WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Системнi особливостi освітнього середовища як об’єкту інформатизації - Реферат

Системнi особливостi освітнього середовища як об’єкту інформатизації - Реферат

Реферат на тему:

Системнi особливостi освітнього середовища як об'єкту інформатизації

Результативність всіх організаційних, науково-методичних, фінансово-економічних, технологічних та інших впливів на систему освіти в решті решт визначається тим рівнем формування особистісних якостей суб'єкта навчання та виховання, заради якого всі ці впливи здійснюються. Формування системи цілей навчального процесу, проектування його структури та змісту, вибір знарядь навчальної діяльності тощо виходять з тієй моделі людини, яка, на думку проектантів навчально-виховного процесу, буде мати змогу стати активним учасником подій, що відбуватимуться у майбутньому суспільстві. З іншого боку, динаміка зміни складу та глибини впливів на систему освіти визначається рухомістю розуміння "моделі майбутньої людини", яка формується на підставах аналізу тенденцій розвитку суспільних вимог до особистості. Так, сьогодні аналіз названих тенденцій показує, що характерним для майбутнього суспільства є широке використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), що викликає необхідність постійного впровадження у систему освіти засобів ІКТ. Цей процес, який в результаті швидкого апаратного та програмного розвитку ІКТ вже набув ознак перманентного процесу, отримав назву процес інформатизації освіти. Накопичений в процесі інформатизації освіти в Україні практичний досвід та спеціальні педагогічні дослідження показують, що використання засобів ІКТ в освіті приводить до певних позитивних впливів на результати навчально-виховного процесу.

Процес інформатизації освіти інтегрує в собі всі вищеназвані складові системи впливів, що визначає, зокрема, складність та багатовимірність цього процесу. Важливою складовою процесу інформатизації є підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів в галузі ІКТ, яка має бути випереджаючою відносно впровадження засобів ІКТ у практику освіти, відповідних методик щодо їх застосування у навчально-виховному та освітньо-організаційному процесах. Зокрема, система підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників в галузі ІКТ може здійснюватися у різних формах, включаючи дистанційну форму навчання на базі засобів ІКТ з використанням глобальних комп"ютерних мереж [4].

З точки зору системного підходу процес інформатизації можна розглядати як множину процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних потреб (організаційних, економічних, наукових, технічних, виробничих, управлінських та навчально-методичних) всіх учасників навчально-виховного процесу. Виходячи з того, що залучення до навчальної діяльності засобів ІКТ суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління, а також спричинює істотні зміни в діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів і установ, процес інформатизації має охопити всі напрямки та сфери їх діяльності. В контексті запропонованого підходу інформатизація освіти розглядається як процес створення комп"ютерно-орієнтованого освітнього середовища на базі сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки, яка дозволяє використовувати у навчально-виховному та освітньо-організаційному процесах інформаційні системи, мережі, ресурси та технології [3].

З точки зору часткових методик навчання, впровадження засобiв ІКТ деякою мірою орієнтує на перегляд тих традицiйних форм навчальної роботи, що склалися сьогоднi, зокрема лекцiйних, пояснювально - ілюстративних форм навчання, надає можливості для збільшення обсягу навчальних завдань пошукового та дослiдницького характеру, переструктурування системи та змісту позааудиторних занять, якi є обов'язковою складовою навчального процесу в системi неперервної освiти. Все це вказує на те, що прогностика та аналіз результатів використання у навчально-виховному та освітньо-організаційному процесах засобiв ІКТ має базуватися на використаннi тих методичних пiдходiв до аналiзу названих процесів, що притаманні iнформатицi як фундаментальнiй науцi. Найбiльш характерною ознакою цієй науки є системно-процесуальний пiдхiд до розгляду явищ, який дозволяє сконструювати поняття, зокрема навчального процесу, як динамiчної системи. Це, у свою чергу, вимагає видiлення i детального вивчення складових (елементiв) навчального процесу, які мають бути розглянутi у зв'язках i спiввiдношеннях мiж ними.

Саме у навчальному процесі реалізуються у формі прямих педагогічних дій всі впливи, що спрямовані на модернізацію системи освіти. Крім того, кінцевим об"єктом інформатизації освіти доцільно розглядати навчальне середовище закладу освіти, в межах якого розгортається навчальний процес. Розглядаючи навчальний процес як динамiчну систему, можна, на наш погляд, здiйснювати аналiз явищ, що притаманнi цiй системi, у трьох основних аспектах: аналiз структури системи, генез (розвиток) системи, функцiонування системи. Пiд структурою системи розумiють найбiльш стiйкi, iнварiантнi в часi та на множинi об'єктiв зв'язки та вiдношення в самiй системi, змiни яких вiдбуваються у масштабах життя системи та приводять до змiни якiсної визначеностi системи як цiлого [2].

Вiдомо, що будь якi змiни, що вiдбуваються у системi, є результатом взаємодiї системи з зовнiшнiм оточенням та внутрішньосистемними взаємодiями. Розвиток системи, зокрема системи навчального процесу, не можна пояснити, виходячи з принципу гомеостазу: необхiдною умовою розвитку системи є її асиметрiя, нерівноваженість взаємодiй її елементiв. Саме прагнення системи до розв'язку протирiч, усунення асиметрiї i є вихiдною пiдставою для її існування та розвитку. Отже, принципом аналiзу є принцип асиметричної взаємодiї в системi навчального процесу. Впровадження засобів ІКТ, як вже було сказано, руйнують стабільні ознаки традиційного навчального процесу. Зокрема, наявність у навчальному закладі засобів ІКТ формує комп"ютерно орієнтоване навчальне середовище та надає принципової можливості створити "відкрите" навчальне середовище за умови підключення до глобальної комп"терної мережі. Відкритим ми називаємо таке навчальне середовище, у якому циркуляція навчальної інформації не обмежується класною кімнатою (аудиторією, кабінетом тощо). Враховуючи те, що навчальне середовище закладу освіти є складовою освітнього середовища, останнє також набуває ознак відкритого, але вже на рівні глобальних світових можливостей обміну інформаційними ресурсами.

На пiдставi названих принципiв можна сформулювати принцип нелiнiйної детермiнацiї явищ у навчальному процесi: система навчання має вiдбивати об'єктивнi змiни у зовнiшньому, у вiдношеннi до суб'єкта навчання, середовищi та сприяти органiзацiї вiдповiдних дiй суб'єкта, враховуючи та спираючись на його психiчнi властивостi. Зокрема, наявнiсть внутрiшньої особистісної iнформацiї вiдображає минулий досвiд суб'єкта, особливостi процесiв його пам'ятi та уваги, мотивацiйно-оцiнюючi структури, емоцiйний стан суб'єкта навчання, що не можна не враховувати у процесi проектування та реалiзацiї навчального процесу. Так, інтенсифікація інформаційних потоків, що притаманно комп"ютерно орієнтованим середовищам, не можуть гарантувати інтенсифікацію процесу навчання: збільшується та частка інформації, що залишається поза увагою суб"єкта навчання, в результаті чого не стає для нього актуальною. Як вiдомо, i психiчне вiдображення, i психiчне регулювання здiйснюються за активної участi внутрiшнiх взаємодiй в системi психiки, якi, у даному випадку, виступають як внутрiшнi умови.

Використання принципу розвитку поряд з системним розумiнням навчального процесу дає можливiсть формулювати питання про системоутворюючi фактори, видiляти системнi якостi. Послiдовна конкретизацiя системних положень щодо структури, генезу та функцiонування навчального процесу веде до принципу розподiлу саме процесу та його результату. Якщо ми розглядаємо феномен навчання з використанням засобів ІКТ, то йдеться про роздiльне вивчення процесу навчання та його результату. Зокрема, не завжди знання, уміння та навички, набуті у процесі навчання в системі "учень – комп"ютер", дають позитивні результати поза межами цієй системи. З цього зрозумiло, що такий пiдхiд може бути запропонований тiльки під час розглядання навчального процесу як об'єкту науки. У педагогiчнiй практицi об'єкт навчання iснує як цiле, як система, в якiй всi процеси не можуть бути вiдiрванi один вiд одного. Тому об'єкт навчання з точки зору процесу, i з точки зору результату, має вивчатися:

1). На структурному рiвнi: вивченням загальних системних якостей, внутрiшнiх зв'язкiв та спiввiдношень мiж ними, тобто того, що визначає їх якiсну своєрiднiсть.

Розглядаючи навчальний процес з точки зору структури, ми вивчаємо тi взаємозв'язки та вiдношення, якi змiнюються повiльно та визначають якiсну своєрiднiсть учення: його iнформацiйну i дiяльнiсну складовi, прямий та обернений зв'язки, мiсце та роль кожного з учасникiв навчального процесу, структуру навчального середовища (його змiстовне i матерiальне наповнення ) [1].

2). На динамiчному рiвнi: вивченням їх функцiонування та перетворення у рiзнi часовi перiоди.

З точки зору динамiки навчального процесу ми розглядаємо функцiонування окреслених структур та компонентiв об'єкта вивчення, їх протiкання у рiзнi промiжки часу, повiльнi змiни станiв процесiв та явищ, що вiдбуваються у навчально-виховному процесi.

3). На рiвнi генезу: вивченням процесiв формування вiдповiдних якостей (починаючи з аналiзу причин, що викликають цi якостi) як у планi онтогенезу, так i в планi фiлогенезу, враховуючи порiвняльний аналiз еволюцiї суб'єкта навчання в процесi його розвитку.


 
 

Цікаве

Загрузка...