WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення синтаксису української мови - Реферат

Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення синтаксису української мови - Реферат

Махмутов визначає дослідницькі завдання як самостійну роботу дослідницького характеру та підкреслює їх функціональну специфічність як найбільш ефективного засобу організації проблемного навчання, здатного викликати проблемні ситуації, активізувати мисленнєву діяльність, забезпечити формування та розвиток творчих здібностей особистості [6, 38].
Тому "навчально-дослідницьке завдання" трактуємо як проблемне завдання, яке передбачає вивчення певних фактів та явищ, актуалізацію знань про них з метою вироблення й систематизації суб'єктивно нової інформації про дійсність.
Дослідниця М.О.Князян усі навчально-дослідницькі завдання поділяє на три групи: а) навчально-дослідницькі завдання алгоритмічного рівня (вони орієнтовані на низьку підготовленість учнів до навчально-дослідницької діяльності, мінімальний ступінь вияву пізнавальної самостійності; б) навчально-дослідницькі завдання частково-пошукового рівня (передбачають більш високий рівень підготовленості учнів до навчально-дослідницької діяльності; в) навчально-дослідницькі завдання креативного рівня (орієнтовані на найвищу міру виявлення пізнавальної самостійності учнів. Процедура виконання цих завдань сприяє розвитку таких дослідницьких умінь, як виділення об'єкта дослідження, висунення попередніх гіпотез, узагальнення результатів, вибір методів та оцінка їх ефективності, характеристика нової якості, аналіз ступеня реалізації мети, критичне визначення недоліків [3].
У процесі вивчення синтаксису в 8-9 класах учням можна запропонувати низку дослідницьких завдань, які допоможуть школярам навчитися визначати способи вирішення проблеми, різносторонньо аналізувати вказані об'єкти, виділяти в кожному суттєві і несуттєві ознаки та співвідносити їх із засвоєними поняттями, за допомогою аргументів доводити або спростувати твердження. Як приклад наводимо такі:
Завдання 1. На основі спостережень з'ясуйте сутністьпоняття граматичної омонімії та граматичної синонімії в системі засобів зв'язку частин складних речень. Для спостережень випишіть п'ять-шість складнопідрядних речень зі словами "що" або "як" та зверніть увагу на види підрядних частин, приєднаних за допомогою названих слів, а також придумайте декілька складносурядних речень із сполучником "але" та спробуйте його замінити сполучниками "проте", "зате", "однак".
Завдання 2. На основі власних спостережень спробуйте спростувати думку про те, що засоби зв'язку або синтаксичне запитання є надійним критерієм визначення виду підрядного речення. Для цього, наприклад, спробуйте замінити сполучник чи сполучне слово в тому чи іншому дібраному вами реченні та визначити, чи змінюються при цьому смислові відношення між частинами складнопідрядного речення. Чи зможете ви навести речення, в яких до підрядної частини: а) можна поставити декілька запитань? б) взагалі не можна поставити запитання?
Завдання 3. На основі самостійно проведених спостережень скажіть, чи кожне безсполучникове складне речення можна перетворити на сполучникове. Чи змінюватиметься при цьому спрямування думки або виникатиме помітна значеннєва несумісність частин?
Розроблена система граматичних вправ сприяє формуванню дослідницьких умінь. Але формування цих умінь у процесі вивчення української мови не можливе без умілого використання різноманітних форм організації навчального процесу, зокрема таких, як урок, факультатив, науковий гурток, консультація, індивідуальна робота.
Бажаного результату можна досягти, якщо перед учнями ставити послідовно посильні теоретичні та практичні завдання, виконання яких дає їм нові знання. Навчання за допомогою небагатьох, але добре підібраних завдань, які виконуються учнями здебільшого самостійно, сприяє включенню їх у творчу дослідницьку діяльність.
На основі вивчення психолого-педагогічної літератури та власного педагогічного досвіду визначаємо такі основні етапи організації навчального процесу, спрямованого на розвиток в учнів дослідницьких умінь: діагностика вихідного рівня розвитку дослідницьких умінь в учнів; роз'яснення вчителем важливості й необхідності даного вміння; інструктаж про його зміст і способи оволодіння ним; встановлення зв'язку з уміннями, які є в учнів; виконання спеціально розробленої системи практичних завдань; оперативний контроль за ходом розвитку умінь; застосування умінь у нових, нестандартних ситуаціях; закріплення сформованого вміння, перетворення його в навичку іі звичку самостійно застосовувати його в щоденній практиці.
Таким чином, дослідницькі уміння як базові компоненти особистості виражають провідні характеристики процесу творчого її становлення, відображають універсальність її зв'язків з оточуючим світом, ініціюють здатність до творчої самореалізації, визначають ефективність пізнавальної діяльності, сприяють перенесенню знань, умінь і навичок дослідницької діяльності в будь-яку галузь пізнавальної і практичної діяльності. Питаннями подальшого вивчення мають стати проблеми формування дослідницьких умінь у процесі позакласної роботи та в умовах поглибленого вивчення предмета.
Список літератури:
1. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности: Методическое пособие. - М.: Высшая школа, 1981. - 240 с.
2. Дмитровський Є.М. Методика викладання української мови в середній школі. - К.: Рад. школа, 1965. - 286 с.
3. Князян М.О. Навчально-дослідницька діяльність студентів як засіб актуалізації професійно значущих знань (на базі вивчення іноземних мов): Дис. канд. пед. наук. - Ізмаїл, 1998. - 176 с.
4. Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. - Москва-Воронеж, 1998. - 288 с.
5. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 1972. - 208 с.
6. Махмутов М.И. Проблемное обучение. - М.: Педагогика, 1975. - 367 с.
7. Недодатко Н.Г. Формування навчально-дослідницьких умінь старшокласників// Дис. Канд. пед. наук. - Кривий Ріг, 2000.
8. Пиаже Ж. Суждение и рассуждение ребенка. - С.-П.: Союз, 1997. - 95 с.
9. Рожило Л.П., Шпортенко О.М. Метод спостережень на уроках мови// Українська мова і література в школі. - 1973. - №2. - С.58-64.
10. Філософський словник/ За ред. В.І. Шинкарука. - К.: Гол. ред. УРЕ, 1986. - 797с.
11. Фридман Л.М., Калугина И.Ю. Формирование у учащихся общеучебных умений. Метод. рекомендации. - М., 1995. - 30 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...