WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Електронний підручник та проблема систематики комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання - Реферат

Електронний підручник та проблема систематики комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання - Реферат

В організації модельно-репрезентативних елементів також можна виділити ієрархію. Так, побудові моделей передує, наприклад, виокремлення властивостей об'єктів та відношень між ними, які використовуються при конструюванні моделей та законів, закони задаються на підставі моделей тощо.

Особливий вид програм, що грунтується на використанні знань модельно-репрезентатизного типу є навчальні предметно-орієнтовані середовища. Вони призначені для опанування деякого цілісного розділу курсу. Це програми імітаційного моделювання деякого мікросвіту, в якому можна оперувати, керуючись методичними вказівками, для досягнення певних навчальних цілей. Для цього забезпечується подання на екрані комп'ютера об'єктів та їх властивостей, відношень між ними.

Прикладом програм, що є моделюючими середовищами, є, зокрема, електронні підручники, що розробляються у галузі геометрії. У цій навчальній дисципліні якнайбільше виникає потреба у наочному поданні та репрезентації різноманітних просторових об'єктів та плоских фігур. Прикладом є програма "побудова многогранників та їх плоских перерізів" [Бронштейн], що призначена для візуального маніпулювання об'єктами у галузі стереометрії. Інша програма належить до того ж самого типу, GEOMETER'S SKETCHPAD [Habbeger], яка дає можливість будувати планіметричні фігури у різноманітних масштабах та досліджувати їх геометричні співвідношення.

Особливе місце поряд з графічними та візуальними засобами подання моделей займають засоби віртуальної реальності. Такі засоби забезпечують імітацію безпосередньої участі у процесах, що відбуваються на екрані, трьохвимірного бачення будь-яких об'єктів, переміщення серед них та інтерактивну взаємодію з об'єктами, реалізація якої в реальності не можлива [Іванов].

Проблемно-евристичні та процесуальні аспекти, як важливі "зрізи" у будові знання, передбачають виокремлення у структурі теорії сукупності процедур, правил, алгоритмів, методів, які застосовуються для розв'язання задач, а також для практичних цілей. Розгляд цих аспектів знання також може слугувати для вироблення принципів побудови електронного підручника. Наприклад, об'єктом дослідження може бути виокремлення та оптимізація певного набору правил або алгоритмів виконання дій, процедур, методів, які необхідно закласти у базу знань експертної системи. Має значення також підбір задач та навчальних завдань, що спрямовані на формування певної суми навичок.

До процедурного типу знань можна віднести різноманітні програми-тренажери, що призначені для відпрацювання деяких навичок, опанування алгоритмами, правилами перетворень тощо. Можна згадати також програми підтримки проведення лабораторних робіт б умовах імітації комп'ютерною програмою дійсного досліду [Комп'ютерна технологія] та інші.

До прагматико-процедурного типу знань відносяться, окрім процедурних, також аксіологічні знання. Вони також представлені навчаючими програмами. Це програми, що призначені для контролю за рівнем оволодівання навчальним матеріалом. Вони передбачають здійснення діагностики помилок учня з виведенням відповідних коментарів і оцінки результатів навчальної діяльності.

До "компетенції" проблемно-евристичної підсистеми більшою мірою належить такий тип програм навчального призначення, як проблемно-орієнтовані. Вони спрямовані на формування вміння розв'язувати задачі по окремим підрозділам курсу. Для таких програм, які власне являють собою і експертні системи у певній галузі знання, характерна організація знань у вигляді мережі із правил або і цілісних процедур, кожна з яких призначена для розв'язання окремої задачі або підзадачі [Eurica]. Процедури являють собою цілісні послідовності або дерева правил. Запуск окремої процедури для вхідних даних умови задачі одразу ж веде до результату. Окрім сукупності експертних правил даного типу, які мають назву бази правил, система має механізм пошуку, якай контролює і направляє розв'язок задачі. У цей механізм можуть бути закладені евристики - емпіричні правила, що дають можливість оптимізувати пошук, відкидати безперспективні напрямки пошуку. Прикладом програми подібного типу може бути, зокрема, система EURICA, що грунтується на використанні проблемно-орієнтованих схем під час розв'язання задач на силу і енергію [Eurica].

Таким чином, структурно-номінативна реконструкція системи знання дає можливість охарактеризувати основні типи навчаючих програм, що побудовані з застосуванням тих чи інших типів знань. А саме, розгляд різних типів електронних підручників можна проводити по відношенню до того чи іншого типу системності знання. Це дає можливість розглянути з певної системної точки зору ті програмні педагогічні продукти, що використовуються на наш час, більш детально виявити їх структуру та будову. Слід також зазначити, що існують приклади програм змішаного типу, в будові яких можна виділити елементи одразу декількох підсистем знання.

Література.

  1. Бронштейн Е.М., Гареева Л.Р., Закирова Г.Ф.. Пакет обучающих программ по школьной стереометрии // Материалы научно-технической конференции "Новые информационные технологии в университетском образовании". - Новосибирск: НГУ. - 1996. - 300 с.

  2. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. - К.: Наукова думка. - 1991. - 181 с.

  3. Іванов В.Ф., Мелещенко O.K. Сучасні комп'ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування. - Київ: ІЗМН. - 1996.

  4. Козлов О.А., Солодова Е.А., Холодоз Е.Н. Некоторые -аспекты создания и применения компьютеризированного учебника // Информатика и образование, 1995. - п.З. - с. 97-99.

  5. Компьютерная технология обучения. Словарь-справочник / Под ред. В.И.Гриценко, А.М.Довгялло. - Киев: Наукова думка. - 1992. - 650 с.

  6. Коровина М.В., Коровин К.В. Моделирование логических исчислений // Материалы научно-технической конференции "Новые информационные технологии в университетском образовании". - Новосибирск: НГУ. - 1996. - 300 С.

  7. Моргун О.М., Підласий А.І. Комп'ютерний підручник як новий дидактичний засіб // Педагогіка і психологія. – 1994. - N 1. - с.117-124.

  8. ElioR., Scharf P.В. Modeling Novice-to-Expert Shifts in Problem-Solving1 Strategy and Knowledge Organization // Cognitive Science. - 1990. - vol.14. - p.579-639.

  9. Habegger W.V., Emert J.W. Cabri-Geometre vs. The Geometr's Sketchpad: A comparison of two dynamic geometry systems // Computers & mathematics. – 1993. - vol.40. - №.8. p.988-992.


 
 

Цікаве

Загрузка...