WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дидактичні функції мультимедійних навчальних програм - Реферат

Дидактичні функції мультимедійних навчальних програм - Реферат

Реферат на тему:

Дидактичні функції мультимедійних навчальних програм

Досвід роботи з мультимедійними навчальними програмами (М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, О.В. Разумовська, Є.М. Рябчинська) показав, що їх впровадження потребує додаткових педагогічних зусиль, а саме: привернення уваги учнів з підсиленням їх мотивації навчання; попередня презентацiя навчальних завдань; створення необхiдних передумов (повторення необхiдного навчального матерiалу); подання додаткової навчальної iнформацiї; перевірка засвоєння знань на основi запитань або завдань; аналіз вiдповiдей на запитання чи виконання завдань учнями; забезпечення ефективності зворотнього зв'язку між комп'ютером і учнями, а також оцінка та закріплення набутих знань, умінь. Необов'язково, щоб кожен з цих компонентів був присутній у програмі, деякі елементи можуть бути навмисно вилучені з тим, щоб вони відпрацьовувались самостійно на різних етапах роботи з комп'ютерною програмою [2].

Разом з тим, дослідник Є.І. Машбіц вважає, що кожна програма, незалежно від її змістовної спрямованості й типології повинна відповідати певним дидактичним функціям, а саме:

  • оптимальному забезпеченню взаємодії учня з комп'ютером;

  • продуктивному виконанню мети і функцій навчання;

  • постійному урахуванню індивідуальних особливостей суб'єктів навчання;

  • проблемному поданню навчального матеріалу (завдань);

  • спрямованості на інтенсивне керування процесом самоосвіти [3].

Критерієм якості програмного забезпечення можуть слугувати наступні засоби впливу інформаційних технологій на процес навчання: ступінь відповідності інформаційного і технологічного забезпечення навчальному плану; позитивність мотиваційних орієнтацій на підтримку і формування в учнів знань, умiнь та навичок більш високого рiвня, нiж при традицiйному начаннi; варіативність індивідуалізованих і диференційованих навчальних завдань, доповнення та вдосконалення навчального плану за рахунок використання інноваційних методик; інтенсивність використання продуктивних методів.

Дослiдники (А.Дьомушкiн, А.Кирилов, Н.О.Сливiна, С.С.Фомiн) запропонували наступнi критерiї якостi до мультимедійних програм. Цi вимоги розподiленi на чотири групи.

1. Ефективнiсть комп'ютерної пiдтримки: економiя часу учня; кiлькiсть iнформацiї для iндуктивних умовиводiв; глибина трактування запитань програми; надання можливостей для створення нових методик викладання окремої дисциплини; модернiзацiя змiсту навчальних курсiв (дисциплін); можливiсть виходу в сумiжнi галузi знань;

2. Методичнi властивостi: вiдсутнiсть граматичних та семантичних помилок; простота освоєння програми у навчальній взаємодії з нею; адекватнiсть мови та позначень, що використовуються в програмі предметної галузі; вiдповiднiсть стандартним вимогам до iнтерфейсу; вiдкритiсть, тобто можливість розширення кола вирішуваних завдань; вплив на змістовну характеристику методики викладання; пiдвищення педагогічної майстерності.

3. Якiсть екранного дизайну: лаконiчнiсть, академiчний стиль; оптимальнiсть кiлькостi iнформацiї на екранi; обґрунтованiсть пiдбору кольорiв (в тому числi з точки зору медико-ергономічної та психолого-педагогічної наук);

4. Економiчна обґрунтованість: коло можливих користувачів; конкурентоздатнiсть; вiдкритiсть для модифiкацiй та доповнень наступними версiями та розробками [1].

Список використаних джерел

  1. Дёмушкин А.С., Кирилов А.И., Сливина Н.А., Чубров Е.В. и др. Компьютерные обучающие программы // Информатика и образование. − 1995. − №3. − С. 15-22.

  2. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Методика ознайомлення учнів з поняттями інформації // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2000. – № 4. – С. 11-16. (2001. – № 1. – С. 14-18).

  3. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения: (Педагогическая наука − реформе школы). − М.: Педагогика, 1988. – 192 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...