WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи навчання у вищій школі - Реферат

Методи навчання у вищій школі - Реферат

Відомо, що кожна професійна діяльність охоплює весь діапазон знань від першого до п'ятого рівнів. Звичайно, щось залишається на рівні поверхневого знайомства, щось на рівні автоматичних навичок, але навчально-пізнавальна діяльність, яка стосується спеціальності, повинна сягати п'ятого рівня – категорії творчості. Зрозуміло, що на лекціях, особливо потокових, неможливо досягти не те, щоб п'ятого рівня знань, але й третього, четвертого. Саме задля цього ми повинні використовувати такі методи навчання, які спонукають та активізують індивідуальну діяльність студентів. З огляду на вищесказане пропонуємо дану класифікацію, яка, ще раз наголошуємо, не є сталою, а може змінюватися відносно тенденцій розвитку Методів навчання. Сталим може залишатися лише твердження про використання тих чи інших методів для набуття певного рівня знань.

Ясна річ, методи навчання у практиці педагогіки вищих навчальних закладів не тільки впливають на якість професійної підготовки студентів, але вони є першоджерелом цієї якості. Огляд літератури щодо фахової підготовки, розвитку творчої особистості студентів, формування його морального потенціалу та психолого-педагогічної підготовки, зокрема, дають нам змогу простежити частоту використання тих чи інших методів на протязі всього навчання на сучасному етапі..

Протягом І-ІV семестрів навчання в загальному переваги надаються тим методам навчання, які працюють на інформаційному рівні (див. таблицю).

Домінуюче місце займають заняття лекція-семінар. Досить змістовні з методичного погляду лекційні заняття пропонують Солдатенко М.М. та Сусь Б.А.. Починаючи з V семестру, студенти вивчають дисципліни психолого-педагогічного циклу, більше уваги приділяється методам навчання на проблемному (аналітичному) рівні. У студентів розвиваються уявлення про творчий характер професійно-педагогічної діяльності, з'являється можливість застосувати набуті знання на практиці та закріпити їх. На евристичному (пошуковому ) рівні основна увага студентів VII-VIII семестрів акцентується на опануванні навиків дослідника. Цей етап є переходом від досліджень загально-педагогічного характеру до дидактико-методичних; студенти знайомляться з загальною методологією та комплексом методик, а також застосовують свої знання на практиці. На п'ятому науково-дослідницькому рівні, що охоплює ІХ-Х семестри має місце комплексна дослідницька робота з педагогіки, психології, фахової методики. Студент повинен мати добре розвинуті професійно-педагогічні вміння для проведення дослідно-експериментальної роботи в конкретному навчальному закладі. На цьому етапі перевагу надають тим методам навчання, в яких у більшій мірі проявляється та оцінюється індивідуальна діяльність студентів.

Висновок

Отже, можна дійти висновку, що методи навчання – надзвичайно складні психолого-педагогічні та соціально-педагогічні утворення. При розкритті їх суті виявляється, що їм властиві не одна, а кілька істотно важливих ознак, і через те будь-якій з них можна віддати перевагу лише в цілком конкретних педагогічних умовах.

На даний час немає жодної класифікації методів навчання, яка охопила б широкий та різноманітний діапазон традиційних та нетрадиційних методів навчання. Неможливо зупинятися на використанні тих чи інших методів навчання окремо. Лише інтегруючись одні в другі, поєднуючись та взаємодоповнюючись, традиційні та нетрадиційні методи навчання у вищих навчальних закладах можуть привести до очікуваних результатів.

Список використаної літератури

 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - Київ, 1981, - 206с.

 2. Бондарчук Л.І. Федорчук Е.І. Методи активного навчання в курсі "Основи педагогічної майстерності." Вища і середня пед. освіта. - Київ, 1993. - № І6.- С 51-56.

 3. Володько В.М. Іванова Т.В. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність як один з методів розвитку творчих здібностей студентів. Вища і середня педагогічна освіта . - Київ, 1993. - № І6. С. 62.

 4. Педагогіка. /3а редакцією М.Д.Ярмаченка/. - Київ, 1986.- С. 164-190.

 5. Педагогика. /Под. ред. Ю.К.Бабанского/. - Москва, 1988.- С. 386-412.

 6. Солдатенко М.М. Сусь Б.А. Самостійна пізнавальна діяльність як найважливіша умова формування спеціаліста. // Вища і середня освіта. - Київ, 1994. - № 7. - С. 39-44.

 7. Фіцула М.М. Педагогіка . - Тернопіль, 1997. – С. 132-143.

 8. Фурман А. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у модульно-розвивальній системі. // Рідна школа. - К., 1997. - №2. – С. 25-78.

 9. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри – активна форма підготовки майбутніх вчителів. // Вища і середня педагогічна освіта. - Київ, 1993. - №6.- С. 68-73.

 10. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – Москва, 1998. - С. 6-7.

 11. Явоненко О.Ф. Савченко В.Ф. Комплексний підхід до розв'язування проблем фахової підготовки студентів педвузу. // Педагогіка і психологія.-Київ, 1996. - №4. – С. 167-173.

Рівень навчання

Рівеь застосування

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

Методи активізації та мотивації навчально-пізнавальної діяльності

Методи контролю та самоконтролю

аспект передачі і сприйняття навчальної інформації

логічний аспект

аспект мислення

аспект керування навчанням

діяльність в колективі

самостійна діяльність

I

Інформа-ційний (догмати-чний)

словесні (розпо-відь, лекція, бесіда)

Пояс-нюва-льно-ілюстра-тивні

Навча-льна робота під керів-ниц-твом викла-дача

методи стимулювання і мотивації обов'язку і відповідальності в навчанні (1 роз'яснення мети навчального предмета; 2 вимога до вивчення предмета)

навчальний модуль: стуктурно-логічні схеми

методи усного контролю

II

наочні (ілюстра-ція, демонс-трація

Репро-дук-тивні

методи активізації: 1 розігрування ролей (чи рольова гра)

2 навчальна дискусія (обмін думками)

навчальна карта

методи письмового контролю та самоконтролю

III

Проблемний (аналітичний)

Практич-ні (досліди, вправи, лабора-торні роботи, реферати)

Індук-тивні та диду-кти-вні

Пробле-много викладу

Самос-тійна робота

1 аналіз конкретних ситуацій

2 метод активного програмного навчання

3 метод ігрового проектування

4 мозкова атака

5 дискусія та диспут

вибіркові тести

методи лабораторно-практичного контролю

IV

Евристичний (пошуковий)

Частко-во-пошуко-ві

1 проблемна лекція

2 ділова гра

задачі аналітично-го та графічного змісту

методи лабораторно-практичного самоконтролю

V

Дослідни-цький

Дослід-ницькі

стажування

Лабораторні


 
 

Цікаве

Загрузка...