WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку - Реферат

Упровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання: проблеми і перспективи розвитку - Реферат

діяльності учнів із затримкою психічного розвитку на заняттях з української мови, індивідуалізований навчальний план та розробкинавчальних занять з математики в інклюзивному класі.
У посібнику розкрито проблеми психологічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку; подано рекомендації для роботи з батьками.
Реалізація дослідно-експериментальної роботи у навчальному закладі спрямована на розвиток особистісно орієнтованої моделі освіти, яка плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури та духовності в усій різноманітності національних і світових зразків, тобто є школою самореалізації особистості, школою життєтворчості, культурного виховання.
На нашу думку, важливими для розуміння сутності особистісно-орієнтованої освіти є міркування дослідника О.Лебедєва: "Оцінювати якість освіти потрібно по тому, як і які проблеми випускник школи може самостійно вирішувати. Орієнтація на знання, уміння й навички, значущість яких ніхто й не заперечує, - це орієнтація на накопичення будівельного матеріалу. Але ж головне не в тому, щоб забити ним склад, а в умінні побудувати будинок" [7].
Мета особистісно орієнтованої школи - знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній механізми самореалізації, саморозвитку, самозахисту, самовиховання, необхідні для становлення самобутньої особистості, її діалогічної та безпечної взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією.
Дидактичні основи особистісно орієнтованого навчання розкриває образне висловлювання Яна Амоса Коменського: "Немає в світі жодної скелі або башти такої висоти, на яку хоча б хто-небудь не міг би піднятись, якщо в нього є ноги. Треба лише збудувати як слід драбину або зробити зручні, висічені у скелі в потрібному напрямі і відстані, сходи" [4.
Методика особистісно орієнтованого навчання, відповідно до якої пріоритетним стає допомога кожному учневі на основі суб'єктного досвіду вдосконалювати свої здібності, проектує навчальний процес відповідно до структури діяльності, яка передбачає визначення мети, мотивів, засобів, плану діяльності, реалізацію плану, контроль, корекцію, оцінювання результатів діяльності (рефлексію) [8].
Метою зазначеного освітнього процесу стає не окреслення кола необхідних знань, умінь і навичок, а розвиток особистісних можливостей учня, формування його компетентностей, тобто базованих на знаннях, схильностях, досвіді, цінностях власних здатностей вирішувати практичні завдання та діяти в нестандартних ситуаціях.
Особистісно орієнтоване навчання має на меті перетворити учня на суб'єкт навчальної діяльності, забезпечити можливість навчання за індивідуальною освітньою траєкторією, створює умови для самовизначення реалізації особистості, опори повного урахування інтересів і цінностей окремої особистості та спільноти.
Ефективність особистісно орієнтованої освіти залежить від успішного виявлення та максимального розвитку індивідуально значущих позитивних задатків кожного школяра на основі набутого ним досвіду до часу навчання у школі та досвіду сформованого у процесі навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Метою сучасної освіти є формування інтересу до пізнання, бажання та уміння навчатися. Особистісно орієнтоване навчання сприяє визначенню та реалізації особистості в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенційним здібностям.
Проектування навчального процесу в особистісно орієнтованій системі навчання не обмежується лише спеціальним конструюванням навчального матеріалу, забезпечує учневі свободу вибору в роботі з новим матеріалом. Важливо, як цей матеріал учитель використовує на уроці.
Навчально-виховному процесу притаманні ситуації різного сприйняття (розуміння) змісту навчання вчителем та учнем. Отже, виникає необхідність співвіднесення сприймання змісту навчальної проблеми всіма учасниками навчально-виховного процесу, що оптимально вирішується в умовах особистісно орієнтованого навчального заняття.
Використання суб'єктного досвіду учня вимагає від учителя спеціальної підготовки: не лише вміння викладати свій предмет, а здатності аналізувати зміст того, чим учень уже володіє із запропонованої теми.
У таких умовах змінюється режисура уроку: учні не просто сприймають розповідь учителя, а постійно співпрацюють з ним (активний діалог), висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту, обговорюють ті позиції, які пропонуються однокласниками.
Формування особистості творчої, сповненої бажання творити себе і світ навколо себе, розвиток емоційної, соціальної, інтелектуальної, фізичної компетенцій дитини, створення сприятливих умов для розвитку індивідуальності, духовності кожного школяра - ось той результат, до якого прагне особистісно орієнтована школа.
Список літератури:
1. Акбашева Р.Ш. Проектный подход к личностно-ориентированному образованию. - Уфа: Башгоспединститут, 1999. - С. 132.
2. Амонашвили Ш.А., Загвязинский В.И. Паритеты, приоритеты и акценты в теории и практике образования // Педагогика. - 2000. - №2. - С. 13-15.
3. Балл Г.А. Психологическое содержание личносной свободы: сущность и составляющие // Психологический журнал. - 1997. - №5. - С. 7-19.
4. Грановська Р.М. Елементи практичної психології. - Л., 1988.
5. Клокар Н.І., Слободянюк Н.Г., Стаднюк І.І. Концепція діяльності наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання // Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту / За ред. Н.І. Клокар, О.В.Чубарук. - Біла Церква, 2005. - С.209.
6. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2002. - №2. - С. 3-22.
7. Личностно-ориентированное обучение: теории и технологии: Учебное пособие // Под ред. Н.Н.Никитиной. Ульяновск: ИПКПРО, 1998
8. Навчання в дії. Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: Методичний посібник / А.Панченков, О.Пометун, Т.Ремех. - К.: А.П.Н., 2003. - 72 с.
9. Особистісно зорієнтований урок літератури: З досвіду роботи / Упоряд. Г.Федяй, А.Фасоля. - К.: Шкільний світ, Вид. Л.Галіцина, 2005. - 128 с.
10. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес: принципи, технології // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 37 - 43.
11. Селевко С.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.
12. Софій Н.З., Кузьменко В.У. Про Сто і один метод активного навчання. - К.: Крок за кроком, 2003. -116 с.
13. Фасоля А.М. Особистісно-зорієнтоване навчання: цілепокладання, рефлексія, оцінка // Українська мова та література. - 2004. - № 7. - С.2-9.
14. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе. - М.: Сентябрь, 2000. - 176 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...