WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів - Реферат

Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів - Реферат

роботи, консультацій); розвиток навичок самостійної роботи (уміння відшукувати потрібну інформацію; виділяти головне і другорядне; самостійно узагальнювати засвоєний матеріал та робити висновки; лаконічно складати тези виступу; занотовувати основні думки, висловлені викладачем та іншими студентами; мислити нестандартно, творчо); розвиток уміння формулювати власну думку та обґрунтовувати її, аргументувати власну відповідь; контроль за ступенем та характером засвоєння матеріалу студентами. На завершальному етапі семінарського заняття практикуємо самооцінку студентом свого виступу (порівняно з іншими), що спонукає кожного до самоаналізу та самовдосконалення навчальних умінь та навичок.
У змісті розробленого нами спецкурсу значна роль відводиться практичним заняттям (23 години), основним завданням яких є здобуття студентами спеціальних знань, набуття ними практичних умінь та навичок з організації ігрової діяльності учнів основної школи у години дозвілля. З метою розвитку дослідницько-пошукових умінь під час практичного заняття "Педагогічні можливості гри" студенти отримали завдання підготувати характеристику педагогічних можливостей будь-якої гри, призначеної для дітей певного віку (предметної іграшки, головоломки, настільно-друкованої, рухливої чи якоїсь іншої гри). Під час самостійної роботи в процесі підготовки до практичного заняття "Загадка як дидактична гра та способи її відгадування" студенти навчалися накопичувати і систематизувати ігровий матеріал (добирати загадки за способами їх відгадування; маючи такий ігровий матеріал, розробляти ігрову модель "У світі загадки"), визначати оптимальні ігрові методи, прийоми та форми роботи з підлітками. Під час практичних занять "Ігри-головоломки: сутність, види та методика їх використання у роботі з учнями", "Ігри та розваги з естради", "Експромтні ігри-драматизації. Ігри-пантоміми", "Ігри пізнавального характеру", "Вікторина: сутність, педагогічні можливості та нетрадиційні підходи до проведення", "Методика організації ігрового спілкування в групі. Ігри-тренінги", "Методика проведення ігрових програм" з метою розвитку умінь та навичок ефективної організації ігор з учнями викладач демонстрував способи проведення різноманітних ігор студентам, які були активними учасниками ігрового дійства, самостійно моделювали фрагменти ігор та апробували їх в аудиторії. Дослідження показали, що всі ігри, з якими студенти познайомилися під час навчальних занять, ефективно проводилися ними під час педагогічної практики. На завершальному етапі практичного заняття кожен студент усвідомлював методику підготовки та проведення конкретної ігрової форми роботи. Наприклад, з метою вироблення стійкої готовності до проведення з вихованцями пошукової гри на місцевості, було організовано заняття у формі імітаційної ділової гри. Студенти імітували роль дітей, а викладач - організатора їхнього дозвілля. Він готував сценарій проведення пошукової гри на місцевості, розробляв план її проведення, під час заняття, яке обов'язково проводилося на свіжому повітрі, перед початком гри проводив інструктаж з техніки безпеки, пояснював правила та умови гри, ставив навчальне завдання (бути спостережливим та уважними у ході гри, зрозуміти алгоритм підготовки та проведення гри), вручав стартові записки. Викладач спостерігав за ігровими діями учасників, коригував їх таким чином, щоб усі групи вклалися у відведений для гри час. Після проведення гри було організовано коротке обговорення: що було найцікавішим, які труднощі доводилось долати, якими можуть бути варіанти шифрів для записок, яким є алгоритм підготовки до гри тощо. Після завершення заняття студенти отримали завдання описати методику підготовки та проведення пошукової гри на місцевості. Роботи студентів було перевірено, оцінено та проаналізовано. Пізніше студенти апробували проведення пошукової гри під час педагогічної практики з дітьми. Аналогічно проводилося і практичне заняття "Методика підготовки та проведення гри-експрес", однак його відмінністю було те, що готували і проводили гру підготовлені студенти під керуванням викладача.
Моделювання ігор практикуємо, організовуючи парну та групову форми роботи студентів. Результатом творчого пошуку студентів є презентація ігрової моделі. Наприклад, опрацьовуючи тему "Методика використання гри у структурі сімейних свят", методом мозкового штурму було визначено сімейні свята, у ході яких доцільно використати різні ігри (день народження, ювілей, весілля, Новий рік). Кожна творча група, як правило, пропонує комплекс цікавих, захоплюючих та змістовних ігор для людей різних вікових категорій. Використовуючи щоразу нові форми об'єднання у творчі мікроколективи, навчаємо їх самостійно використовувати і моделювати прийоми об'єднання, організовувати з дітьми ігрові хвилини відпочинку.
Це сприяє формуванню проектно-конструкторських, організаторських та креативних умінь студентів, які виявляються у процесі виконання домашніх практичних та самостійних робіт. На початку практичних занять практикуємо обговорення результатів проведення студентами ігрових форм роботи з учнями під час педагогічної практики, що дозволяє внести корективи в їхні знання, вміння та навички з організації ігрового виду діяльності, формувати аналітико-оціннівміння (аналізувати й оцінювати власну діяльність з організації ігор з підлітками та результати, яких діти досягають у грі).
Систему завдань для самостійної роботи студентів з кожної теми навчальної дисципліни розроблено з урахуванням різних рівнів підготовки студентів, їхніх інтересів, схильностей, творчих можливостей та реалізації завданнєвого підходу до навчання студентів [7]. Студент обирає те завдання, яке він може виконати на "відмінно". Спеціальні знання та практичні вміння, набуті студентами на кожному занятті, оцінюються. Студент може отримати оцінку за безпосередню активну участь у підготовці чи проведенні заняття, виконання практичної чи самостійної роботи з теми. Залік виставляється студентам за поточними оцінками - кожен студент має не менше 15 оцінок. Якщо хтось має бажання підвищити оцінку, то готується до складання заліку за спеціально визначеними запитаннями, виконує запропоновані варіанти практичних робіт.
Результати проведеного дослідження свідчать про те, що імітаційно-ігрові та проблемно-ситуаційні методи позитивно впливають на засвоєння студентами навчального матеріалу в контексті професійної діяльності. Принциповими особливостями підготовки майбутніх учителів до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів основної школи вважаємо мотивацію студентів, реалізацію особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного, змістовно-процесуального і завданнєвого підходів до навчання, у процесі якого застосовуються інтерактивні методи навчальної діяльності, цілеспрямоване практичне використання набутого досвіду організації ігрового виду діяльності з учнями основної школи.
Список літератури:
1. Закон України "Про виховання дітей та молоді": Проект // Освіта України. - 14 вересня 2004. - №72. - С.4-6.
2. Кондрашова Л. Формуючий потенціал навчання у вищій педагогічній школі // Рідна школа. - 2005. - №8. - С.12-15.
3. Молчан О. Дозвілля як важливий фактор соціально-культурної реабілітації молодих інвалідів // Рідна школа. - 2002. - №2. - С.29-32.
4. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді: Проект // Освіта України. - 3 грудня 2004. - №94. - С.6-10.
5. Совершенствование подготовки будущих учителей к руководству классом: Межвузовский сборник трудов. - М.: МОПИ им. Н.К.Крупской, 1987. - 159с.
6. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 368с.
7. Яременко Н.В. Самостійна робота студентів у процесі вивчення навчальної дисципліни "Дозвіллєзнавство": Навчально-методичний посібник. - 2-е вид., стереотипне. - Біла Церква, 2003. - 53с.

 
 

Цікаве

Загрузка...