WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури - Реферат

Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури - Реферат

предмета: методів, шляхів аналізу, вивчення біографії письменників, уроків, позакласних заходів, тощо); організаторський (проводити особисту навчально-виховну роботу з класним колективом і окремими учнями, реалізовувати складні плани, тощо); комунікативний (спілкуватися з учнями, батьками, колегами; оптимізувати навчально-виховний процес; виразно читати і розповідати, використовуючи наочність і технічні засоби навчання та ін.). Н.Волошина переконана в тому, що "за своїм творчим характером праця вчителя літератури наближається до праці письменника, художника, митця" [ 8, с. 16].
У зв'язку з зазначеним вище, Б.Степанишин наголошує, що вчитель-філолог повинен володіти такими знаннями і вміннями:
- знати свій предмет досконало і викладати його захоплююче;
- засобами рідної мови і художнього слова виховувати в учнів загальнолюдські та національні ідеали;
- пов'язувати зміст літературної освіти учнів з сучасним життям;
- здійснювати розвивальне навчання, ранню професіоналізацію, плекати філологічні здібності учнів;
- керувати процесом осмисленого сприйняття літературного твору, стимулювати відчуття краси, позитивних емоцій;
- на основі систематичного проведення самостійної роботи формувати в учнів уміння у сфері гуманітарної освіти;
- усіляко заохочувати учнів до самоосвіти, самовиховання, до максимального духовного збагачення;
- засобами художнього слова розвивати усне й писемне мовлення учнів, культивувати у вихованців прагнення постійно покращувати й збагачувати словник своєї мови, її нормативність, правильну орфоепію і мелодійність;
- формувати національну свідомість;
- у змісті творів, що вивчаються текстуально, акцентувати високі постулати християнської доброчинності [14].
Отже, специфіка навчального предмета "Зарубіжна література" передбачає, що учитель-філолог повинен мати специфічні здібності, знання, вміння, навички, а саме:
- умінням ґрунтовно аналізувати та інтерпретувати текст;
- умінням не тільки передати знання, а й вчити співпереживати;
- здатністю викладати літературу як мистецтво слова;
- здатністю розвивати в учнів на основі знань, засобами літератури здатності уявляти, співпереживати, розмірковувати, аналітично мислити, вивчене систематизувати таузагальнювати, а з часом навчитися ці вміння застосовувати повсякденно впродовж усього життя;
- умінням дбати про відповідний настрій на уроці - це головна передумова успіху уроку літератури;
- бути еталоном ерудованості у сфері багатьох гуманітарних та інших наук (Б.Степанишин: від філолога учні чекають універсальних знань - від політики аж до теорії й практики колекціонування);
- знанням і використанням у викладанні літератури основи психології, соціології, краєзнавства, народознавства, майстерним володінням основами виразно-художнього читання, імпровізації, здібностями режисера, актора;
- знанням інших видів мистецтва та використанням їх;
- володінням новими педагогічними та інформаційними технологіями та доцільним використанням їх у процесі викладання літератури;
- високим рівнем розвитку мовленнєвих та ораторських здібностей.
Як узагальнення всього зазначеного вище, приєднуємося до твердження Є. Ільїна, який так визначає специфіку діяльності вчителя-словесника: "Творча манера вчителя-словесника - результат уміння знаходити свій шлях і свою майстерність на фундаменті особистості…
Немає книги, яка була б цікавішою за словесника, який відбувся як особистість, професійно... словесник не лише провідник знань, а й творець мистецтва" [ 6, с. 168].
Таким чином, доходимо висновку, що діяльність вчителя літератури характеризується не лише певними, притаманними як і педагогу будь-якого іншого фаху, якостями і властивостями, а вимагає спеціальних здібностей, умінь, знань і навичок, що визначаються особливостями зарубіжної літератури як навчального предмета.
Список літератури:
1. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. -М.,1998. - 608 с.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. - К. : Либідь, 1997. - 376 с.
3. Гуковський Г.А. Изучение литературного произведения в школе. - М.: Просвещение, 1966. - 182 с.
4. Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу. - Львів, 1892.- С. 196-201.
5. Жулинський М. Висока місія вчителя-зарубіжника // Зарубіжна література. - 1999. -№11 (123). - С. 4-16.
6. Ильин Е. Н. Герой нашего урока. - М.: Педагогика, 1991. - 176 с.
7. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник для студентів-філологів. - К.: Ленвіт, 2000.- 231 с.
8. Наукові основи методики літератури. Науково-методичний посібник / За ред. Н.Й. Волошиної. - К.: Ленвіт, 2002. - 343 с.
9. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті // Вісник Київської обласної державної адміністрації. -2002. - № 8. - С. 3- 4.
10. Ничкало Н. Сучасні тенденції у підготовці педагогів професійного навчання ( міжнародний аспект та українські перспективи ) / Н. Ничкало // Педагог професійної школи: Зб. наук. пр. АПН України. Інститут педаггіки і психології професійної освіти та ін. - К., 2002. - Вип..3. - С.5-13. - Бібліогр.: 7 назв.
11. Педагогічна майстерність: підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін.; За ред. І.А.Зязюна. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К.: Вища школа, 2004. - 424 с.
12. Пронкевич О. Формувати нерепресивну свідомість - шлях до ліберальної України //Зарубіжна література. - 1999. - № 11 (123), березень. - С. 5 -7.
13. Сахаров А.Д. Мир через полвека / "Saturday Rev Тревога и надежда" - М.: Интер-Верса, 1990.- 19 с.
14. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі. - К.: Проза, 1995.- 254 с.
15. Сухомлинський В.О. Як виховувати справжню людину // Сухомлинський В.О. Вибр. твори: У 5-ти т.-К.: Рад. школа, 1977. - Т.2. - С. 158- 199.
16. 16. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы // Ушинский К.Д. Собр. соч. в 6 томах.. - Т.1. / Сост.С.Ф. Егоров. - М.: Педагогика , 1988. - С.160-176.
17. Шаповалова Е. Урок літератури - урок життя // Укр. мова і літ. в школі. - 1986. - № 6. - С.72-76.

 
 

Цікаве

Загрузка...