WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів - Реферат

Формування компетентності майбутнього педагога з організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів - Реферат

особистісному зростанню учня.
Ефективна організація ігрової діяльності учнів основної школи можлива за умови розвитку у майбутнього педагога спеціальних знань, умінь та навичок, які є складовою його функціональної компетенції. Цілеспрямована професійна підготовка майбутніх учителів основної школи та соціальних педагогів відбувається у процесі викладання навчальних дисциплін "Організація ігрової діяльності" та "Дозвіллєзнавство" в гуманітарно-педагогічному коледжі. До початку формувального експерименту нами було розроблено зміст курсу "Організація ігрової діяльності" для студентів спеціальностей 5.010102 "Початкове навчання" та 5.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво". До змісту навчальної дисципліни "Дозвіллєзнавство", що викладається студентам, які навчаються за спеціальністю 5.010105 "Соціальна педагогіка", введено розділ "Організація ігрової діяльності", що є ідентичним зазначеній вище навчальній дисципліні. Варто зазначити, що в навчальних планах та програмах ВНЗ І-ІV рівнів акредитації цілеспрямованого спеціалізованого курсу, який сприяв би комплексній підготовці вчителя як вихователя до організації ДІД учнів основної школи, немає.
Пропонована нами технологія навчання ґрунтується на принципі рольової перспективи, запропонованому Л.Кондрашовою [2]. Принцип рольової перспективи визначається як основний, дотримання якого в організації і проведенні навчальної діяльності, що організовується як виконання кожним студентом складної і відповідальної ролі, дає змогу в навчальній ситуації максимально виявити його активність, психологічну своєрідність, сприяє формуванню професійної компетенції і готовності до творчого виконання професійних функцій. Ми схильні до визначення технології навчання як сукупності дій, що сприяють педагогічній взаємодії між учасниками педагогічного процесу для здобуття глибоких і міцних знань, набуття практичних умінь, розвитку пізнавальних здібностей за умов грамотного застосування комунікативних механізмів у поєднанні з професіоналізмом педагога [2]. Дана технологія навчання має етапний характер і складається з таких компонентів: цільового (передбачає постановку дидактичної мети, проектування рольової діяльності, прогнозування очікуваних результатів), процесуального (містить актуалізацію знань, умінь, практичні дії, спрямовані на вирішення навчального завдання), оцінного (передбачає аналіз та оцінку, самооцінку виконання завдання-ролі, з'ясування причин розбіжності отриманого результату з прогнозованою рольовою перспективою, подолання помилок, постановку нових перспектив). Виділення етапів організації навчального процесу уможливлює стимулювання у студентів потреби творити, прагнення ставити і самостійно вирішувати навчальні завдання, відпрацьовувати професійні дії у процесі виконання різних ролей, виробляти активну позицію.
Викладання зазначених вище навчальних дисциплін супроводжується міждисциплінарними зв'язками у тому обсязі, який є необхідним для повноцінного опанування знаннями та вироблення спеціальних умінь з організації ДІД учнів. Курс "Організація ігрової діяльності" вивчається після опанування студентами навчальних дисциплін "Психологія", "Педагогіка", "Методика виховної роботи" та перед проходженням педагогічної практики в літніх оздоровчих таборах на посадах організаторів дитячого дозвілля й вихователів, що сприяє забезпеченню їхньої готовності до організації виховного процесу в дитячих оздоровчих закладах.
Теоретичні питання, які розглядаються у процесі викладання спецкурсу "Організація ігрової діяльності" (9 годин), необхідні для формування ігрової культури підлітків і ціннісного ставлення студентів як майбутніх вихователів до ігрового виду діяльності та до вихованців. Для прикладу, наведемо алгоритм проведення кількох теоретичних занять. Вступну лекцію розпочинаємо з актуалізації знань, мотивації навчальної діяльності та роботою з поняттєво-категоріальним апаратом з теми "Мета, завдання та джерела вивчення курсу "Організація ігрової діяльності", застосовуючи при цьому метод "мозкового штурму". Зіставлення та порівняння студентами самостійно сформульованих понять "гра", "ігрова діяльність", "ігрова культура учнів" та різних підходів до визначень гри та ігрової діяльності, відомих у психолого-педагогічній науці, сприяє усвідомленню ними сутності означених категорій. Під керівництвом викладача студенти з'ясовують причини захоплення дітей грою, враховуючи власний ігровий досвід і порівнюючи його. Таке порівняння, як правило, дозволяє з'ясувати, що зміст та кількість дитячих ігор студентів залежать від того, хто організовував їхнє дозвілля в ігровій формі, й дозволяє зробити висновок висновку про доцільність організації ігрового виду діяльності учнів у години дозвілля. Під час цього заняття спонукаємо студентів застосовувати теоретичні методи дослідження: аналіз і синтез, класифікацію та узагальнення - самостійне формулювання висновків, порівняння. Знайомимо їх з призначенням та завданнями курсу, його роллю і місцем у системі підготовки педагога як вихователя, структурною побудовою, рекомендуємо навчально-методичну літературу та інші джерела, які можна використати у процесі опанування змісту навчального матеріалу. Активність студентів під час лекційних занять є визначальною у процесі викладання означеної навчальної дисципліни. Тема "Місце гри у структурі дозвілля" подається у формі проблемної лекції. Студенти визначають тотожність і відмінність дозвілля та гри, взаємозв'язку гри з іншими сферами людської діяльності: спілкуванням, навчанням, пізнанням, працею; головні риси ігор та структуру гри як діяльності та процесу. Діалогічна форма спілкування під час заняття уможливлює застосування методу взаємоосвіти та оперативного з'ясування необхідної навчально-пізнавальної інформації. Розгляд теми "Функції та принципи організації ігрової діяльності" відбувається шляхом проведення конференції: кожен студент готує виступ (до трьох хвилин), присвячений характеристиці однієї з функцій ігрової діяльності, які поступово фіксуються на плакаті. За результатами виступів студенти самостійно визначають тісний взаємозв'язокфункцій ігрової діяльності, роблячи спробу ієрархієзувати їх. Основний висновок, який роблять студенти - ціннісне ставлення до ігрової діяльності, в якій закладено її важливі соціально-педагогічні можливості. Принципи організації ігрової діяльності обговорюються у створених динамічних групах і коротко презентуються їх представниками, інші студенти фіксують зміст сформульованого принципу на плакаті (добровільна участь у грі, розвиток ігрової динаміки, підтримка ігрової атмосфери, взаємозв'язок ігрової та неігрової діяльності, перехід від найпростіших ігор до складних ігрових форм).
Семінарське заняття "Соціально-педагогічне значення ігрової діяльності" проводиться у формі ділової гри ("виконання ролей"). Студенти готують повідомлення від імені видатних психологів, педагогів та громадських діячів, які звертали увагу на істотну роль ігрового виду діяльності у формуванні та розвитку особистості дитини. Вони отримують завдання опрацювати рекомендований дидактичний матеріал (дібрані тексти праць видатних учених, в яких розглядається проблема ролі гри у навчанні, розвитку та вихованні дитини), сформулювати тему свого виступу у контексті теми семінарського заняття (наприклад, "С.Т.Шацький про гру як життєву лабораторію дитинства"), підготувати короткі тези відповідно до теми, презентувати їх, озвучити власні висновки щодо того, на які функції ігрової діяльності прямо чи опосередковано вказує автор (заняття унаочнюється плакатом "Функції ігрової діяльності", заповненим студентами на попередньому занятті). Таким чином, у процесі підготовки та проведення семінарських занять реалізуються їхні основні функції: поглиблення, конкретизація та систематизація знань, здобутих студентами на попередніх етапах навчання (під час лекцій, самостійної

 
 

Цікаве

Загрузка...