WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти XX ст. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки - Реферат

Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти XX ст. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки - Реферат

Співтовариство дорослих і дітей, за переконаннями С. Френе, є джерелом виховання громадянина, який би усвідомлював свої права та обов'язки як активний діяч демократичного суспільства. Для цього школа повинна раціонально організувати трудову діяльність, бути відкритою соціальному середовищу, тісно пов'язаною з ним.

Обґрунтувавши технологію створення гуманістичної і демократичної школи, С. Френе популяризував її серед батьків, намагаючись зробити їх соратниками школи, розширити педагогічне співробітництво із сім'єю. У "Зверненні до батьків" він доводив значущість створення атмосфери свободи і співробітництва, оскільки "лише за допомогою свободи можна підготувати до свободи, лише за допомогою співробітництва можна підготувати до соціальної гармонії та співробітництва, лише за допомогою демократії можна підготувати до демократії". Нова школа, на його думку, має бути орієнтованою не на навчальні предмети і відповідні програми, а на дитину.

На початку XX ст. було зроблено спроби поставити в центр навчально-виховного процесу дитину, що спричинило так звану педоцентристську (надання статусу центру педагогічного процесу дитині) революцію в педагогіці. Саме у XX ст. у педагогіці Заходу, як ніколи раніше, гостро стояло питання про масову гуманізацію освіти. Сприятливе соціально-культурне і наукове тло стимулювало у цей період пошук нових шляхів і способів організації освіти, сприяло перегляду традиційних педагогічних ідей.

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки

На рубежі другого і третього тисячоліть людство опинилося перед принципово новими цивілізаційними викликами, які потребують відповідних знань, внутрішньої готовності особистості, уміння адекватно оцінювати ситуацію і діяти. Одним із таких викликів є глобалізація (франц. global — загальний, всесвітній), яка виявляється у розширенні й поглибленні міжнародних зв'язків, взаємозалежності суб'єктів світового співтовариства, в наявності багатьох проблем, які вийшли за межі окремих держав і стосуються інтересів усього людства, в усвідомленні цілісності, єдності цивілізації. Це відкриває нові можливості для націй, держав, індивідів, водночас посилює і ризики, небезпеки. Такими небезпеками можуть бути масштабні екологічні катастрофи, обвали національних валют, міжнародний тероризм, згубні наслідки яких поширюються далеко за межі територій, на яких вони відбуваються.

Усе це пред'являє принципово нові вимоги до людини сучасного, як його називають — постіндустріального, інформаційного суспільства, що мусить обов'язково враховувати і педагогіка, в тому числі дошкільна. Безперечно, у цих умовах на передній план виступає необхідність гуманітаризації всіх сфер соціальної діяльності людини, розширення сфери реалізації культурно-історичних чинників.

Фахівці різних галузей сучасної науки пов'язують проблеми духовного прогресу людства з ученням академіка Володимира Вернадського (1863—1945) про ноосферу як "мірило уявлень людства про справедливість". Людську цивілізацію він охарактеризував як "величезну нову геологічну силу в історії людства", яка вирішує долю природи, всієї планети і свою долю завдяки звільненню людської думки від невиправданих соціальних обмежень. За його переконаннями, майбутнє людства пов'язане з інтегруванням соціально-культурного і природничо-наукового мислення, що є передумовою формування загального планетарного, космічного мислення, усвідомлення того, що неодмінною умовою виживання і прогресу людства є втілення ідеалу людини, якій притаманна духовність, усвідомлення своєї відповідальності, прагнення до досконалості.

Серед актуальних питань дошкільної педагогіки проблема екологічного виховання; виховання в дусі миру; організація вільної життєдіяльності дітей; запобігання негативізмів поведінки і виникнення шкідливих звичок; тендерний підхід та ін. Інтеграція дитини в суспільство, збереження її життя і здоров'я •— ці проблеми визначальні у всіх сучасних цивілізованих державах Європи, Азії та Америки.

Згідно з Державною національною програмою "Освіта. Україна XXI століття" реформування має охоплювати комплексне вивчення проблем родинного і суспільного виховання в сучасних соціальних умовах; встановлення вікових нормативів фізичного, психічного та духовного розвитку дітей; створення організаційно-методичної служби сім'ї, оптимальних науково-методичних умов діяльності дошкільних закладів різних типів; оновлення змісту, форм і методів виховання і розвитку дітей.

Державна політика у цій сфері орієнтує на обов'язковість дошкільної освіти, гуманізацію педагогічного процесу, створення сприятливих умов для розвитку дітей, забезпечення єдності роботи батьків, дошкільного закладу, громадськості у їхньому вихованні, оновлення змісту підготовки педагогічних кадрів, удосконалення умов фінансування дошкільного виховання та управління.

З урахуванням сьогоденних реалій створено державний стандарт дошкільної освіти — Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до нього, триває робота над науково-методичними засадами формування особистості дитини в дошкільні роки.

У цьому контексті розгортаються і наукові дослідження у галузі дошкільної педагогіки.

Погляд сучасної педагогічної науки спрямований передусім на проблеми: оптимізації засад науково-методичного забезпечення педагогічного процесу в дитячому садку, особистісно-орієнтованого підходу у вихованні, розвитку в дитини духовності як домінуючого начала в структурі особистості, роботи з обдарованими дітьми, дослідження педагогічних умов повноцінного фізичного і психічного розвитку дитини в дошкільні роки. Потребують вирішення проблеми компенсаторного виховання і навчання дітей, які мають вади розвитку.

Завдяки відкритості суспільства актуалізуються порівняльно-педагогічні дослідження, метою яких є вивчення зарубіжної педагогічної теорії і практики дошкільної освіти.

Література

 1. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! — М., 1983.

 2. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н. П. Кале-ниченко. — М., 1988.

 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. — К., 1999.

 4. Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. — М., 2003.

 5. Вплив педагогічної майстерності вихователя на формування особистості дитини. — К., 1988.

 6. Детский сад в Японии: Опыт развития детей в группе. — М., 1987.

 7. Декларація прав дитини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року.

 8. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття" // Освіта. — 1993. — № 44—46.

 9. Дитина в дошкільні роки: Керівництво для вихователів і батьків. — Запоріжжя, 1991.

 10. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3—7 років у дитячих закладах. — К., 1992.

 11. Дольто Ф. На стороне ребенка. — М., 1997.

 12. Конвенція ООН про права дитини.

 13. Концепція безперервної системи національного виховання. — К., 1994.

 14. Концепція дошкільного виховання в Україні. Проект. — К., 1993.

 15. Концепция дошкольного воспитания. — М., 1989.

 16. Кузьмина Н. В. Методы исследования педагогической деятельности. — М., 1970.

 17. Левківський М. В. Історія педагогіки. — К., 2003.

 18. Масару И. После трех уже поздно. — М., 1991.

 19. Люблинская А. А., Кулачковская С. Е. Современный воспитатель. Какой он? — К., 1981.

 20. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. — К., 1999.

 21. Миндлина Т. Дошкольное воспитание во Франции. — М., 1984.

 22. Неліна Т. Приватний садок в Австралії // Дошкільне виховання. — 1994. — № 4.

 23. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів. — К., 1997.

 24. Про дошкільну освіту: Закон України. — К., 2001.

 25. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом: история и современность. — М., 2001.

 26. Педагогічний пошук. — К., 1988.

 27. Педагогика и народное образование за рубежом. — М., 1990.

 28. Проскура О. С. С. Русова й концепція українського дитячого садка // Дошкільне виховання. — 1991. — № 10.

 29. Радуга. Программа воспитания и обучения детей от 3 до 6 лет в детском саду. — М., 1991.

 30. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Ярма-ченка. — К., 1991.

 31. Русова С. Ф. Дошкільне виховання. — Катеринослав, 1918.

 32. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / Под ред. Т. И. Ерофеевой. — М., 2000.

 33. Сорокова М. Г. Современное дошкольное образование: США, Германия, Япония. — М., 1998.

 34. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: В 5 т. — Т. 3. - К., 1980.

 35. Українське дошкілля: Програма виховання дітей у дитячому садку. — Львів, 1990.

 36. Улюкаєва І. Початок відродження // Дошкільне виховання. — 1994. — №1.

 37. Финляндия: проблема сотрудничества детского сада и семьи // Дошкольное воспитание. — 1987. — № 2.

 38. Ушинський К. Д. Про народність у громадянському вихованні // Вибрані твори: В 2 т. — Т. 1. — К., 1983.


 
 

Цікаве

Загрузка...