WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Менеджмент проекту інформаційної системи підтримки нормативно-правового забезпечення органів державного управління - Реферат

Менеджмент проекту інформаційної системи підтримки нормативно-правового забезпечення органів державного управління - Реферат

В результаті проведеного дослідження запропоновані нові принципи моделювання й оптимізації задач керування проектуванням ІС, починаючи з аналізу потреб до створення відповідного програмного продукту. Для цього розроблена формальна модель керування проектуванням системи, ТП якої містить множину процесів переробок різних сукупностей робіт з оцінкою їхнього виконання згідно плану (або графіку робіт), що наближає цей метод до вимог спіральної моделі розробки програмних систем, коли є можливість повернення до вже виконаних ТП.

Формальна модель визначає процес керування проектуванням їз послідовності дій, які виконуються у заданих умовах. Вона належить до класу динамічних систем з великою кількістю елементів, складними зв'язками між ними і стохастичним характером їх поведінки. Постановку задачі керування проектом створення СУД зроблено таким чином.

Нехай задановаріант плану (Х) виконання комплексу робіт із проектування ІС за такими даними:

– укрупнений сітковий графік виконання В, що складається з послідовності здійснюваних робіт (li L);

– характеристика кожної li -роботи , її обсяг qi і виду Wi ,

– сукупність ресурсів R =< RL, RS >, що включають трудові RL і матеріальні RS, у тому числі кількість і їх види;

 • норми споживаних ресурсів по видах робіт NRi NR;

 • закон розподілу випадкових величин F = {F1,..., Fr}, що характеризують вплив випадкових факторів: помилки при виконанні робіт (збої, ремонт технічних засобів, відмов програмних засобів тощо).

Потрібнодля заданого моменту часу усередині планового періоду [t0,T] визначити величину Y із вірогідністю Р і такими очікуваними характеристиками ТП:

  • терміни завершення окремих робіт;

  • імовірність закінчення роботи в заданий термін;

  • обсяг необхідних ресурсів (загальний і по кожній роботі) та обсяг робіт з урахуванням переробок документів на ТП за формулою Y = Y (X (B, R, L, NR ), F, t0 , T ) . (1)

Припустимо, що варіант плану Х належить області D, тобто X  D і K(X) – критерій оптимальності варіантів плану. Ставиться задача знайти такий оптимальний варіант плану X* D, при якому мінімізується заданий критерій

K (X*) = min K (X) (2)

XD

Основні задачі визначення плану Х так сформулюємо з використанням формул (1, 2):

1) при заданих R, B, L, NR, F, t0, T складається такий план Х, щоб вихідні параметри цього плану знаходилися в області YD з задоволенням співвідношення:

Y = Y(X)YD (3)

2) план комплексу робіт B вибирається так, що він буде оптимальним при заданому рішенні на задачі (2).

Виконання плану робіт згідно змісту ТП супроводжується оперативним контролем для визначення роз-біжності між фактичним станом ТП та значеннями його параметрів в момент t згідно плану Х. Коли є розбіжності, здійснюється корекція плану шляхом визначення значення Х*, виходячи з поточного стану процесу і співвідношення (2) чи (3).

Для ефективного вирішення задач керування ТП розробки ІС запропоновано модель ТП , яка включає усі види робіт В, необхідні при виконанні процесу створення, проміжні стани ТП, функції оцінки ризику, витрат, вартості з урахуванням внеску виконавців (їхнього інтелекту), випадкових факторів (збоїв, відмов, ремонту технічних засобів тощо). Окрім того, в цю модель можуть включатися нормативи, характеристики операцій та властивості конкретних ТП.

Відомі моделі терміну і витрат за підходом Боєма на етапах ЖЦ базуються на статистичних даних проектів, які виконуються за кордоном. Для нас найбільше підходять імітаційні моделі ТП, для яких додаються такі вимоги:

 • підтримка усіх фаз ЖЦ;

 • включення усіх видів робіт на фазах ЖЦ;

 • облік виконавців, їхнього інтелекту, в тому числі простоїв через бюлетені тощо;

 • облік стохастичного характеру процесу ЖЦ через випадковий характер ситуацій тощо.

Модель ТП базується на графовій моделі G={Zi,lj}, і=0,...,n;l – дуга, Zo – початок робіт, Zi – поточна робота, Zn – кінець роботи. Ця модель визначена на множинах:

 • типів елементарних робіт на процесі W = { W1 ,..., W n1 };

 • станів технічних засобів S = { S1 ,..., Sn2 };

 • ознак кваліфікації виконавців L = { L1 ,.., L n3 };

 • імовірності P = {Pij}, i =1,n, j =1,n, в якій Pij – імовірність повернення виконання для типу роботи Wi до вершини Zj. Тобто імовірність переробки окремих робіт системи, починаючи з події у вершині Zj, залежить від виявлення помилок, відмови технічного засобу Si, зміні кваліфікації Li або сукупності переходів, що обумовлюються станом технічних засобів, кваліфікацією виконавців ТП , видами робіт Wi, тобто вимог до ІС під час виконання деякої роботи Wi.

Проаналізовано виникнення різних ситуацій (збої, хвороби виконавців тощо) при виконанні процесу, які потребують повернення на попередні етапи ТП, як це робиться в спіральних моделях для внесення змін в обробку результатів на попередніх етапах розробки. В зв'язку з цим для цієї моделі визначається граф повернення V і будується граф робіт В*, які визначають схему проекту з припущенням, що керування виконанням робіт буде проводитися по заздалегідь складеному сітковому графіку, який має таке тлумачення.

Нехай є проект, що складається з робіт Lj (j = 1, m). Для кожної роботи задано її обсяг. Подія, що задається вершиною Z1, означає початок робіт (дуги виходять з Z1). Кожний проміжний стан у вершині Zl означає закінчення роботи, вхідної до Zl, і початком вихідної з Zl. Настання події Zh означає закінчення всіх робіт.

Означення. Планом виконання проекту називається кортеж , в якому< G , > – сітковий графік робіт;

: N F s х Fi х Fn х R+ х Р – відображення, яке задається на множинах функцій F s : S N, Fl : L N, Fn : S х L R+ та множині натуральних чисел N.

Дамо інтерпретацію плану виконання проекту ІС відповідно до заданих сітковим графіком < G, , > і умові, що кожній дузі графу G поставлено у відповідність

(li) = <Si (S1 ), ..., si (Sn2 ),

Li (L1 ), ..., li (Lns ),

ni (V1 ), ..., ni (Vnz ),

ni (ln1 ), ..., ni (l n3, i, Pi )>,

де Si (Sj) – кількість ТЗ виду Sj;

Li (L1) – кількість співробітників LJ -кваліфікації;

ni (VJ) – норми споживання ресурсів для виду робіт Wj;

i – коефіцієнт прискорення робіт при повторному використанні готових компонентів;

Pi – імовірність існування дуги li на графі G.

Таким чином, формалізованим описом процесу проектування ІС у загальному вигляді є кортеж: < G, , , >. (4)

У термінах запропонованої моделі процесу проводиться уточнення задач (1)- (3):

1. Нехай відповідно до (4) задано план проекту і потрібно визначити для періоду[t0, T] з вірогідністю Р імовірності виконання проекту в плановий термін P(t < T) = t (G, , , , t0) і математичне тлумачення терміну закінчення робіт є: M(t) = M (t (B, , ,  , to)).

2. Якщо заданий план проекту , , , t0> і плановий період [t0, T ], то будується календарний план = (B, , , t0).

3. Вибирається такий план X (G, , , , t0), в якому X = {X1,..., Xn} D, був би оптимальним відповідно обраного критерію К і виконанню робіт на інтервалі часу [ to, T].


 
 

Цікаве

Загрузка...