WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль лінгвосоціокультурної компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземних мов - Реферат

Роль лінгвосоціокультурної компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземних мов - Реферат

Реферат на тему:

Роль лінгвосоціокультурної компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземних мов

Процеси інтеграції України в європейське та світове товариство, нові соціально-економічні умови розвитку суспільства висувають все вищі вимоги до підготовки фахівців у галузі мовної освіти.

Нове соціальне замовлення сучасного суспільства полягає не лише у навчанні іноземної мови як засобу спілкування, а й у формуванні багатомовної особистості, яка має поєднувати в собі цінності рідної та іншомовної культур і готова до міжкультурної комунікації [1].

Якщо раніше мета навчання іноземних мов полягала в передачі суб'єктам навчання певних знань і формування в них відповідних умінь та навичок, то нині теоретичні роботи та практика свідчать про те, що цього просто недостатньо. Характерним для сучасного етапу розвитку мовної освіти є залучення соціокультурного аспекту до навчання іноземних мов, який повинен стати його постійною, невід'ємною частиною і надати освіті цілеспрямований характер.

Отже, сучасна вища школа має забезпечити можливість активного "входження" особистості в соціокультурний простір на правах компетентного і творчого представника. При цьому компетентний рівень входження особистості майбутнього вчителя іноземних мов у сучасний полікультурний простір забезпечується, з одного боку, рівнем його професійної підготовки, а з іншого – рівнем його загальнокультурного розвитку [3].

Оволодіння іноземною мовою, як феноменом національної культури і як засобом міжкультурного спілкування в умовах багатонаціонального та полікультурного світового простору, має стати чинником розвитку знань майбутніх учителів про культурні особливості країн і народів, мова яких вивчається.

Передумовою успішної реалізації освітньої функції навчання майбутніх учителів іноземних мов є формування їхньої лінгвосоціокультурної компетентності (далі ЛСКК).

Засвоєння іноземної мови сприяє проникненню у менталітет, життя і дух іншого народу та передбачає знайомство з поглядами, оцінками та досвідом іншої культурної спільноти, оскільки за кожною національною мовою стоїть національно-культурна специфіка образу світу, який складається з елементів та явищ, притаманних певному народові та невід'ємних від нього. Тому заняття з іноземної мови має стати процесом, який забезпечує студентам можливість розширити образ світу, що носить відбиток власної культури, до більш різноманітної картини. Оптимально організований процес викладання іноземних мов має передбачати розвиток толерантного сприйняття „іншої" культури, емпатії, а також визнання рівноправного та рівноцінного існування загальнолюдських цінностей. Організовуючи процес навчання таким чином, щоб іноземна мова вивчалась як феномен національної культури, як „мовна модель" світу цього народу й цієї культури, можна й треба розвивати у студентів ЛСКК та забезпечити в кінцевому підсумку повноцінне міжкультурне спілкування та взаєморозуміння, тобто діалог культур.

Беручи до уваги те, що оволодіння іноземною мовою пов'язане із засвоєнням етносоціокультурного багажу народу – носія мови, можна з певністю сказати, що у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземних мов вирішальну роль має відігравати ЛСКК, яка разом із лінгвістичною компетентністю складаю основу формування комунікативної компетентності [2].

Таким чином, освітньою метою формування ЛСКК майбутніх учителів іноземних мов є:

- залучення студентів до духовних надбань народів, мова яких вивчається;

- ознайомлення студентів із національними традиціями, національною культурою харчування, повсякденного життя, національними святами, етикетом, характером взаємин у сім'ї, особливостями національної ментальності;

- розширення кругозору, поглиблення культурної освіченості студентів, підвищенні їхньої загальної культури.

Розвивальна мета формування ЛСКК майбутніх учителів іноземних мов сприяє:

- розвитку мотиваційної сфери особистості студента, стимулювання та забезпечення взаємодії різних видів навчальної мотивації: пізнавальної, комунікативної, країнознавчої, естетичної, процесуальної, а також мотивації, що породжується усвідомленням прогресу в оволодінні іноземними мовами;

- розвитку інтенсивності мислення, усвідомленню студентів своїх навчальних дій;

Виховний аспект формування ЛСКК полягає:

- у розвитку толерантного ставлення до народів, мова яких вивчається;

- виховуванні у студентів культури спілкування, прийнятної у сучасному цивілізованому світі;

- стимулюванні пізнавальної діяльності студентів, формуванні культури розумової праці;

- поглибленню у студентів інтересів до іноземної мови як засобу міжнародного спілкування та засобу пізнання нової національної культури.

Отже, узагальнюючи вищезазначене, можна стверджувати, що формування ЛСКК сприятиме фаховій підготовці майбутніх учителів іноземних мов та забезпечуватиме ефективність їх особистісної та професійної самореалізації.

Література:

  1. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации.– М.: "Высшая школа", 2005. – 310 с.

  2. Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам .– М.: Высшая школа, 1991. – 311 с.

  3. Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение - новая этнология анализа языкового познания. Сб.статей / Отв. ред. Н.В. Уфимцева .- М.: 1996. – 227 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...