WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Принципи управлінської діяльності менеджера освіти - Реферат

Принципи управлінської діяльності менеджера освіти - Реферат

Реферат на тему:

Принципи управлінської діяльності менеджера освіти

Аналіз сучасних теорій управління дозволяє виділити вельми широкий перелік принципів освітнього менеджменту. Однак, багато з них важко піддаються критеріальній оцінці. Деякі належать лише до сфери управління виробництвом, інші є відображенням специфіки менеджменту в ринкових відносинах, зокрема:

• тривалість нового й старого, інноваційного й традиційного в системі, що розвивається;

• цілісність і локальність;

• комунікації, які пронизують організацію знизу догори, згори донизу, по горизонталі;

• атмосфера в організації, яка сприяє розкриттю здібностей працівників корпоративна (організаційна культура);

• обов'язкове встановлення часткової участі кожного працівника в загальних результатах;

• своєчасна реакція на зміни в оточуючому середовищі;

• уміння слухати всіх, з ким стикається у своїй праці менеджер: покупців, постачальників, виконавців, керівників тощо;

• інтеграція;

• чесність і довіра до людей;

• опора на фундаментальні основи менеджменту: якість, затрати, сервіс, новації, контроль ресурсів, персонал;

• перспективне й цілісне бачення організації, тобто чітке уявлення про те, якою вона повинна бути;

• якість особистої роботи та її постійне вдосконалення.

Цей перелік важко класифікувати. Тому в дослідженні шукали підстави для вибору системи принципів освітнього (педагогічного) менеджменту, що б дозволили врахувати об'єктивну потребу суспільства в учителеві, здатному до управлінської діяльності.

Система принципів управлінської діяльності менеджера освіти є відкритою й може поповнюватися іншими під час її практичного освоєння й подальшого теоретичного осмислення. Як системоутворюючий пропонуємо принцип моральності та верховенства права у своїх діях і вчинках для кожного менеджера освіти впродовж життя.

Вважаємо першорядним принцип цілісного погляду на людину, який дозволяє менеджеру освіти розглядати кожного вчителя (викладача) й учня (студента) не просто як суб'єкта навчального процесу, а як цілісну особистість, яка має свої уявлення, судження, погляди, переконання; свої проблеми, мету, мотиви, переживання й звички. У процесі педагогічної діяльності все це має місце й індивідуально виявляється.

З нього випливає така конкретна вимога до організації всієї діяльності: будувати свої стосунки з викладачами й студентами не як посадова особа з підлеглим, а як людина з людиною на моральних та правових підставах; бачити в кожній людині особистість, розуміти її духовний світ і прагнення, інакше педагогічний університет буде навчальною установою, а всі - "керованими", "підлеглими", які відчувають відчуженість.

Принцип гуманізації як основний, системоутворюючий принцип менеджера освіти й педагогічного колективу навчально-виховного закладу обґрунтовано в педагогіці. В дослідженні його уточнено у відповідності з особливостями менеджменту та власне притаманні йому. Цей принцип висуває низку конкретних вимог до менеджерів освіти:

• поважайте особисту гідність людини, визнавайте за нею відповідні моральні та конституційні права й обов'язки;

• поважайте інших; надавайте особистості, коли це можливо, волю вибору;

• довіряйте людині, адже її потенційні можливості невичерпні;

• заохочуйте досягнення й особистий внесок кожного в справи навчально-виховного закладу;

• гарантуйте тому, хто навчається, особисту захищеність у колективі.

Принцип співробітництва й співтворчості передбачає управління з на діалогічній основі, а не монологічній, перехід від спілкування до комунікації, від суб'єкт-об'єктних до суб'єкт-суб'єктних відносин. Принцип ґрунтується на таких правилах:

• людина є активним фактором, а не пасивним елементом освітньої системи;

• цінуйте у педагога компетентність, ініціативу, відповідальність. Завжди пам'ятайте, що вам потрібен не підлеглий, а співробітник;

• бережливо ставтеся до вияву будь-якої педагогічно доцільної ініціативи з боку своїх заступників та вимагайте від них того ж стосовно педагогів;

• успіх рідко приходить до того, хто робить свою справу без задоволення;

• основою професійного зростання кожного викладача повинна бути технологія самоформування управлінської культури.

Принцип відповідальності й соціальної справедливості передбачає аналіз менеджерами освіти ступеня участі кожного суб'єкта в досягненні спільної мети з урахуванням індивідуальних особливостей кожного. Управляти - означає вести людей до успіху. Вимоги цього принципу виражаються в таких правилах:

• реалізація соціальної справедливості може спиратися тільки на глибоке вивчення особистості та діяльності того, хто навчається;

• систематичне підвищення якості і глибини педагогічного аналізу занять є найбільш дієвим інструментом виявлення справедливості;

• завданням кожного менеджера ВНЗ України є сприяння професійній та особистісній самореалізації педагога й того, хто навчається.

Справедливе ставлення, але не потурання суб'єктам діяльності - один з головних принципів освітнього менеджменту, дотримання якого надає можливість менеджерові оптимально використовувати людський фактор. Велику роль у реалізації цього принципу відіграє стимулювання особистості: моральне, матеріальне; пряме чи непряме. Згідно з цим принципом менеджер освіти справедливо використовує продуману систему стимулів, (особливо матеріальних і моральних), не зводячи її тільки до преміювання, нагородження грамотами, присвоєння звань. Ввічливість, усмішка, уважне й чуйне ставлення менеджера до людини є також стимулами, які іноді діють сильніше, ніж нагороди.

Усі суб'єкти педагогічного процесу в закладах освіти, незалежно від займаної посади й статусу, повинні перебувати в однакових демократичних умовах, як того вимагає принцип демократизації. Без цього врахування неможливо по-справжньому здійснити все, що починається зі слова "сам": самостійність, самотворення, самоорганізація, самодіяльність, самоуправління, самосвідомість. Цей принцип є основою "демократичного проживання" менеджерів сучасної освіти.

Найголовніша вимога, яка випливає з цього принципу, полягає в тому, що його дотримання має бути не нарочитим, надуманим, а щирим, природним і глибоко усвідомленим. Потрібно прагнути консенсусу - необхідного інструменту нормального демократичного життя. Основним інструментом менеджера освіти для досягнення консенсусу стає логічний аналіз помилкових суджень, уміння відкривати суперечності в судженнях своїх "підлеглих" (колег і тих, хто навчається), досягати усвідомлення ними цих суперечностей та перегляду своєї точки зору, коли це необхідно.

Принцип цільової гармонізації передбачає цілеспрямованість, доцільність управління й таку роботу менеджера освіти по досягненню мети, внаслідок якої в колективі з'являється нова цільова цілісність, тобто таке становище, коли приватна, особистісна мета членів педагогічного і/ або студентського колективу відповідає загальній меті педагогічного університету.

Правила, які випливають з даного принципу:

• робота щодо цілепокладання повинна стати невід'ємною частиною як діяльності менеджера освіти, так і всього колективу. Що б не робилося у навчальному закладі - все повинно здійснюватися на основі осмисленої, попередньо сформульованої педагогічно доцільної мети;

• необхідно пам'ятати, що цілісність мети освітнього закладу формується не відразу, вона є результатом тривалої й копіткої роботи керівника з об'єктами управління, тому вся система цієї роботи має бути в усіх деталях продуманою та спланованою;

• менеджер має пам'ятати, що цей принцип здійснюється через делегування повноважень, колективне прийняття управлінського рішення, єдиний статус для всіх учасників освітнього процесу тощо;

• горизонтальні зв'язки необхідно формувати доцільно, маючи програму на тривалий час; формуючи таку систему зв'язків, ні в якому разі не забувати про неформальні, дружні стосунки в колективі.

Принцип взаємозв'язку аксіології й інноватики дозволяє схарактеризувати сутність процесу менеджменту освітнім процесом як самостійний, адекватний цінностям суспільства й особистості рух суб'єктів менеджменту до норм культуродоцільної діяльності, визначити цей феномен як трансформацію цінностей культури в життєдіяльність освітнього закладу, міста, області, України на основі нововведень.

Отже, розглянуто принципи, які притаманні освітньому менеджменту. Вони в певній мірі визначають механізм освітнього менеджменту.

Література:

  1. Аузіна М.О. Інноваційні процеси в освіті. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 103 с.

  2. Кравченко Л.М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти. – Полтава: Техсервіс, 2006. – 418 с.

  3. Крижко В. Теорія та практика менеджменту в освіті. – Запоріжжя: Просвіта. – 2003. – 272 с.

  4. Попов Г.Х. Проблемы теории управления. - М., 1970. -129 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...