WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації молодого покоління - Реферат

Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації молодого покоління - Реферат

Реферат на тему:

Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації молодого покоління

Згідно з положеннями, запропонованими А.Маслоу і К.Роджерсом, процес самоактуалізації особистості в юнацькому віці відбувається досить інтенсивно. Цей процес настільки багатоплановий, що й дотепер не отримана повна характеристика умов, у яких він протікає, й особливостей, якими він відрізняється. Так, недостатньо розроблено питання про те, яким чином життєві настанови особистості впливають на процес її самоактуалізації в юнацькому віці.

Дослідженню проблем саморозвитку, самоактуалізації і самореалізації особистості присвячені роботи представників гуманістичної психології – А.Маслоу [2; 3], К.Роджерса [8; 9], В.Франкла [10], Г.Олпорта [1]. У центрі уваги гуманістичних психологів стоїть здорова творча особистість, метою якої є самоактуалізація (самореалізація). Сучасні теоретичні та прикладні аспекти проблеми самоактуалізації особистості тісно пов'язані з проблемами, що розглядаються в концепціях Л.Коростильової, Е.Рибалко, Н.Бітянової, В.Козлова, К.Абульханової-Славської, Н.Ануфрієвої, І.Беха, Л.Сохань, Т.Титаренко та ін.) [7].

За результатами досліджень П.Юровського, Л.Божович, Л.Марковця та інших було доведено, що вплив найближчого соціального оточення юнака (до якого входять батьки, рідні, однокласники, вчителі, друзі та ін.) на формування його життєвої позиції, основних життєвих настанов, спрямованості його особистості є вирішальним.

У зв'язку з вищесказаним проблематика нашої роботи лежить у річищі прикладної вікової та педагогічної психології. Ми вважаємо, що існує чіткий взаємозв'язок між тим, які саме настанови були сформовані у людини в сім'ї та школі, і тим, як відбувається процес самоактуалізації її особистості. Так, наприклад, життєвий сценарій, який визначається у людини ще в дитинстві, передбачає: 1) батьківські вказівки; 2) певний особистісний розвиток; 3) рішення в дитячому віці; 4) дійсну включеність у щось реальне, конкретне. Результатом цього є вибір людиною певного шляху реалізації своїх особистісних потенціалів, самоактуалізації особистості. Ми вважаємо, що вивчення процесу становлення особистості в юнацькому віці має розглядатися як двоєдиний процес соціалізації – самоактуалізації.

Мета роботи полягає у визначенні структури психотипу самоактуалізуючої особистості в галузі педагогіки.

Наше експериментальне дослідження проводилося на базі Мелітопольського державного педагогічного університету. Репрезентативна вибірка склала 150 студентів 1, 3, 5 курсів віком 17-23 роки. Для проведення емпіричного дослідження нами був підготовлений комплексний інструментарій, який поєднав декілька методик.

Методика "Кольоровий тест ставлень" (КТС) є оригінальною розробкою А.Еткінда, що дозволяє вивчати емоційні компоненти ставлень людини до значущих для неї об'єктів. Як стимульний матеріал нами були використані таблиці кольорових виборів Люшера.

За результатами теоретичного аналізу літератури з проблеми дослідження нами були виділені 22 основних поняття, що мали безпосереднє відношення до умов і факторів процесу самоактуалізації особистості, які і склали вербальний ряд значень. Студентам пропонувались поняття: адаптивність, прийняття інших, внутрішній контроль, домінування, відхід від проблем, мати, навчання, моє майбутнє, самореалізація, відповідальність, особистість, прийняття себе, емоційний комфорт, зовнішній контроль, підпорядкування, батько, університет, творчість, робота, самостійність, цілеспрямованість, друзі. Досліджувані повинні були визначити, якому з понять вербального ряду відповідає певний колір із невербального ряду, а потім провести ранжирування всіх 8 кольорів за ступенем їх привабливості для себе особисто.

Результати кореляційного аналізу за Пірсоном, отримані за даною методикою, свідчать про найбільший ступінь залежності між такими значеннями понять, як "батько" й "мати" (0,430). На думку студентів, родина є найбільшою цінністю. На формування установок особистості майбутніх педагогів упливає найближче оточення. Причому своє майбутнє студенти пов'язують саме з батьком (0,253). Очевидно, що це відбувається тому, що у свідомості представників різних культур, як західних, так і східних, чоловік (батько) розглядається як активний, культурний початок. Він сприймається і оцінюється за своїм соціальним статусом, родом занять, професійними досягненнями, хоча на сьогодні, як відомо, уже не існує чіткого розмежування між чоловічими й жіночими професіями.

За результатами аналізу, молодь орієнтована на здобуття освіти (навчання – університет (0,258)), на досягнення успіхів у майбутній професійній діяльності. Отже, ми можемо говорити про тяжіння нового покоління стати компетентними спеціалістами в обраній галузі. Для досягнення певних вершин у майбутньому студентам знадобляться цілеспрямованість (0,239) і підтримка не тільки родини, близьких родичів, але й друзів (0,236). Із поняттям "друзі" корелює поняття "відповідальність" (0,267) і "прийняття інших" (0,234). Внутрішній контроль дозволяє студентам стати цілеспрямованими (0,289) та більш приймати себе (0,282). У той же час ми спостерігаємо невисокий, але реально існуючий ступінь залежності між прийняттям себе й цілеспрямованістю (0,241), особистістю і самостійністю (0,242). А для досягнення самостійності, волі, незалежності людині необхідно реалізувати себе в трудовій діяльності (самостійність – робота (0,23)).

У стані емоційного комфорту студентам легше адаптуватися в різних життєвих ситуаціях (адаптивність – емоційний комфорт (0,276)). Досягти душевної рівноваги, впевненості, стабільності, повного прийняття себе, на думку юнаків, стає можливим через пригнічення, домінування над іншими людьми (прийняття себе – домінування (0,23)).

Дослідження самооцінки студентів у річищі проблеми самоактуалізації особистості базувалося на результатах теоретичних висновків, які мають місце в роботах А.Маслоу [2; 3]. Зокрема, на виділених ним 20 основних якостей самоактуалізованих людей. Досліджуваним пропонувалось оцінити наявність у них нижченаведених якостей та рівень їх вираження за 10-бальною шкалою (від 0 – повна відсутність якості, до 10 – якість виражена максимально): активне сприйняття реальності, інтуїція і глибина відчуттів, прийняття себе, контактність, прийняття інших, демократичні риси характеру, прийняття природних законів, відчуття гумору, спонтанність, творчість, орієнтація на проблему, задачу, адаптивність, потреба в самоті, здатність до любові, усвідомлення індивідуальних особливостей, справедливість, автономія і незалежність, доброта, відвертість і сприйнятливість, чесність.

За результатами кореляційного аналізу диференційованої самооцінки особистості ми бачимо різний ступінь залежності між паралельними рядами значень запропонованих якостей особистості студентів. Так, відзначаємо високий ступінь кореляції чесності зі справедливістю (0,57), добротою (0,514) та здатністю до любові (0,366). Тобто для майбутніх педагогів достатньо значущою якістю їх особистості є чесність, загострене почуття справедливості, тяжіння до виявлення доброти та здатності до любові, що дає можливість відчути, пережити на своєму власному досвіді "вершинні" або "містичні" переживання (за А.Маслоу). "Вершинні" переживання стимулюють внутрішню активність особистості, а це спрямовує особистість до продуктивності тому, що існує закон "перетворення внутрішнього у зовнішнє". Саме в продуктивній активності відбувається реалізація людиною її потенційних можливостей. Але, незважаючи на це, при контакті з іншими людьми студенти бояться бути чесними (чесність і контактність (0,004)) та вести себе спонтанно, невимушено. У їх поведінці спостерігається певна шаблонність, стереотипність (чесність – спонтанність (0,005)), яка не завжди відповідає внутрішньому стану студентів (чесність – творчість (0,228)).


 
 

Цікаве

Загрузка...