WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Електронний підручник та проблема систематики комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання - Реферат

Електронний підручник та проблема систематики комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання - Реферат

Реферат на тему:

Електронний підручник та проблема систематики комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання

Проблеми підготовки, змістовного наповнення та оцінювання шкільних підручників, що постійно приваблюють інтерес дослідників у галузі педагогіки, в останній час стають актуальними і для представників комп'ютерної науки та програмістів. Новим об'єктом уваги дослідників як у комп'ютерній, так і у педагогічній сфері стає електронний конкурент звичайного шкільного підручника, що з'явився в останній час. Мова йде про появу великої кількості так званих "електронних підручників", що починають застосовуватись при викладанні різноманітних предметів шкільного курсу.

Концепція електронного підручника певною мірою перебуває у стадії формування. Пропонуються різноманітні спроби означення цього поняття та окреслюються межі його застосування. Загалом, спільною рисою означень комп'ютерного підручника є те, що під ним розуміють дві частини - навчальний матеріал, що міститься на електронних носіях у вигляді малюнків, таблиць, мультиплікаційних та відеофрагментів, іншого типу графічних зображень та методичних матеріалів до них на друкованих носіях (наприклад, [Моргун]). Одним з можливих варіантів означення є наступне: "Комп'ютерний підручник являє собою сукупність програмно-апаратних засобів і навчально-методичних видань, об'єднаних спільним задумом та тематикою та має на меті інтенсифікацію навчального процесу на основі застосування персонального комп'ютера у навчальній роботі" [Козлов, с.98].

Існує певна невизначеність з окресленні значення терміну "електронний підручник". При його означенні використовуються такі поняття, як педагогічний програмний засіб, апаратне та програмне забезпечення, комп'ютерна програма та інші. Можна відмітити виокремлення деякими авторами також таких термінів, як; "навчальний матеріал на машинних носіях" та "автоматизований навчальний курс" тощо, що є дуже близькими до поняття "електронний підручник" [Комп'ютерна технологія]. Складність у формуванні даного терміну можна пояснити частково тим, що існує значна кількість різноманітних типів підручників, що часто не дуже узгоджуються один з одним та важко підпадають під спільне означення.

Хоча темі створення та визначення педагогічної ефективності електронних підручників присвячено зараз досить багато літератури, більшість підходів до визначення підручника розглядає лише деякі "зрізи", що можна було б виокремити при аналізі цього поняття. Так, можна виокремити загально педагогічний, структурний, змістовний, фізіологічний, оздоблювальний та інші аспекти стосовно яких можна було б висувати вимоги до розроблення підручника. Дослідники здебільшого заторкують технічний та програмний рівні його реалізації, а також обговорюють форми та результати його застосування. Залишається майже поза увагою структурний аспект поняття електронного підручника, що передбачає розроблення концепції підручника та оптимізацію його змісту. Через це при створенні електронних підручників існує певна невизначеність у виборі стратегії та пошуку нових ідей.

Проблема, що стосується структурного аспекту електронного підручника, пов'язана із визначенням рівного рівня складності навчальної інформації, закладеної з підручник, та ступеня її дидактичного опрацювання. Вказана проблема має розв'язуватися на підставі певних змістовних концепцій. Хоча загальновизнаного критерію оцінювання змістовного наповнення підручника поки що не існує, тим не менш, можна виявити явні елементи системи знання, носієм якого є підручник. Звичайно структура знання, "знання про знання" явно не розкрита при вивченні матеріалу деякої предметної галузі. Використання відомостей про знання та, зокрема, про наукові теорії, відображені в підручнику, дасть можливість не лише систематизувати навчальні курси, а розглянути концепцію електронного підручника з системної точки зору, що, зрештою, допоможе зробити його більш ефективним.

З метою аналізу структури наукових теорій, зміст яких закладено в основу підручника, може бути використана структурно-номінативна реконструкція наукової теорії [Бургін, Кузнєцов]. Ця реконструкція передбачає виявлення у структурі будь-якої теорії чотирьох підсистем, кожна з яких має ієрархічну будову. До складу реконструкції входять: логіко-лінгвістична, модельно-репрезентативна, прагматико-процедурна та проблемно-евристична. Врахування будови підсистем та зв'язків між ними явно чи неявно використовується при розробці шкільних електронних підручників.

У межах логіко-лінгвістичного типу системності знання виокремлюють такі формоутворення знання, як понятійна система деякої теорії, мовні засоби, за допомогою яких формулюється зміст, термінологія, використовувані позначення, засадничі та вивідні твердження, сукупність теорем, правил висновку та інші. Можна визначити у будові знання певну ієрархію, яка утворюється елементами логіко-лінгвістичного типу [Бургін, Кузнєцов]. На більш високих рівнях будуть знаходитися елементи, при побудові яких використовуються елементи попередніх рівнів. Так, наприклад, поняття деякої системи знання знаходяться на самому нижньому рівні, оскільки вони приймаються за основу при побудові всіх інших формоутворень - алфавітів, мовних виразів, правил висновку, аксіом, теорем. Так само аксіоми будуть належати до більш низького рівня ієрархії, ніж теореми, бо використовуються як дані при виведенні останніх.

Більшість компонентів логіко-лінгвістичного типу використано при побудові тих чи інших програм навчального призначення. Так, мовні засоби певної теорії використовуються при побудові мовного інтерфейсу підручника, існують комп'ютерні програми, у яких задіяний формально-логічний апарат, що навчають правилам побудови виразів, навчають розв'язанню завдань на підставі запису за допомогою формул тощо. Всі ці програми сприяють поліпшенню доступності викладення матеріалу.

Застосування елементів логіко-лінгвістичної підсистеми при побудові електронних підручників та навчальних комп'ютерних програм взагалі мав певні традиції. Спочатку такі програми ґрунтувалися на формально-логічному підході і відображали формально-логічні типи міркувань. В останній час не лише логічні, а й інші семантичні типи міркувань починають використовуватись. Прикладом можуть слугувати численні програми-перекладачі та програми для навчання іноземних мов, які відтворюють важливі аспекти природних, а не лише штучних мов. Іншим типом програм навчального призначення, які також можна вважати різновидом електронних підручників, є програми, що продукують навчальні завдання та ведуть діалог з учнем під час їх вирішення із використанням професійної або навіть звичайної мови. Прикладом може виступати навчальна програма WHY, робота якої ґрунтується на використанні мережі геофізичних понять. За допомоги сукупності визначених понять програма формулює зрозумілі учневі навчальні завдання та розпізнає і обробляє відповіді [Комп'ютерна технологія].

Існують також програли моделювання логічних числень, що мають навчальне призначення. У них пропонуються можливості самостійної побудови різноманітних числень за заданими правилами, дослідження поведінки числень при зміні системи аксіом, системи правил виводу, розв'язання задач не формально-логічні перетворення [Коровіна].

Модельні компоненти утворюють інший аспект у будові знання. У будову підручника може бути закладено не лише головні поняття, твердження, теореми та логічні зв'язки між ними, наголос на яких характерний для викладення математичних теорій. Складну будову мають і модельно-репрезентативні компоненти знання. Цей бік знання передбачає використання при викладенні теорій законів або певних типів моделей елементів предметної галузі, є найбільш характерним, наприклад, для фізичних теорій. Поряд з цим, використання різних типів моделей може бути корисним і у математиці, коли за їх допомогою можна провести деякі неформальні міркування, навести наочні приклади, ілюстрації з повсякденного досвіду тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...