WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Менеджмент проекту інформаційної системи підтримки нормативно-правового забезпечення органів державного управління - Реферат

Менеджмент проекту інформаційної системи підтримки нормативно-правового забезпечення органів державного управління - Реферат

Реферат на тему:

Менеджмент проекту інформаційної системи підтримкинормативно-правового забезпечення органів державного управління

Вступ

Головне завдання ІС підтримки діяльності органів державного управління полягає у створенні інформаційного середовища на базі мережевих, комп'ютерних, програмно-технічних засобів та сучасних технологій для забезпечення ефективних процесів управління та прийняття рішень в умовах активного розвитку суспільства та проведення адміністративної реформи управління. Завдання ІС цього класу полягає у здійсненні інформаційно-аналітичної підтримки процесів управління і забезпеченні управлінського апарату достовірною, повною, оперативною інформацією, оскільки саме це є необхідною умовою прийняття обґрунтованих рішень і чинником більшої дієвості, гнучкості, динамічності в діяльності управлінських органів.

На теперішній час існує широкий спектр програмних систем, які вирішують задачі електронної обробки документів, в тому числі в органах державного управління. Однак створення цілісної системи з урахуванням багатьох конкретних факторів цієї предметної області потребує технології проектування з визначенням принципів, методик та моделей, на базі яких можна виконувати розробку власної програмної системи або здійснювати науково обґрунтований вибір відповідних програмних платформ, які пропонує сучасний ринок.

Разом з тим успішність розробки значною мірою залежить від менеджменту проекту ІС. Методи та засоби проектного менеджменту (Project Management) застосовуються для різних предметних областей, у тому числі і при проектування ІС. Метою менеджменту проекту ІС є визначення критеріїв вибору та прийняття оптимальних рішень на всіх етапах її ЖЦ. Під менеджментом проекту ІС розуміється планування, управління ризиками та обсягом проекту, управління часовими витратами, вартістю.

Менеджмент проекту (МП) ґрунтується на використанні визначених знань, умінь, засобів і методів для досягнення поставленої мети. Досвід реалізації навіть відносно нескладних проектів свідчить, що труднощі, з якими стикаються розробники, обумовлені браком знань по сучасних методах та засобах ведення проекту, відсутності методології створення ІС, а також невмінням організувати ефективну проектну команду.

Ефективне застосування методик МП дозволяє здійснювати практичне керування програмними проектами в умовах обмеженого часу та ресурсів, використовувати кращі практичні рішення щодо планування та контролю (бачення продукту, стартові операції, планування ітерацій, моніторинг, звітність), планувати та керувати ризиками, оптимально організовувати командну роботу та комунікаційні потоки у команді розробників, як внут-рішні, так і зовнішні. Вже існує цілий клас програмних продуктів по керуванню та контролю проектами, що забезпечує технологічну підтримку впровадження методик МП в практику розробки ІС. Тому важливим і актуальним завданням є розвиток і запровадження методологічних основ керування проектуванням ІС управлінської діяльності на базі сучасних принципів керування створенням програмного забезпечення. Це завдання були предметом теоретичного дослідження та практичного застосування при проектуванні конкретної ІС, а саме автоматизованого банку даних "Cистема нормативно-правового і методичного забезпечення організації навчального процесу в загальноосвітніх закладах України на базі мережі Інтернет" (ДР 0101U006513), далі ІС "ЗНЗ". Авторка виконувала обов'язки менеджеру цього проекту.

В межах проведеного дослідження проведено аналіз сучасних принципів МП і технологій його підтримки, визначено формальну моделі керування проектуванням, яка враховує матеріальні та трудові ресурси, необхідні для виконання розробки ІС, проведена апробація моделей та концепцій методів керування проектуванням цієї ІС. Головні результати стосовно МП, отримані в процесі проведеного дослідження, описані в статті.

При виконанні дуже важливо було забезпечити МП щодо економічних питань, тому спочатку доцільно представити окремі сучасні оцінки і методики, теоретичні положення і застосування яких сприяли успішній реалізації проекту. Розпорядженням МОН України система ІС "ЗНЗ" введена в дію в 2003 році із реєстрацією в мережі Інтернет за адресою www.znz.edu-ua.net. За рік експлуатації зареєстровано понад 100 організацій-користувачів, щоденно сайт відвідує біля 50 користувачів.

1. Економічні аспекти менеджменту проекту ІС

Під ІС розуміється організаційно упорядкована сукупність документів, інформаційних технологій та засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізують інформаційні процеси. Інформаційні технології (ІТ) можна визначити як систему методів та способів збору, передачі, накопичення, обробки, зберігання, представлення та використання інформації на основі застосування технічних засобів [1]. Таким чином, створення ІС значною мірою полягає у розробці відповідного програмного забезпечення (ПЗ), що реалізує і підтримує зазначені процеси відповідно до її функціональних задач. Тому проблему менеджменту проекту ІС будемо розглядати у контексті керування розробкою ПЗ (Software Project Management).

Індустрія ПЗ рухається в бік нових методів керування проектами все зростаючої складності. В той час, коли технології програмування, процеси та методи швидко розвиваються, розробка ПЗ залишається процесом з інтенсивним використанням людської праці. Отже способи управління людьми, технологією, ресурсами та ризиками мають великий запас потенціальних можливостей [2]. Менеджмент проектування ПЗ останнім часом розглядається в ракурсі, при якому особлива увага приділяється балансу між такими елементами:

  • теорія і практика;

  • технологія і люди;

  • вартість для замовника та прибутковість для виробника;

  • стратегія і тактика.

Найважливішим аспектом керування є поняття балансу. Необхідно забезпечити баланс між цілями заці-кавлених сторін, які спілкуються між собою за допомогою різних мов і систем позначень.

Розробці ПЗ притаманні три фундаментальні мови представлення: вимог (мова проблемної області), про-ектні рішення (мови трансформації, які використовують розробники ПЗ і реалізації (мова, що розуміється комп'ютером). Методи керування розробкою ПЗ дозволяють перевести існуючу проблему у рішення так, щоб задовольнити усі зацікавлені сторони. При цьому МП з одного боку є сукупністю науки, реалізму та досвіду у вигляді рішень, інструментів, технологій, а з іншого – предметом міркувань, здорового глузду у прийнятті рішень залежно від ситуації.

1.1. Еволюція економіки розробки ПЗ. Програмна інженерія великою мірою являє собою інтелектуальний вид діяльності, направлений на рішення проблем найвищого рівня з безкінечною кількістю невідомих в умовах постійних змін. Підходи щодо створення ПЗ 60-х і 70-х рр. краще описувати терміном "кустарне виробництво", коли в кожному проекті використовувався власний процес і власний інструментарій. У 80-х та 90-х рр. індустрія створення ПЗ перейшла до розряду інженерної дисципліни. Проте більшість проектів по створенню ПЗ цього періоду передбачало проведення інтенсивних досліджень, яким були притаманні творчій підхід і плата за масштаб. Сучасне покоління процесів створення ПЗ рухається в бік підходу з інтенсивнішим виробництвом, якому властиві автоматизація та економія при великих масштабах.

1.1. 1. Економіка ПЗ. Більшість моделей для визначення вартості ПЗ зведено до функції п'яти головних параметрів: розміру, процесу, персоналу, середовища та потрібної якості.

  1. Розмір кінцевого продукту (для компонентів, написаних вручну) звичайно вимірюється кількістю рядків вихідного коду або функціональних точок, необхідних для реалізації визначеної функціональності.

  2. Особливості процесу, використовуваного для отримання кінцевого продукту, містяться, зокрема, у здатності уникати невиробничих видів діяльності (переробок, бюрократичних затримок, витрат на взаємодію).

  3. Можливості персоналу, який бере участь в розробці ПЗ, особливо відображають його професійний досвід та знання предметної області проекту.

  4. Середовище складається із інструментів та методів, які використовуються для ефективної розробки ПЗ та автоматизації процесу.

  5. Потрібна якість включає його функціональні можливості, продуктивність, надійність та адаптованість.

Співвідношення між розрахованою вартістю та цими параметрами можна записати так [2]:

Трудомісткість = (Персонал) (Середовище)(Якість) (РозмірПроцес) .

Для оцінки вартості ПЗ створено декілька параметричних моделей. Всі вони можуть бути зведені до поданої вище форми. Один із важливих аспектів економіки створення ПЗ (як це представляється у сучасних моделях визначення вартості ПЗ) полягає в тому, що зв'язок між роботою та розмірами визначає плату за великий масштаб. Плата за великий масштаб про розробці ПЗ є результатом того, що показник експоненти процесу більше одиниці. На відміну від більшості виробничих процесів, чим більше ПЗ створюється, тим воно дорожче, якщо перерахувати на одну одиницю. Наприклад, для деякого довільного застосування програмне рішення обсягом у 10000 рядків буде дешевше при розрахунку на один рядок, ніж програмне рішення обсягом у 100000 рядків. На скільки дешевше? Припустимо, що для створення 100000-рядкової системи потрібно 900 людино-місяців, або близько 111 рядків за один людино-місяць, або 1б37 години на один рядок. Якби та сама система складалася із 10000 рядків при незмінних інших параметрах, то проект би оцінювався б приблизно у 62 людино-місяці, або 175 рядків за один людино-місяць, або 0.87 години на один рядок. Вартість одного рядка для меншого застосування виявляється значно нижчою, ніж для більшого застосування. Причина цього полягає передусім у складності керування міжособистосними взаємодіями із зростанням кількості членів команди (і відповідно кількості цілей, умов їх досягнення, технічних переваг). Ця плата за великий масштаб характерна для будь-якого дослід-ницького проекту, продуктом якого є унікальний об'єкт інтелектуальної власності.


 
 

Цікаве

Загрузка...