WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підхід до проектування інформаційних систем документообігу в органах державного управління - Реферат

Підхід до проектування інформаційних систем документообігу в органах державного управління - Реферат

Вузли маршруту можуть бути як фізично рознесені об'єкти (окремі АРМи), так і логічно розосереджені елементи ІС (окремі процеси одного АРМу).

У процесі обробки документу виникають нові проміжні документи, зв'язані з вхідним, які мають інший маршрут обробки. З іншої боку, у вузлі може виникнути потреба у документі, необхідного для виконання операцій над вхідним.

Таким чином, між вузлами розподіленої системи і документами існує відношення, що включає одну чи декілька таких функцій: документ створюється в даному вузлі, над документом виконуються деякі операції і він відправляється далі відповідно до маршруту, документ передається далі відповідно до маршруту без обробки (трансляція), обробка документу в даному вузлі завершується.

Деякі документи задовольняють декільком функціям. Зокрема, це відноситься до локальних документів, для обробки яких використовується єдиний вузол.

Розглянуті вище питання відносяться до обробки документів неавтоматизованим способом. Характерною особливістю цієї технології є наявність додаткової інформації керівного чи довідкового характеру. Прикладами можуть бути усні розпорядження керівництва про внесення змін у порядок обробки документів (визначення їх пріоритетів), довідки від інших відповідальних осіб об'єктів, у яких є необхідна інформація тощо.

Аналогічна ситуація має місце і при автоматизованій обробці. Крім того, в розподіленій системі існують інформаційні потоки, що відповідають довідковим запитам до баз даних, які забезпечують додаткову інформацію для виконання операцій над документом, керують даними, регламентують порядок роботи розподіленої системи тощо. Ці додаткові інформаційні потоки повинні бути враховані при моделюванні документообігу.

Розгляд цих питань не враховує поняття задачі. Хоч функціональне проектування і моделювання документообігу є взаємозалежними при розробці ІС. Суть цієї взаємозалежність полягає в тому, що:

  • кожній задачі системи відповідає обробка одного чи декількох документів;

  • у розподіленій системі обробка документу виконується згідно визначеного маршруту у виді послідовних операцій;

  • кожна операція для даного документу виконується на визначеному автоматизованому робочому місці (АРМ), що відповідає вузлу обробки в розподіленій системі;

  • сукупність всіх операцій, виконуваних у конкретному вузлі обробки, визначає функціональну спрямованість відповідного АРМу;

  • між АРМами здійснюється взаємозв'язок через мережу.

Ці питання враховуються при розробці моделей і функцій ІС.

Для забезпечення адекватності моделей та ефективності функцій ІС документообігу ОДУ важливим питанням є визначення інформаційних характеристик документів.

КОНЦЕПЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОКУМЕНТІВ

Будемо розглядати два типи інформаційних характеристик документів: об'ємні та часові. До об'ємних характеристик відноситься розмір документу (середній і максимальний) та кількість документів, що надходять за визначений проміжок часу на обробку. Часові характеристики визначають час обробки документу на різних етапах: введення даних, передача в мережі, виконання операцій над документом тощо.

Деякі часові характеристики зв'язані з об'ємними. Наприклад, час введення даних залежить від обсягу документу і швидкості введення. Якщо на деякому етапі для часу обробки не існує схеми для його розрахунку (при виконанні операції над документом у діалоговому режимі), то в якості відповідної характеристики використовуються середні значення часу виконання цієї операції і стандартні відхилення (чи дисперсії).

При аналізі інформаційних потоків необхідно враховувати власне потоки документів, але і потоки спеціальних "документів", характерні для систем з розподіленою обробкою.

Ці потоки значною мірою визначаються реальними характеристиками об'єкта автоматизації та засобів (технічних, програмних т.і.), що припускає моделювання документообігу на концептуальному рівні проектування, після визначення конфігурації об'єктів ІС та вибору програмно-технічних засобів з уточненими об'ємними часовими характеристиками.

Об'ємні характеристики документів.Структура будь-якого документу умовно може бути розділена на дві частини: нерегулярну і регулярну. Нерегулярна частина позначає собою послідовність полів, що не містить повторюваних структур даних. Прикладом можуть служити шапки і заголовки документів.

Регулярна частина містить послідовність повторюваних груп полів. Кожна група є рядком, а сама регулярна частина є таблицею із змінним числом рядків. Об'ємні характеристики документу використовують середній і максимальний розміри.

Нехай і позначають відповідно середній та максимальний розмір нерегулярної частини документу. Відмінність цих характеристик визначається тим, що не всі позиції виділені під окремі поля чи заповнюються значущими символами (прикладом можуть бути найменування установи, підрозділу, тощо). Як правило, відмінність даних характеристик незначна і тому припускаємо, що:

(1)

Позначимо через довжину рядка регулярної частини документу якcуму довжин її складових полів. Аналогічно заповненню нерегулярної частини середня довжина рядка регулярної частини менше . Для кожного типу документу введемо коефіцієнт заповнення, визначений рівністю:

(2)

При цьому виконується умова: Кількість рядків, які заповнюються в регулярній частині документу змінне. Тому розглянемо середню () та максимальну кількість () рядків, які заповнюються для даного типу документів.

На підставі введених характеристик визначимо середній () і максимальний () обсяг документу:

. (3)

о

Отримані оцінки характерні як для вхідних так і для вихідних документів. Для спеціальних документів, до яких відносяться довідки, керівні повідомлення тощо, приймемо:

(4)

Як було зазначено, до об'ємних характеристик також відноситься кількість документів одного виду, що надходять на обробку за визначений проміжок часу. Оцінки, наведені в (1) - (4) відповідають вибору документів одного виду. Для аналізу інформаційних потоків потрібно провести аналогічні обчислення по усіх видах документів.

Часові характеристики обробки документіввключають:

  • сумарні значення часів обробки різних видів документів згідно з їхнім маршрутом;

  • час виконання окремих операцій над документами в різних вузлах;

  • час передачі документів між вузлами обробки.

Розрахунок цих характеристик виконуємо в два етапи. На першому етапі значення обчислюються з припущенням, що документ обробляються автономно й обчислювальні ресурси для інших робіт не використовуються. Цим визначаються нижні значення часових характеристик.

На другому етапі передбачається існування потоків документів різного виду. У цьому випадку у вузлах обробки можуть утворюватися черги і значення часових характеристик збільшиться. Ступінь збільшення (розміри черг) залежить від запроектованого завантаження вузлів обробки. Така ситуація аналізується в рамках моделі АРМу як системи масового обслуговування.

Позначимо через () вузли, у яких відбувається обробка документу. Тоді час обробки документу згідно його маршруту дорівнює:

(5)

де : – час, необхідний на переміщення документу з вузла у вузол ;

– час обробки документу у вузлі .

Час – визначається тим, як доставляється документ із у . При безпосередньому транспортуванні без застосування засобів передачі даних цей час залежить від відстані між зазначеними вузлами і швидкістю доставки. При наявності засобів передачі даних

(6)

де : – час, необхідний для передачі документу між відповідно та вузлом обробки і засобами передачі даних;

- власний час передачі інформації з каналу зв'язку.

Нехай – швидкість обміну засобами передачі даних, а – швидкість передачі інформації з каналу зв'язку. Тоді

і (7)

,

де через позначено обсяг переданої інформації. Підставивши ці вирази в (6) одержимо:


 
 

Цікаве

Загрузка...