WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України - Реферат

Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України - Реферат

Реферат на тему:

Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України

ВСТУП

Невпинне зростання наукової інформації, динаміка розвитку сучасного суспільства, піднесення соціальної ролі особистості та інтелектуалізація її праці, швидка зміна техніки та технології потребують від середніх закладів освіти України забезпечення якісно нового рівня навчально-виховного процесу. Одним з напрямів, який допоможе здійснити означене завдання, є широке й ефективне використання засобів навчання.

Під засобами навчання ми розуміємо спеціально утворені об'єкти, які формують навчальне середовище та беруть участь у навчальній діяльності, виконуючи при цьому навчальну, виховну та розвивальну функції. Як знаряддя праці вчителя і учнів, засоби навчання сприяють оптимальному поєднанню теоретичних і практичних компонентів знань, приведенню змісту шкільної освіти у відповідність до рівня розвитку науки і техніки та суспільства в цілому.

Засоби навчання є невід'ємною складовою шкільного навчального процесу і дозволяють суттєво підвищити продуктивність праці всіх учасників навчального процесу. За їх допомогою у свідомості учнів фіксуються наочні та чуттєві образи предметів і явищ. Наочні образи виступають як обов'язковий елемент і чуттєва основа мислення, тому без використання засобів навчання учням важко зрозуміти навчальний матеріал, особливо взаємодію фізичних предметів і явищ, а вчителям неможливо впроваджувати нові тех- нології навчання. Необхідність використання засобів навчання у шкільному навчальному процесі доведена багатовіковою освітянською практикою і не потребує додаткових доказів.Утвердження нової парадигми шкільної освіти зумовлює необхіднісгь створення засобів навчання нового покоління, що пояснюється низкою взаємопов'язаних причин, насамперед новими напрямами реформування шкільної освіти та змінами у навчальних планах і програмах. Школи сьогодні повинні не тільки давати своїм вихованцям знання основ наук, а й навчити їх творчо використовувати ці знання. Випускники школи повинні вміти освоювати нове, мати якісно сформовані навички та уміння, вміти чітко й ефективно аналізувати факти, узагальнювати їх і робити правильні висновки. З огляду на викладене проблема створення засобів навчання нового покоління є актуальною і потребує свого вирішення.

1. Мета та основні завдання концепції

Метою Концепції створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України є забезпечення розвитку особистісних якостей школяра та розкриття його творчого потенціалу шляхом упровадження нових засобів навчання, що відповідають сучасному стану розвитку суспільства, дозволяють використовувати новітні методи навчання, підвищують ефективність використання навчальною часу та поєднують різні види сприймання інформації.

Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України — це науково обгрунтована критична оцінка сьогоднішнього стану теорії і практики їх розробки та використання і сформульовані на цій основі положення та напрями створення засобів навчання нового покоління, які потребують практичної реалізації сьогодні і на найближчі 5—10 років.

Концепція в цілому та основні її частини визначають зміст і систему створення навчальної дидактичної бази для середніх закладів освіти України, яка відповідає сучасному рівню розвитку науки і техніки і забезпечує учасників навчально-виховного процесу такими засобами навчання, які створюють найсприятливіші умови для практичної реалізації стратегічних цілей, програмних завдань і положень Закону України "Про освіту" та Державної національної програми "Освіта (Україна XXI століття)".

Основні завдання Концепції створення засобів навчання нового покоління — це:

 • забезпечення постійного оновлення та розвитку навчальної дидактичної бази шкіл України на основі активного використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових технологій навчання та методичних розробок викладачів-новаторів;

 • створення системи забезпечення потреби шкільного навчального процесу в засобах навчання;

 • створення системи розробки, виготовлення, апробації, сертифікації, доставки та впровадження засобів навчання у школи України.

Необхідність розроблення концепції створення засобів навчання нового покоління для шкіл України зумовлена такими обставинами:

1. Починаючи з 1990 року, обсяг постачання школам України засобів навчання різко зменшився, що призвело до використання у шкільному навчально-виховному процесі технічно і змістовно застарілих засобів навчання. Ситуацію суттєво погіршує відсутність методичного забезпечення та нормативно-інструктивних матеріалів щодо створення нових і вдосконалення наявних засобів навчання і використання їх у навчально-виховному процесі.

2. Формування нової парадигми загальної середньої освіти передбачає:

 • перехід до евристично-пошукової моделі шкільного навчального процесу;

 • орієнтування на розвиваючу освіту, особистісно-орієнтоване навчання та інтегровані навчальні курси;

 • оптимальне поєднання гуманітарної і природничо-математичної складових шкільної освіти, їх теоретичних та практичних компонентів;

 • обов'язковість загальної середньої освіти і варіативність форми її одержання;

 • широке впровадження нових технологій навчання;

 • варіативність шкільних навчальних програм, появу навчально-виховних закладів нового типу;

 • запровадження державних стандартів загальноосвітньої підготовки.

2. Основні положення концепції

Засоби навчання нового покоління мають відповідати сучасним вимогам навчально-виховного процесу у школах України, вони повинні змінювати навчальну діяльність у напрямах її розширення та інтенсифікації, змістовно і конструктивно орієнтуватись на сучасний рівень розвитку науки, техніки і суспільства.

Водночас засоби навчання нового покоління

 • не виключають застосування в шкільному навчальному процесі тих засобів навчання, які виправдали себе в освітянській практиці, доповнюючи і надаючи їм нових можливостей використання завдяки розширенню функцій;

 • мають можливість поєднуватись у навчальні комплекси для забезпечення різних рівнів навчання та використання їх у закладах освіти всіх типів;

 • при використанні комп'ютерних технологій навчання забезпечують оволодіння школярами навичок користувачів новими інформаційними технологіями, орієнтуючи учнів на їх застосування у навчальній та майбутній професійній діяльності;

 • з огляду на свою багатофункціональність забезпечують посилення міжпредметних зв'язків та поєднання навчальних предметів, враховуючи при цьому альтернативність навчаяьних планів та свободу навчальної діяльності;

 • формують шкільне навчальне середовище, що допомагає здійснювати навчальний процес, та створюють умови для продуктивної навчальної діяльності;

 • відповідають сучасним психолого-педагогічним, санітарно-гігієнічним і ергономічним вимогам;

 • активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів і розвивають їх самостійність;

 • орієнтовані на сучасну технологічну базу, сучасний дизайн і універсальність.

Аналіз передового вітчизняного та світового досвіду дав змогу сформулювати такі основні положення концепції створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України:

 • активне використання засобів навчання нового покоління, орієнтованих на комп'ютерні технології навчання, у шкільних навчальних закладах усіх типів, при цьому особливо важливим є створення і використання засобів навчання на базі комп'ютерних технологій у школах для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку та у роботі з обдарованими дітьми;

 • збільшення сфери використання засобів навчання нового покоління у шкільному навчальному процесі, що реалізується через розширення кількості шкільних навчальних предметів, де використовуються ці засоби навчання, особливо стосовно предметів гуманітарного та естетичного циклу;

 • здійснення переходу від епізодичного до систематичного використання засобів навчання, застосування їх у школах не тільки на окремих уроках, а й при вивченні тем, розділів і курсів;

 • зростання інтелектуалізації засобів навчання та реалізація принципу діалогізації шкільного навчального процесу, що дає змогу учням реалізувати ідивідуалізацію навчання;

 • створення принципово нових засобів навчання на базі нових інформаційних технологій — систем мультимедіа, експертних систем, гіпертекстових навчаючих систем, тренувальних програм і інтелектуальних наставників, систем із змішаною ініціативою діалогу тощо;

 • широке використання засобів навчання нового покоління в позакласній роботі, яка продовжує урочну, розширює її рамки та наближає шкільну навчальну діяльність до дослідницької та професійної шляхом застосування контекстного навчання (ділові ігри, моделювання ситуацій тощо);

 • засоби навчання нового покоління повинні активно формувати шкільне навчальне середовище, відповідати вимогам навчального дизайну і давати можливість ущільнення навчального часу шляхом розвантаження підручників від необхідності вербального підходу до подання в них навчального матеріалу;

 • засоби навчання нового покоління за рахунок своєї багатофункціональності повинні забезпечити індивідуальну, індивідуально-групову та групову продуктивну шкільну навчальну діяльність, а також її альтерлативнісгь через формування нового мислення щодо цілей діяльності та засвоєння знань на рівні їх використання (функціональна грамотність);

 • засоби навчання нового покоління мусять активізувати мотивацію навчання, яка на сьогоднішьому етапі розвитку шкільної освіти передбачає спрямування навчання у напрямі гуманізації, гуманітаризації з урахуванням індивідуальних особливостей та інтересів учнів;

 • інформативність, наочність та емоційність подання навчального матеріалу засобами навчання нового покоління дозволить учням отримати поглиблену інформацію про явища та процеси, що вивчаються;

 • засоби навчання нового покоління мають відповідати сучасним технічним, психолого-педагогічним, санітарно-гігієнічним, ергономічним і нормативним вимогам Держстандарту України

3. Теоретико-методологічні основи концепції

Зягальномегодологічиою основою Концепції є системний аналіз, в основу якого покладено діяльнісіний підхід, зумовлений змістом шкільної освіти. Використання засобів навчання нового покоління вносить суттєві зміни у зміст і структуру навчальної діяльності, оскільки з'являється можливість розв'язувати принципово нові завдання навчання, які превалюючими нині вербальними методами не можуть розв'язуватись ефективно.

Головні теорегико-методологічні положення та висновки Концепції сформульовані на основі аналізу:

 • педагогічних, соціологічних і фізіолого-гігієнічних проблем використання засобів навчання нового покоління;

 • прогнозування їх розвитку та запровадження в практику роботи школи;

 • сучасного стану використання та можливостей підвищення ефективності викарисгання засобів навчання у шкільному навчальному процесі,

 • сучасного рівня науково-технічного прогресу та розвитку суспільства;

 • комплексного підходу до процесу поєднання навчання та суспільного, трудового, морального, естетичного та фізичного виховання;

 • ергономіки, естетики, гігієни та технології організації навчального процесу у школі.


 
 

Цікаве

Загрузка...