WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Суть і методологія особистісно орієнтованого уроку літератури - Реферат

Суть і методологія особистісно орієнтованого уроку літератури - Реферат

семестр, за рік. Розрізняють рефлексію колективну і рефлексію власних успіхів. На початку заняття і теми використовується рефлексія емоційна (рефлексія мотиваційної готовності учнів до співпраці на уроці), після закінчення - творча рефлексія, рефлексія досягнень.
Рефлексію можна проводити у вигляді невеличких анкет, опитувальників, а можна у більш творчій формі - твори-есе, твори-мініатюри тощо.
А.М.Фасоля пропонує кілька різноманітних анкет-рефлексій [36,c.8], однак кількість їх можна збільшити, додаючи запитання, які стосуються особистісного ставлення учнів до навчального матеріалу, або варіювати запитання з різних анкет;
- оцінювання. Проблема оцінювання не втрачає своєї актуальності. Опрацьовуються й апробуються різноманітні методики, але це не розв'язує проблему, а ставить перед учителем ще більшу кількість запитань: чи необхідно оцінювати рівень здатності навчатися в учнів чи виконання тестових завдань може повною мірою перевірити рівень знань з літератури? тощо. Виходячи із сутності особистісно орієнтованого навчання, оцінюватися повинен рівень особистісного зростання школяра [33,c.9].
Важливою залишається і проблема тестових завдань, які мають на меті підготувати учнів до зовнішнього тестування, і разом з тим перевірити навченість дітей з предмета.
А.М.Фасоля пропонує об'єднувати тестові запитання різних рівнів складності у блоки, щоб мати окремі групи завдань за кожним рівнем [34,c.12]. Такий перелік запитань, а також час атестації потрібно обов'язково доводити до відома учнів на початку вивчення теми (розмістити у класі або роздати кожному). Бажано, щоб для кожного балу було запропоновано кілька запитань на вибір, щоб учні мали можливість вибрати.
Загалом же оволодіння навичками оцінювання й самооцінювання, участь у цьому процесі учнів, гласність оцінки допоможуть знизити конфліктність навчання, зменшити суб'єктивність оцінки, створять ситуацію успіху, допоможуть у формуванні позитивної Я-концепції особистості.
Опрацювання навчального матеріалу. Успіх особистісно орієнтованого уроку залежить і від атмосфери, яка виникла у процесі навчальної взаємодії. Взаємовідносини у класі справляють значний вплив на мотивацію кожного учня, активізують процеси творчості та пізнання. Досягається це, насамперед, за допомогою певної поведінки вчителя - він повинен схвалювати, підтримувати міркування та висловлювання різного характеру, не вдаватися до різких зауважень, заборон, критикування, а тим більше - до погроз чи принижень. Завданням вчителя є формування впевненості учнів, підтримка позитивної самооцінки та самоповаги, що забезпечує учням можливість максимально використати свій потенціал та працювати ефективно.
Навчання стає ефективнішим, коли учні самостійно визначають траєкторію власного розвитку [37, с.17]. у такому разі потрібно відчути баланс між процесами розвитку та саморозвитку, керування та самокерування, унормувати поняття "сам" і "не сам". Якщо учень вправний у самостійних діях, має внутрішні резерви до самовдосконалення, прагне розвиватися - це позитивна база для здійснення навчальної діяльності. Та якщо потрібно пробудити допитливість та зацікавленість учнів, вчителеві допоможуть інтерактивні технології навчання.
Активне навчання неможливе без активного залучення до процесу навчання самих учнів. Тому так важливо для вчителя вміти використовувати різні способи обговорення з метою отримання зворотного зв'язку від школярів, активізації їх розумової діяльності, підвищення інтересу до навчання, розвитку самостійності.
Використання інтерактивних форм і видів робіт заохочує учнів до активного навчання, що сприяє осмисленому і більш глибокому засвоєнню матеріалу.
Під час організації особистісно орієнтованого навчання найбільш дієвою є групова робота школярів (читання з передбаченням, триступеневе інтерв'ю, метод проектів, круговий огляд тощо).
Таким чином, використання технологій особистісно орієнтованого навчання перетворює урок літератури на своєрідний майданчик для самопізнання і самовираження школярів.
Переконані, що урізноманітнення методичного арсеналу вчителя технологіями особистісно орієнтованого навчання допоможе педагогу зробити урок цікавим, продуктивним та особистісно вагомим для вихованців.
Список літератури:
1. Абасов З. А. Системный подход при проектировании целей урока // Завуч. - 2003. - № 2. - С. 68 - 75.
2. Акбашева Р.Ш. Проектный подход к личносно-ориентированному образованию. - Уфа: Башгоспединститут. - 1999. - С. 132.
3. Амонашвили Ш.А., Загвязинский В.И. Паритеты, приоритеты и акценты в теории и практике образования // Педагогика. - 2000. - № 2. -С. 13 - 15.
4. Балл Г.А. Психологическое содержание личносной свободы: сущность и составляющие // Психологический журнал.- 1997.- Т. 18. - № 5. - С. 7 - 19.
5. БедерхановаВ.П.Становление личностно ориентированной
6. позиции педагога: Монография.- Краснодар, 2001.- 220с.
7. Бех.І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - С. 204.
8. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личносно ориентированного образования // Педагогика. - 1997. - № 4. - С. 11 - 17.
9. Бондаревская Е.В., Бермус Г.А. Теория и практика личносно ориентированного образования // Педагогика. - 1996. - № 5.- С. 21 - 24.
10. Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні технології в системі особистісно-зорієнтованої освіти. - К: Бібліотека "Дивослова", 2006. - № 4. - 64 с.
11. Гин А.А. Конструктор урока / Відкритий урок. - № 5 - 6. -2002. - С. 11 - 19.
12. Гин А.А. Конструктор урока / Відкритий урок. - № 11 - 12. - 2002. - С. 40 - 53.
13. Гин А.А. Конструктор урока / Відкритий урок. - № 13 - 14. - 2002. - С. 10 - 15.
14. Євдокімов В., Луценко В. Особистісний підхід як критерій інноваційності педагогічних технологій: Наукові записки Кіровоградського педагогічного університету. - 2001. Ч. 1. - С. 21 - 26.
15. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / Упоряд. І.Кузьменчук. - К.: Вид. дім "Шкільний світ": Вид. Л.Галіцина, 2006. - 128 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
16. Клокар Н.І. , Слободянюк Н. Г. , Стаднюк І.І. Концепція діяльності наукової лабораторії особистісно орієнтованого навчання та виховання // Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту / За ред. Н.І. Клокар, О.В.Чубарук.-Біла Церква, 2005. -С.209 - 214.
17. Клокар Н.І. Вихованню - сучасні підходи // Світло.- 1997. - №4 (6). - С.19-21.
18. Клокар Н.І., Потіха В.В. Сходинки вдосконалення (Інтеграція як шлях до цілісного світосприйняття) // Світло.- 1998. - №3 (9). - С.17-18.
19. Клокар Н.І. До концепції особистісно орієнтованої школи // Світло. - 1999. - №3(13). - С.17-19.
20. Клокар Н.І. Управління середньою загальноосвітньою школою як цілісним соціальним об'єктом (досвід школи №15 м.Біла Церква) // Проблемы управления в переходном обществе на пороге ХХІ века. - Приложение к научному журналу "Персонал". - 1999. - №4 (52). - С.101-103.
21. Клокар Н.І. Технологія впровадження нововведень // Світло. - 1999. - №4 (14). - С.30-33.
22. Клокар Н.І. Роль функцій управління в розвитку школи // Світло. - 2002. - №2 (21). - С.19-23.
23. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самопознание. - М.: Политиздат, 1984. - С. 335.
24. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2002. - № 2. - С. 3 - 22.
25. Личностно-ориентированное обучение: теории и технологии: Учебное пособие // под ред. Н.Н. Никитиной. - Ульяновск: ИПКПРО, 1998. - С. 180.

 
 

Цікаве

Загрузка...