WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика формування загально трудових вмінь і навичок учнів 5–9 класів на заняттях з трудового навчання - Курсова робота

Методика формування загально трудових вмінь і навичок учнів 5–9 класів на заняттях з трудового навчання - Курсова робота

штангенциркулем; вибирати глибину різання, змінювати частоту обертання шпинделя та звернути на них увагу в кінці експерименту. Також я намагався врахувати сформованість нових вмінь (самостійно вибирати і надійно закріплювати заготовку, чітко та швидко вимірювати діаметр заготовки, правильно встановлювати різці в різцетримач, користуватися ломбом поздовжньої і поперечної подачі, перевіряти якість оброблених деталей виробу) наприкінці вивчення теми. 2.5. Аналіз результатів педагогічного експерименту. Як до контрольних, так і до експериментальних класів застосовував єдині вимоги до вмінь учнів. Про сформованість тих чи інших вмінь можна судити за тим, наскільки швидко і якісно учні засвоювали їх: вибирати і надійно закріплювати заготовку, чітко та швидко вимірювати діаметр заготовки, правильно встановлювати різці в різцетримач, користуватися ломбом поздовжньої і поперечної подачі, перевіряти якість оброблених деталей виробу (шорсткість оброблюваної поверхні) Результати експерименту найкраще представити у вигляді діаграм по кожному вмінню. рис.1 На цій діаграмі цифрами від 1 до 12 позначено середню оцінку класу пораховану за формулою , де і - порядковий номер учня в списку, n - загальна кількість учнів, а римськими числами від І до V позначено порядковий номер вміння: І - вибирати і надійно закріплювати заготовку, ІІ - чітко та швидко вимірювати діаметр заготовки, ІІІ - правильно встановлювати різці в різцетримач IV перевіряти якість оброблених деталей виробу; V - користуватися ломбом поздовжньої і поперечної подачі, З цієї діаграми (рис.1) видно, що більшість вмінь з цієї теми запропонованих програмою в експериментальних класах засвоїлись краще, а одне приблизно однаково, але це виявилось, якщо можна так виразитись не виробниче, а контролююче вміння. Разом із тим, ми прослідкували за загальним ростом середньої оцінки в контрольних та експериментальних класах: Можна відзначити, що на початку дослідження оцінки в усіх класах були приблизно однаковими, а наприкінці експерименту ми спостерігаємо зростання середньої оцінки в експериментальних класах, тоді як в контрольних - спостерігається навіть незначний спад. Це можна пояснити тим, що введення творчого завдання, яке задіяло всі сформовані під час вивчення теми вміння спонукало до їх закріплення і перетворення в навичку, тоді як кількаразове повторення одних і тих самих вправ не викликало позитивних результатів в контрольних класах. Таким чином можна стверджувати, що запропонована методика формування загально трудових вмінь і навичок і створена на її основі навчальна програма цілком себе виправдовують і дають кращі результати в порівнянні з традиційною методикою. Висновки. Проведене дослідження показало, що: 1). Виділені гіпотези повністю підтвердились 2). Терміни "вміння" і "навички" справді є схожими і будемо розглядати їх як доповнення один одного: на основі отриманих знань формується вміння - на основі сформованого вміння під час багаторазового повторення тієї чи іншої операції виконання її стає ніби автоматичним - формується навичка - на основі сформованої навички може ґрунтуватись нове вміння і т.д. 3). Загально трудові вміння мають вирішальне значення у формуванні повноцінної особистості, тому їх розвиток під час навчання в школі є необхідним, адже саме в цей час закладається основа майбутнього члена суспільства. Загально трудові вміння сприяють розвитку самостійності, активності, гнучкості мислення, відповідальності і є фундаментом для розвитку творчих здібностей учнів. 4). До загально трудових вмінь відносять вміння: - планувати свою роботу наперед; - організовувати своє робоче місце та забезпечувати швидке і якісне виконання роботи; - вміння варіювати виконання роботи відповідно до обставин; - вміння здійснювати контроль за своєю роботою. 5). Було встановлено, що успішними передумовами формування вмінь (навичок) є: - чітка визначеність завдання; - розуміння кінцевої мети завдання; - знання засобів її досягнення; - відповідність завдання сформованим вмінням; - ефективність інструктажу вчителя; - об'єктивне оцінювання; - наявність зацікавленості (інтересу) в учня до завдання; - можливість для учня проявити ініціативу; - самоконтроль та самооцінка своєї роботи. 6). Програма з трудового навчання у 5-9 класах побудована за операційно-предметною системою. Ця система мала той недолік, що за нею учні не залучаються до творчої технічної праці. Тому зараз ця система вдосконалюється з врахуванням нових досягнень когнітивної та превентивної психології (введення творчих завдань). 7). На ефективність трудового навчання у формуванні загально трудових вмінь і навичок впливають планування та нормування праці, відзначення результату праці, застосування різних форм організації праці. 8). Можна стверджувати, що запропонована методика формування загально трудових вмінь і навичок і створена на її основі навчальна програма цілком себе виправдовують і дають кращі результати в порівнянні з традиційною методикою. Література. 1. Антонов Т.М. та ін. Заняття з технічної праці в 6 класі /за ред. Д.О.Тхоржевського К.: Рад. школа, 1984.- 129с. 2. Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников. Вопросы теории и методики.- М.:Педагогіка, 1981.-192с. 3. Воловиченко А.И, Совершенствование организации трудового обучения в школьных мастерских. К.: Рад.шк.., 1987.-206с. 4. Заняття по обслуживающему труду в IV-VІІІ классах: Методика разработки уроков. Под ред. И.Н.Федоровой. М.:Просвещение, 1975.-447с. 5. Кальней В.А. и др. Основы методики трудового и профессионального обучения. Под ред. В.А. Полякова.- М.: Просвещение, 1987.- 191с. 6. Коваленко В.И., Кленок В.В. Объекты труда: обработка древесины и металла: Электротехнические работы 6 кл.: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1991.- 158с. 7. Муравьев Е.М. "Уроки по технологии": "Школа и производство", 1998, №5. с.28-31. 8. Концепція трудової підготовки школярів України: Проект //Освіта.- 1993.- 30 серпня. с.8-9. 9. Методика трудового обучения с практикумом. Под ред. Д.А.Тхоржевского. М.:Просвещение, 1987.-446с. 10. Методика формирования трудовых учений и навыков у учащихся 5-7 классов. Под ред. Качнева В.И. К.: Рад.шк.., 1989.-143с. 11. Муравьев Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебных мастерских. Ч1. М.: Просвещение, 1987.-271с. 12. Муравьев Е.М., Молодцов М.П. Практикум в учебныхмастерских. Ч2. М.: Просвещение, 1987.-239с. 13. Програма трудового навчання для 5-9 класів. 2000. 14. Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских. М.: Просвещение, 1984.- 176с. 15. Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских: уч. пос.для уч. . М.: Просвещение, 1988.- 240с. 16. Трудове навчання: Навч. пос. для 6кл. серед.шк../В.М.Мадзігон, Г.Є.Шевченко, А.І.Воловиченко та ін.- К.: Рад.шк.., 1990.-191с. 17. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загально технічних дисциплін. К.: Вища школа, 1992.- 332с.

 
 

Цікаве

Загрузка...