WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Принципи керування проектуванням інформаційних систем управлінської діяльності - Реферат

Принципи керування проектуванням інформаційних систем управлінської діяльності - Реферат

 • імітувати реальну функцію системи, описану у виді моделі;

 • збирати статистику в процесі імітації;

 • одержувати розподіл ресурсів по роботах так, щоб проект був виконаний у директивний термін.

Застосування визначеного підходу

Застосування запропонованих принципів та алгоритмів розглядається на прикладі проекту ІС "ЗНЗ", мета якої полягає у формуванні глобального інформаційного середовища та забезпеченні оперативного доступу управлінських і викладацьких кадрів освіти до інформаційних ресурсів організації навчального процесу в ЗНЗ України на базі мережі Інтернет.

Цілі та завдання проекту полягали у створенніІС "ЗНЗ" як організаційно упорядкованої сукупності документів щодо нормативно-правового і методичного забезпечення організації навчального процесу в середній школі на базі системи організаційного забезпечення по інформаційному наповненню цієї ІС, розподіленого комп'ютерно-телекомунікаційного середовища, автоматизованого банку даних (АБД) з підтримкою ТП ведення баз даних (завантаження, актуалізації АБД) з віддалених робочих станцій та динамічного відображення документів АБД в Інтернет засобами Web-технологій через сайт з авторизованим доступом або тиражуванням на СD-диски. Взаємодія користувача з системою здійснюється з використанням стандартних програм-браузерів через єдиний інтерфейс як для Інтернет, так і СD-версії. Він має можливість пошуку необхідної інформації в АБД шляхом введення пошукових параметрів у стандартизованій формі, що забезпечить позиціонування за критеріями атрибутивного або повнотекстового пошуку.

Вихідні дані задачі керування проектом. Для вирішення задачі керування проектом ІС "ЗНЗ" задається варіант плану (Х) виконання комплексу робіт з визначенням:

 • укрупненого сіткового графіку G,

 • характеристики кожної роботи li:

 • сукупності ресурсів R (трудових RL і матеріальних RS),

 • норм споживаних ресурсів по видах робіт NRi .

Перелік трудових ресурсів ІС "ЗНЗ" наведено відповідно в Таблиці 1, а матеріальних – в Таблиці 2.

Проект ІС "ЗНЗ" виконувався як науково-дослідна робота (НДР) на замовленням Міністерства освіти і науки України за встановленим порядком, згідно з яким спочатку необхідно оформити запит на виконання цієї НДР. Запит включає загальний опис проекту та етапи його виконання, тобто підготовка запиту – це вже власне початок виконання проектних робіт, тому при побудові укрупненого сіткового графіка перелік подій та робіт починаємо з підготовки заявки-запиту на виконання НДР. Окрім того, з боку Замовника сформульовані вимоги щодо побудови ІС "ЗНЗ" в трирівневій архітектурі клієнт-сервер з використанням СУБД Oracle. Це обумовлює можливість планування одночасних робіт по встановленню вимог, специфікації вимог та робіт по придбанню та монтажу технічних засобів, інсталяції ОС, СУБД, навчання персоналу.

Вихідні дані плану проекту ІС "ЗНЗ, наведено в Таблиці 3, де в стовпчиках B,V наведено параметри вихідних графів В та V відповідно. Визначення нормативних показників для даного проекту здійснюється методом експертного оцінювання з урахуванням досвіду попередніх проектів або стандартних нормативів за допомогою довідника нормативних показників [10-12].

Отримані результати. В результаті роботи по керуванню розробкою ІС "ЗНЗ" із застосуванням запропонованих принципів була побудована модель плану проекту. Це забезпечило відповідну якість керування ТП ІС "ЗНЗ" та оптимальне використання наявних ресурсів, особливо трудових, в умовах нестабільного бюджетного фінансування проекту. ТП реального проектування великою мірою проводився згідно побудованої моделі проекту ІС "ЗНЗ"., особливо на етапі 9-10 проектування архітектури, етапі 10-14 проектування графічних ресурсів системи: форми інтерфейсу користувача, загальний дизайн сайту. На цих етапах спостерігалося повторне виконання робіт етапу через уточнення вимог, а також часткове використання результатів попередньої ітерації.. Для оптимізації сіткового графіка робіт була розрахована вірогідність P настання кінцевої події у заданий термін. Розрахунок виконувався шляхом визначення математичного очікування та дисперсії на вихідних даних проекту за формулами та таблицями згідно з [13]. Отримано значення вірогідності P, що дорівнює 0.47. Це значення знаходиться в інтервалі [0.35; 0.65], тобто оптимізація сіткового графіка не була потрібна. Кінцевий термін розробки ІС "ЗНЗ" відповідав визначеному в моделі плану проекту.

Висновки

Проведено дослідження щодо керування ТП проектування ІС, а також аналіз математичних підходів, які визначають загальні методи вирішення задач цього класу.

Запропоновані нові принципи моделювання задач керування ТП проектування програмного забезпечення на основі формальної моделі управління проектуванням ІС, контролю та корекції плану робіт.

Побудовано алгоритм, що враховує специфіку ТП проектування ІС як процесу з множиною переробок різних сукупностей робіт з різними коефіцієнтами імовірності повернення при виявленні помилки чи зміні вимог до ІС. У процесі виконання плану робіт алгоритм передбачає проведення контролю та корекція плану згідно параметрів ТП.

Подано приклад використання та апробації розроблених принципів при проектуванні ІС "ЗНЗ", що введена в дію в 2003 році. ІС "ЗНЗ" була презентована на конференції представників обласних управлінь освіти в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, на Шостій міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні – 2003". Вона має позитивні відгуки серед фахівців в галузі освіти та інформаційних технологій.

Перспектива розвитку цього напрямкуполягає в реалізації на базі запропонованих принципів автоматизованої інтелектуальної системи у вигляді АРМ "Керування проектом" з використанням механізмів штучного інтелекту (нейронні мережі, нечіткі множини). Вона дозволить автоматично виконувати адаптивне моделювання ТП керування створення ІС з можливістю корегування плану проекту в реальному часі.. В межах цієї системи передбачається формування бази знань щодо загального процесу проектування, а також попередніх проектів, що були розроблені даною командою програмістів. Це створить можливість автоматично синтезувати шаблони та автоматичні помічники, що адаптуються до типу проекту та користувачів системи. Крім того, буде скорочуватися розробка ІС за рахунок накопичення артефактів проекту в базі знань.

Література

 1. Державний стандарт України. Системи оброблення інформації. РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМ. Терміни та визначення. ДСТУ 2941–94. Держстандарт України, Київ,1995

 2. Боэм Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения. – М: Радио и связь, 1995. – 511с.

 3. Л.П.Бабенко, К.М.Лавріщева. Основи програмної інженерії – К: Знання, 2001 – 269с.

 4. Лешек А. Мацящек. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML. Пер. с англ. .– М.:Вильямс, 2002 – 428с

 5. Дин Леффингуэлл, Дон Уидриг. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход.: Пер. с англ.– М.:Вильямс, 2002– 446с.

 6. Перевозчикова О.Л. Сучасні інформаційні технології. К:2002, Інститут економіки та права "Крок".

 7. Валькман Ю.Р. Интеллектуальные технологии исследовательского проектирования: формальные системы и семиотические модели. – К: Port–Royal, 1998ю – 250c..

 8. Автоматизированные системы управления. Общие требования. ГОСТ 24.104-85.

 9. Саати Т., Кернис К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М.: Радио и связь, 1991. – 222с.

 10. Типовое положение по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Утв.Пост. Кабинета Министров Украиньї от 20.07.96, № 830 "Баланс" 14(114) 17октября 1996.

 11. Типовые нормы времени на програмирование задач для ЭВМ. Постановление от 28.05.1980г. № 122/10-90-М. 1980.

 12. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Постанова KM України від 26.04.1996 № 473. ("Закон і бізнес" № 41; 42; 43 за 1996р. "Галицькі контракти", "Бізнес" та ін. періодичні видання за вересень - жовтень 1996р

 13. Г.Корн, Т.К.Корн. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М: Наука, 1970 – 719с.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...