WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України - Реферат

Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України - Реферат

Прийняті такі основні методологічні вимоги щодо розроблення, створення та запровадження у школу засобів навчання нового покоління:

 • відповідність змісту шформаційних функцій засобів навчання завданням шкільної навчальної програми;

 • комплексність, багатофункціональність, універсальність і інтегрованість засобів кавчання для забезпечення вирішення навчальних завдань та урізноманітнення видів навчальної діяльності учнів;

 • безпечність використання засобів навчання в умовах школи;

 • відповідність засобів навчання сучасному рівню науки і техніки, вимогам наочності і емоційності форм і методів передачі навчальної інформації з урахуванням пізнавальних і фізіологічних можливостей учнів;

 • орієнтованість засобів навчання на розвиваючу функцію шкільної освіти та на її гуманізацію і гуманітаризацію;

 • оперативність і мобільність застосування засобів навчання в умовах навчального процесу школи;

 • мінімальність матеріальних затрат на серійне виробництво засобів навчання.

4. Напрями реалізації концепції

Досягнення мети та основних завдань Концепції створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України повинно здійснюватись комплексно у таких напрямах:

1. Зміцнення і розвиток навчальної дидактичної бази шкіл України, що передбачає розв'язання наступних завдань:

 • створення типового переліку засобів навчання нового покоління, необхідних для викладання навчальних дисциплін у школах;

 • формування перспективних планів розробки, виготовлення та впровадження засобів навчання нового покоління;

 • створення системи оцінювання педагогічної ефективності засобів навчання нового покоління, відповідності їх сучасному розвитку науки і техніки;

 • визначення критеріїв, норм і правил сертифікації та стандартизації при створенні нових і удосконаленні існуючих засобів навчання;

 • координацію планів науково-дослідних і проектно-кокструкторських робіт по розробленню нових і удосконаленню існуючих засобів кавчання;

 • підготовку кадрів для розробки, виробництва і запровадження у шкільний навчальний процес засобів навчання нового покоління.

2.Розроблення організаційно-педагогічних умов ефективного використання засобів навчання нового покоління, яке передбачає виконання таких завдань:

 • побудову системи прогнозування потреби шкіл та їх забезпечення засобами навчання;

 • розроблення оптимальних варіантів обладнання шкільних класів, кабінетів та лабораторій засобами навчання;

 • визначення раціональних організаційно-технічних форм використання засобів навчання.

3.Розроблення педагогічних методик ефективного використання засобів навчання нового покоління, куди входять:

 • визначення змісту інформаїційних функцій, дидактичної ролі і призначення різних видів засобів навчання;

 • визначення педагогічних вимог щодо комплексного використання засобів навчання;

 • визначення ролі, місця та призначення засобів навчання при використанні комп'ютерної техніки і нових інформаційних технологій навчання в школі;

 • проведення педагогічних і фізіологічних порівняльних досліджень різних видів засобів навчання та методик їх використання;

 • розроблення інноваційних педагогічних методик впровадження засобів навчання.

4.Створення організаційної структури доставки засобів навчання до шкіл..

Для вирішення цієї проблеми необхідно залучити відповідні управління та відділи Міністерства освіти України, обласних і районних управлінь, обласні інститути удосконалення вчителів і розробити необхідні нормативні документи.

5.Створення інформаційного банку даних розроблення, виробництва та запровадження засобів навчання нового покоління у школи України, що дозволить:

 • здійснити аналіз сучасних методик використання та методів розроблення і упровадження засобів навчання у школи України;

 • визначити потреби шкільної освіти у викладачах, які володіють методиками використання засобів навчання нового покоління та потребу шкіл України у методичних розробках щодо їх ефективного використання;

 • здійснити контроль функціонування процесу розроблення, серійного виробництва та упровадження засобів навчання у школах;

 • проаналізувати інформацію про перспективи розвитку засобів навчання, провести статистичний облік засобів навчання (їх найменувань, загальних методичних можливостей, методик використання та педагогічного призначення).

6. Створення системи фінансування розроблення, виробництва, сертифікації та впровадження засобів навчання нового покоління, головне завдання якої — забезпечити фінансування заходів і завдань Концепції, яке складається із витрат:

 • на проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт по створенню нових і удосконаленню існуючих засобів навчання та розроблення їх методичного забезпечення;

 • на серійне виробництво засобів навчання та розроблення методичного забезпечення до них;

 • на проведення сертифікації засобів навчання; на доставку засобів навчання до шкіл України.

7. Створення системи розроблення, виробництва та постачання засобів навчання, яка повинна:

 • гнучко реагувати на зміни напрямів розвитку освіти; відповідати вимогам кінцевого користувача (школа, вчитель, учень);

 • будувати відкритий ринок засобів навчання на основі конкуренції за якість, за поновлення номенклатури засобів навчання і зниження ціни на них;

 • дозволяти державі впливати на процес формування школяра як громадянина, в тому числі і через засоби навчання.

Побудувати таку систему доцільно еволюційним шляхом з поетапною реалізацією. Перший етая має бути спрямований на відновлення системи розроблення та виробництва існуючих засобів навчання і насичення ними шкіл, оскільки рівень забезпеченості останніх наблизився до критичної межі. Другий етаи має бути спрямований на розроблення й створення засобів навчання нового покоління як одного з головних компонентів нових технологій навчання.

Наступні етапи мають бути спрямовані на побудову і розвиток системи забезпечення засобами навчання нового покоління шкіл України відповідно до вимог стратегії розвитку шкільної освіти та соціального розвитку суспільства.

5. Державна та галузева підтримка реалізації концепції

Реалізація завдань Концепції створення засобів навчання нового покоління повинна забезпечити дотримання державних вимог щодо якості розроблення і виробництва та ефективності використання засобів навчання нового покоління шляхом:

1)дотримання вимог державних і галузевих стандартів на розроблення і виробництво засобів навчання;

 1. створення і підтримки правової і нормативної бази ринку розробників і виробників засобів навчання, який функціонує на основі конкуренції і забезпечує досягнення стратегічних цілей загальної середньої освіти та зниження ціни на засоби навчання;

 2. контролю за дотриманням державної політики у шкільній освіті, яка здійснюється через систему сертифікації і стандартизації засобів навчання нового покоління; особлива увага при цьому має приділятись засобам навчання, які забезпечують предмети державного компоненту шкільної освіти;

4) створення системи впровадження у шкільний навчальний процес засобів навчання нового покоління. Проблема швидкого насичення шкіл засобами навчання нового покоління вирішуватиметься за рахунок уніфікації, типізації, модульності засобів навчання та широкого впровадження у шкільний навчальний процес засобів навчання на базі нових інформаційних технологій. Важливим є залучення до вирішення поставлених проблем вчителів середніх закладів освіти, наукового потенціалу НАН України та АПН України, вищих навчальних закладів та підприємств-виробників;

5) вирішення проблем фінансування поетапної реалізації завдань Концепції.

Відповідно до Конституції України та Закону України "Про освіту" основним джерелом фінансування загальної середньої освіти є бюджет. На сучасному етапі у зв'язку з недостатнім обсягом централізованого фінансування на розроблення, виробництво та поставку засобів навчання у школи України пропонується цільове фінансування найважливіших (першочергових) засобів навчання, в тому числі і шляхом інтеграції коштів місцевих бюджетів

Найефективнішими економічними важелями державного впливу на розроблення та виробництво засобів навчання нового покоління є інвестиції, кредитування та оподаткування. Держава повинна ефективно впливати на процес створення, виготовлення і доставки до шкіл засобів навчання через систему кредитування, надаючи на пільгових умовах кредити тим підприємствам і фірмам, які беруть участь у розробленні та виробництві засобів навчання, що уможливить збільшення обсягів випуску першочергових засобів навчання нового покоління.

Іншими джерелами фінансування розробки та виробництва засобів навчання нового покоління можуть бути:

 • інвестиції комерційних структур, банків, іноземні інвестиції;

 • власні джерела фінансування навчальних закладів;

 • відрахування інших міністерств.

Державне стимулювання створення засобів навчання нового покоління має містити в собі не тільки економічні, а й інші важелі: присвоєння почесних та наукових звань, громадське визнання, соціальні пільги тощо. Особливо важливе значення має стимулювання вчителів шкіл з метою залучення їх до процесу розроблення тавпровадження засобів навчання.

Реалізація щойно перелічених завдань Концеїщії також потребує:

 • розроблення інструктивних і нормативних галузевих документів про порядок організації розробки, виробництва, сертифікації та доставки засобів навчання до шкіл України, які повинні регламентувати взаємовідносини розробників, виробників, споживачів і органів управління освітою на різних етапах життєвого циклу (визначення потреби, формування педагогічних і технічних вимог, розроблення, виробництво, доставка та експлуатація) засобів навчання нового покоління;

 • розроблення системи сертифікації засобів навчання у вигляді оргаиізаційно-технологічної схеми з комплектом необхідної документації, згідно з якою засоби навчання, що виробляються в Україні або постачаються зовні, розглядаються з позиції відповідності їх педагогічним вимогам і чинним стандартам України.

Засоби навчання нового покоління повинні відповідати вимогам сьогодення, але — водночас — і задовольняти потреби завтрашнього дня, враховуючи тенденції розвитку суспільства та шкільної освіти.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...