методи та засоби управління проектами; спеціальні методи та засоби організації та управління навчальним процесом.

Проектування методичних систем це, з одного боку, системний процес, який передбачає:

 • розробку навчальних специфікацій, які базуються на теорії навчання і забезпечують створення якісних НММ;

 • вивчення навчальних потреб, особистісних характеристик і цілей тих, хто навчається, і розробку педагогічних систем, які відповідають цим потребам і цілям;

 • відповідний до навчальних потреб і змістовних вимог навчального предмету, або його частини, розвиток навчально-методичних матеріалів (НММ) і навчальної діяльності;

 • створення засобів оцінювання навчальних досягнень, НММ та ефективності навчальної діяльності для забезпечення управління їх позитивним розвитком

Проектування методичних систем це, з іншого боку, наукова галузь, яка займається:

 • дослідженням психолого-педагогічних теорій і навчальних стратегій, розвитком і реалізацією цих стратегій приналежно до е-дистанційного навчання;

 • створенням детальних специфікацій, які забезпечують розвиток, впровадження, оцінювання та управління навчальним процесом е-дистанційного навчання, покращують вивчення малих і великих одиниць навчальних предметів усіх рівнів складності.

Наведемо декілька визначень, які використовуються нами в подальшому викладі і сформульовані з позицій системного підходу.

Під методичною системою ми розуміємо упорядковану навчальною технологією сукупність змісту навчання, суб'єктів і об'єктів навчання та множини елементів навчального середовища. Зміст навчання, склад суб'єктів і об'єктів навчання та елементів навчального середовища визначають статику методичної системи, а навчальна технологія - її динаміку.

Навчальне середовище – це штучно побудована система, структура і складові якої сприяють досягненню цілей навчального процесу. Структура навчального середовища визначає його внутрішню організацію, взаємозв'язок і взаємозалежність між його елементами. Елементи (об'єкти, складові - неподільні частки) навчального середовища виступають, з одного боку, як його атрибути, що визначають змістовну і матеріальну наповненість середовища, а, з іншого боку, як ресурси середовища, що включаються у діяльність учасників навчального процесу, набуваючи при цьому ознак засобів навчання. Іншими словами, навчальне середовище це структурно упорядкована множина засобів навчання, які застосовуються для забезпечення навчального процесу. Структурне упорядкування елементів навчального середовища визначається навчальною технологією, що застосовується для забезпечення цілей даного навчального курсу.

Навчальна технологія, це упорядкована сукупність відносин між об'єктом і суб'єктом навчання та множиною елементів навчального середовища.

Методика навчання інтегрує зміст навчання і навчальну технологію. Ця методика:

 • спрямована на цілі навчання;

 • ґрунтується на змісті навчання, який сформований для досягнення цілей даної навчальної одиниці;

 • відбиває психолого-педагогічні методи навчання, які обрані для викладання даної навчальної одиниці;

 • визначає діяльність суб'єкту і об'єкту навчання, організацію їх взаємодії, характер і структуру використання ними ресурсів (елементів) навчального середовища (засобів навчання), які застосовуються для забезпечення навчання.

Технологічна модель створення методичних систем е-дистанційного навчання включає декілька взаємопов'язаних фаз: фазу аналізу, цільову фазу, фазу організації, фазу впровадження і фазу оцінювання. На рівні кожної із зазначених фаз і на рівні методичної системи в цілому повинен забезпечуватись контроль якості їх здійснення.


 
 

Цікаве

Загрузка...