WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Новi пiдходи до аналiзу навчальних планiв в умовах альтернативної освiти - Реферат

Новi пiдходи до аналiзу навчальних планiв в умовах альтернативної освiти - Реферат

Зрозумiло, що новi знання в пiдручнику можуть бути "схованi" в коментарях, поясненнях, доведеннях i т.iн., але ми в своїх дослiдженнях обмежуємось, поки що, аналiзом явно видiленої автором нової навчальної iнформацiї. Поза увагою на першому етапi дослiдження ми залишаємо такi питання як ранжування навчальної iнформацiї (за ознаками загальностi, пiдпорядкованостi, детермiнованостi, наступностi), наочнiсть, непротирiччя, повнiсть, науковiсть i iншi характеристики навчальної iнформацiї.

Виходячи з того, що iснуюча поурочна система планування навчального процесу дає можливiсть визначити кiлькiсть нових понять на кожну навчальну годину (в середньому на тему), доцiльно ввести поняття "густина нових понять навчальної теми" та записати її як вiдношення кiлькiстi нових понять, що вводиться у окремiй темi, до часу, що заплановано програмою до вивчення:

(1)

де - кiлькiсть годин у i-й навчальнiй темi.

Аналогiчно, "густина нових понять з предмету" на протязi навчального тижня може бути описана виразом:

( 2 )

де t - кiлькiсть 6навчальних годин, вiдведених програмою на даний предмет на тиждень.

Середнє значення "густини нових понять" за навчальний рiк

(3)

де К - кiлькiсть тижнiв, у яких > 0, 34 - кiлькiсть тижнiв у навчальному роцi.

При цьому, загальна к 6iлькiсть нових понять , що вводяться на протязi навчального року , та дидактично видiлена у пiдручнику, залишається сталою для кожного пiдручника:

(4)

- кiлькiсть нових понять у навчальнiй темi,

L - кiлькiсть навчальних тем у навчальному роцi.

З метою аналiзу ознак iнформацiйного розподiлу, введено допомiжнi параметри:

1) середнє лiнiйне вiдхилення "густини нових понять" вiд середнього значення:

(5)

2) середнє значення "густини нових понять" за навчальний рiк, без урахування тижнiв, у яких = 0:

(6)

де К - кiлькiсть тижнiв, у яких > 0.

3) середнє лiнiйне вiдхилення "густини нових понять" вiд середнього значення без урахування тижнiв, у яких = 0:

(7)

де К - кiл-ть тижнiв, у яких > 0.

Урахування понять, якi вiдведенi, породжують новi якостi пiдходу до аналiзу мiжпредметних зв'язкiв та побудови навчальних планiв.

Оптимiзацiю кiлькостi навчальних годин по темах курсу ми 6визначаємо як мiнiмiзацiю вiдхилення кiлькостi нових понять за навчальну годину вiд середнього значення , що передбачає стабiлiзацiю навчального навантаження на учня протягом року за 6рахунок корекцiї навчальних годин по окремих темах при 6збереженнi загальної кiлькостi годин, що вiдведено на вивчення предмет у на протязi навчального року згiдно навчального плану.

Умовою мiнiмального значеня rопт приймаємо випадок коли

(8)

де - середнє значення густини понять за навчальний рiк при оптимiзацiї кiлькостi навчальних годин, - розрахована кiлькiсть годин на тему, Т - кiлькiсть годин у курсi за навчальний рiк згiдно тематичного плану, L - кiлькiсть тем у навчальному курсi.

Процес оптимiзацiї здiйснюється на пiдставi методiв 6цiлочисельного програмування за спецiально розробленою у вiддiлi дидактичних засобiв та навчального обладнання Iнституту змiсту i методiв навчання 6комп'ютерною програмою.

Як перше наближення розраховується

при дотриманнi умови (8).

Наступна корекцiя проводиться на базi iтерацiйної процедури:

обирається , змiна якого найменше впливає на параметр, що оптимiзується (максимальне значення ), якщо

,

вибране значення зменшується на 1, якщо,

вибране значення збiльшується на 1.

Процедура повторюється доти, доки

.

Результатом є - розрахована кiлькiсть годин на тему при виконаннi оптимiзацiї (8).

Таким ином, отримуємо розрахунковi параметри пiдручникiв з урахуванням оптимiзацiї навчальних годин по темах:

1) "густина нових понять" навчальної теми:

(9)

2) "густина нових понять" з предмету на протязi 6навчального тижня:

(1/тиж), (10)

де t - кiлькість навчальних годин у тижнi,

3) середнє значення "густини нових понять" за навчальний рiк (без урахування тижнiв, у яких = 0):

(11)

де К - кiлькiсть тижнiв, у яких > 0,

4) середнє лiнiйне вiдхилення "густини нових понять" вiд середнього значення (без урахування тижнiв, у яких = 0):

(12)

де К - кiлькiсть тижнiв, у яких > 0.

Аналiзуючи доступнi нам факти шляхом зведення їх до сукупностi заданих умов (структури навчального плану i структури пiдручникiв), ми можемо казати про рухому рiвновагу факторiв, результуюча яких змiнюється в залежностi вiд складових структури. Вiдтворюючи рiзнi умови iснування структур можна помiтити деякi закономiрностi розподiлу "густини нових понять".

До деталей розробки вказаної проблематики можна вiднести питання, що пов'язанi з виявом того, якi особливостi мають тi чи iншi конструкцiї навчального процесу з точки зору розподiлу кiлькостi нових для суб'єкта навчання понять по навчальним годинам як в кожному окремому предметi, так i у випадку деяких поєднань навчальних предметiв в межах одного навчального закладу, враховуючи альтернативнiсть програм та пiдручникiв.

На пiдставi розрахункiв, одержаних в результатi аналiзу параметрiв окремих пiдручникiв, що входять до набору пiдручникiв, якi використовуються паралельно у навчальному процесi одного класу, визначаються сумарнi потижневi "густини нових понять" протягом навчального року.

На пiдставi цих даних розраховуються:

1) сумарна кiлькiсть нових понять по курсу, введених на протязi навчального року (всього понять ):

(13)

- кiлькiсть нових понять у пiдручнику, що вводяться протягом навчального року,

2) середнє значення "густини нових понять" за навчальний рiк:

(14)

де К - кiлькiсть тижнiв, у яких > 0, 34 - кiлькiсть тижнiв у навчальному роцi.

3) середнє лiнiйне вiдхилення "густини нових понять" вiд середнього значення:

. (15)

Аналогiчнi параметри визначаються для наборiв, в яких виконана оптимiзацiя навчальних годин по темах окремих пiдручникiв:

1) середнє значення "густини нових понять" за навчальний рiк:

(16)

2) середнє лiнiйне вiдхилення "густини нових понять" вiд середнього значення:

(17)

Запропанований пiдхiд до аналiзу факторiв, якi є складовими проблеми мiжпредметних зв'язкiв, формує новий погляд на структуру пiдручника та навчального плану. Якщо аналiз структурних одиниць iде з боку вже створених носiїв навчальної iнформацiї, то планування майбутнiх структурних одиниць (пiдручникiв) бачиться нами вже з урахуванням результатiв дослiдження.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...