WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення будови слова і словотвору як засіб реалізації загальнодидактичних принципів наступності і перспективності - Реферат

Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення будови слова і словотвору як засіб реалізації загальнодидактичних принципів наступності і перспективності - Реферат

Реферат на тему:

Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення будови слова і словотвору як засіб реалізації загальнодидактичних принципів наступності і перспективності

Реалізація Державної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття) передбачає створення системи безперервної мовної освіти. Успішне розв'язання цієї проблеми в нашому суспільстві не можливе без упровадження загальнодидактичних принципів наступності і перспективності. У лінгводидактиці вищеназвані принципи розглядаються як важлива передумова успішного засвоєння школярами мовних явищ (М.Вашуленко, М.Львов, М.Пентилюк, К.Плиско).

Наступність виражається у систематичності й послідовності викладання мовного матеріалу, передбачає перенесення здобутих знань на суміжні галузі, використання їх у нових умовах і зв'язках, а також постановку перед учнями посильних вимог на кожному етапі навчання [1; 3]. Наступність зумовлює підкріплення уже наявних знань новими, розкриття нових зв'язків, через що рівень знань, умінь і навичок учнів постійно зростає. Отже, вищеназваний принцип реалізується через опору на вже відоме учням і передбачає обов'язкове врахування логіки предмета [5]. Таким чином, організація процесу засвоєння нового матеріалу має забезпечити заміну у свідомості школярів неповних знань більш повними, осмислення учнями раніше вивченого на вищому щаблі.

Як справедливо вважають науковці (М.Вашуленко, М.Львов, М.Пентилюк, К.Плиско), наступність тісно пов'язана з перспективністю навчання. На їх думку, цей принцип передбачає встановлення зв'язку між матеріалом, що вивчається, і наступними темами, намічає перспективні лінії формування в учнів мовних знань і мовленнєвих умінь. Лінгводидакти зауважують, що перспективність здійснюється шляхом уведення пропедевтичного ознайомлення дітей з відомостями, поданими в наступних розділах. Отже, наступність і перспективність покликані забезпечити раціональне використання раніше набутих знань, умінь і навичок учнів при вивченні нового мовного матеріалу та підготувати їх до свідомого сприймання наступних тем .

Одним із шляхів реалізації вищеназваних принципів є комунікативно-діяльнісний підхід до опрацювання мови. Саме він покладений в основу чинних шкільних програм з рідної мови. На думку М.Пентилюк, комунікативно-діяльнісний підхід передбачає дотримання принципу цілісного вивчення мови і мовлення [4]. Г.Шелехова вважає комунікативно-діяльнісний підхід одним із основних принципів у навчанні рідної мови, за якого процес оволодіння рідним мовленням має здійснюватися в ході розв'язування учнями усних і письмових завдань, розташованих у порядку наростання їх складності [10].

Аналіз поглядів лінгводидактів дозволяє дійти висновку, що суть комунікативної спрямованості мовної освіти школярів полягає у навчанні підростаючого покоління розв'язувати комунікативні завдання, що сприяє оволодінню високим рівнем спілкування рідною (українською) мовою. Вважаємо, що опрацювання морфеміки і словотвору у такий спосіб допоможе не тільки виробити у школярів уміння членувати слова на значущі частини, встановлювати способи їх творення, а й конструювати зв'язні висловлювання з похідними словами, розрізняти їх комунікативно-стилістичну функцію, помічати та виправляти словотвірні та стилістичні огріхи у власному та чужому мовленні.

Набути вищевказаних умінь учням допоможуть комплексні мовно-мовленнєві вправи, що передбачають:

 • редагування текстів відповідно до стилістичних комунікативно виправданих норм української мови;

 • реконструкцію текстів шляхом заміни мовних одиниць іншими, утвореними різними способами;

 • конструювання текстів.

Таким чином, дидактичним матеріалом вправ з морфеміки і словотвору має бути текст. Учені-методисти (Л.Варзацька, М.Вашуленко, Є.Гопштер, С.Караман, М.Пентилюк) вважають опору на текст найефективнішим засобом реалізації комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення лінгвістичного матеріалу. Ми згодні з думкою науковців, що вивчення мовних явищ на основі тексту є методично виправданим, тому що, усвідомлюючи структуру мови (в тому числі і граматичну), учень оволодіває її найвищими засобами, вдосконалює власне мовлення, надає йому таких якостей, як логічність, точність, виразність, доречність тощо. Оскільки знання й уміння з морфеміки і словотвору конкретизуються в безпосередньому зв'язку з граматичними ознаками різних частин мови, спеціально дібрані до вправ тексти мають передбачати поступове розширення й ускладнення як завдань, так і мовного матеріалу при переході з початкової ланки загальноосвітньої школи до основної.

Таким чином, здійснення комунікативно-діяльнісного підходу під час вивчення морфеміки і словотвору створює підґрунтя для подальшого розвитку та систематизації в основній школі знань, здобутих учнями в початкових класах, удосконалення їх мовно-мовленнєвих умінь і навичок, що сприяє реалізації принципів наступності і перспективності, а, отже - безперервному формуванню мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентності школярів.

Література:

 1. Вашуленко М.С. Перспективність і наступність у навчанні української мови в початковій і середній школі // Українська мова і література в школі. - 1991. - № 2. - С. 15-20.

 2. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах: Науково-теоретичні засади та методичні рекомендації. - К.: Радянська школа, 1991. - 112 с.

 3. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. - Москва: Просвещение, 1988. - 240 с.

 4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманіст. профілю. - К.: Вежа, 1994. - 240 с.

 5. Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови (Теоретичний аспект): Навчальний посібник. - Х.: Основа, 1995. - 240 с.

 6. Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі: Посібник для учителів - 2-е вид., перероб. - К.: Радянська школа, 1985. - 127 с.

 7. Потоцька Т.Ф. Система робота над розділом „Будова слова" в початкових класах: Методичний лист. - К.: Освіта, 1991. - 63 с.

 8. Словник-довідник з української лінгводидактики / За ред. М.Пентилюк. - К.: Ленвіт, 2003. - 149 с.

 9. Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку. - М.: Просвещение, 1973. - С. 39-73.


 
 

Цікаве

Загрузка...