WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет - Реферат

Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет - Реферат

Реферат на тему:

Методи педагогічних досліджень з використанням глобальної мережі Інтернет

Досвід застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), спостереження фахівців і батьків показує, що поряд з позитивними наслідками використання комп'ютерів у процесі навчання і виховання, існують і негативні, які викликають занепокоєння як педагогів, так і батьків.

Аналіз публікацій з питань впливу засобів ІКТ на результати навчального процесу та особистісні якості дитини [1, 2, 3, 4, 5] показує, що найбільш актуальними в умовах широкого використання у навчально-виховному процесі ЗНЗ засобів ІКТ залишаються такі проблеми:

 • пошук і обґрунтування ефективних засобів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах комп'ютерно орієнтованого навчального середовища (КОНС);

 • формування стійкої мотивації і пізнавального інтересу до навчання під час використання дидактично орієнтованих програмних засобів (ДОПЗ);

 • установлення раціонального, педагогічно виправданого діалогового спілкування учнів із засобами ІКТ на всіх етапах подання, засвоєння і відтворення учнем навчальної інформації;

 • поєднання індивідуальних, групових і колективних форм навчання з використанням локальних і глобальних комп'ютерних мереж;

 • активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх самостійності в системах "комп'ютер-учень";

 • організація оперативного контролю і самоконтролю результатів навчально-пізнавальної і творчої діяльності з подальшою корекцією процесу навчання та виховання з використанням спеціалізованих комп'ютерних програм зовнішнього контролю і самоконтролю, зокрема комп'ютерного тестування;

 • виявлення ефективних шляхів формування і розвитку творчих здібностей учнів за умов використання засобів ІКТ як засобів навчальної (учбової) діяльності;

 • установлення оптимальних пропорцій між інформатизованим і традиційним навчанням з урахуванням сучасних принципів навчання та тенденцій розвитку ІКТ;

 • організація продуктивної взаємодії педагогів і учнів, учнів один з одним, учнів і засобів ІКТ, зокрема, формування навичок продуктивної поведінки в названих педагогічних ситуаціях;

 • створення педагогічно доцільних ДОПЗ різного типу, розробка відповідних методик використання програмних засобів;

 • відповідність ДОПЗ до психофізіологічних та інтелектуальних особливостей школярів, зокрема, з урахуванням динаміки розвитку їхніх вікових особливостей;

 • оптимальний режим роботи дітей з комп'ютерами в умовах ЗНЗ.

Враховуючи великі матеріальні витрати, якими супроводжується широке впровадження засобів ІКТ в навчально-виховний процес ЗНЗ, відсутність узагальнюючих досліджень в означених напрямках, виникає потреба в проведенні широкомасштабних експериментальних досліджень.

На виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні" від 9 жовтня 2001 р. № 941/2001, постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл" від 6 травня 2001 р. № 436 та Постанови Колегії Міністерства освіти і науки України і Президії Академії педагогічних наук України "Про Програму спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України на 2002-2004 рр." від 22 листопада 2001 р. № 12/8-2, відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 7 листопада 2000 р. № 522, з метою відпрацювання новітніх високоефективних інформаційних і комунікаційних технологій навчання Інститутом засобів навчання АІШ України (ІЗН АПНУ) проводиться науково-методичний експеримент всеукраїнського рівня "Пілотні школи", у рамках якого здійснюється науково-дослідна робота "Особливості застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів" (науковий керівник Жук Ю.О.).

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес з використанням інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ).

Предмет дослідження: основні фактори, що впливають на результати навчально-виховного процесу та розвиток особистості учня в умовах широкого використання засобів ІКТ.

Загальна методологія дослідження базується на основних положеннях системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних фактів, явищ, процесів; положень психолого-педагогічної науки в галузі використання ІКТ в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

Для розв'язання поставлених завдань використані загальнонаукові методи: теоретичні (аналіз психолого-педагогічних теорій та концепцій з проблеми дослідження, порівняння вітчизняних та зарубіжних підходів до організації навчально-виховного процесу з широким використанням засобів ІКТ, систематизація і узагальнення теоретичних та експериментальних даних); емпіричні (анкетування та тестування учнів та вчителів, спостереження за навчальною та учбовою діяльністю протягом навчально-виховного процесу).

Мета дослідження полягає у поповненні якісних принципів педагогіки та педагогічної психології новими кількісними закономірностями навчання та виховання, які ґрунтуються на широкому використанні засобів ПСТ в навчально-виховному процесі ЗНЗ.

Основна гіпотеза дослідження виходить з основних положень Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл, затвердженої Колегією Міністерства освіти і науки 27 квітня 2001 р., та полягає в тому, що інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також спричинює істотні зміни в діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів і установ.

Основна гіпотеза дослідження конкретизується в таких часткових гіпотезах:

 • широке впровадження засобів ІКТ у навчально-виховний процес створює додаткові можливості для розробки та впровадження нових особистісно орієнтованих освітніх технологій, диференціації навчально-виховного процесу для якомога повнішого розвитку нахилів та здібностей дітей, задоволення їхніх запитів і потреб, розкриття творчого потенціалу;

 • використання засобів ІКТ як засобів навчальної діяльності у процесі вивчення різних навчальних предметів сприяє формуванню інформаційної культури учнів, що стає сьогодні невід'ємною складовою загальної культури кожної людини і суспільства в цілому;

 • постійне й активне використання в навчальному процесі засобів ІКТ впливає на особистісні психічні та психофізіологічні якості суб'єктів навчальної діяльності.

Завдання дослідження:

1. Визначення кількісних закономірностей результатів навчальної діяльності чисельного неоднорідного контингенту учнів ЗНЗ в реальних умовах навчання з використанням засобів ІКТ.

2. Визначення засобів ІКТ, що найбільш ефективно впливають на формування життєвих компетенцій учнів.

3. Виявлення впливу складових засобів ІКТ (комп'ютерно-орієнтованих систем навчання, педагогічних програмних засобів різних типів тощо) на хід і на результати навчального процесу для подальшої розробки рекомендацій щодо організації навчального процесу з їх використанням.

4. Визначення і вимірювання впливу:

 1. засобів ІКТ на психофізіологічні та інтелектуальні особистісні якості дитини;

 2. організації інтерфейсу на операційну і навчальну діяльність учня і вчителя;

 3. представлення навчальної інформації (змісту, структури, можливостей управління тощо) засобами ІКТ на хід і результати навчального процесу;

 4. ступеню діалогізації в системі "учень-комп'ютер" на якість навчання.

5. Визначення кількісних закономірностей:

 1. формування в учнів навичок користувачів засобами ІКТ;

 2. засвоєння учнями навчального матеріалу теоретичного характеру при використанні засобів ІКТ;

 3. формування експериментальних вмінь та навичок при використанні засобів ІКТ, зокрема в навчальному експерименті.

З метою забезпечення надійності експериментальних методик дослідження і кваліфікованої інтерпретації їх результатів у дослідженні застосовуються сучасні методи планування та проведення експерименту, обробки отриманих даних методами експертного оцінювання, педагогічної та психологічної діагностики, використання математичних методів опрацювання та презентації результатів експерименту.

Очікувані результати експериментального дослідження:

 1. Унормування методів моніторингу результатів впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів новітніх технологій навчання, що передбачають використання різних складових ІКТ та їх комплексів.

 2. Визначення педагогічно доцільної структури та складових навчального середовища, побудованого з використанням засобів ІКТ.

 3. Розробка системи методичних пропозицій щодо використання засобів ІКТ у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України.

 4. Поширення науково-педагогічної інформації серед зацікавлених користувачів (у тому числі засобами ІКТ).

 5. Формулювання концептуальних положень та методичних рекомендацій щодо подальшого впровадження засобів ІКТ в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.


 
 

Цікаве

Загрузка...