WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури - Реферат

Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури - Реферат


Реферат на тему:
Сутність педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури
У процесі розвитку суспільства зростає роль кваліфікованих фахівців у будь-якій галузі виробництва, зокрема - і в освіті, оскільки, як зазначав М.П.Драгоманов, "планова перебудова освіти потребує майстра і не виконується сліпим інстинктом" [4, с.14]. Завдання вчителя - не лише навчити читати і писати, рахувати, тобто дати певні знання, його мета набагато вища - розвинути і сформувати особистість. Як це зробити найкраще?
У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті наголошено, що суспільство без високого рівня освіти не має майбутнього. Актуальність проблеми полягає також у тому, що нова ситуація в суспільстві диктує нові завдання, насамперед культурно-освітні. Тому, вважаємо, не випадково головною метою Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено "забезпечення можливостей самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації" [9, с.6], розвиток творчих здібностей дитини. На сучасному етапі розвитку суспільства визнано провідну роль науки та освіти як рушія прогресивних змін, загального розвитку людського соціуму. А.Д. Сахаров зазначав: "У XXI столітті роль у вирішенні глобальних проблем належить освіті" [13, с. 73]. Це ставить принципово нові вимоги до вчителя, оскільки він, як творча особистість, має бути готовим до роботи у творчому, інноваційному режимі; до оновлення процесу навчання.
Б.С.Гершунський у дослідженнях проблем сучасної освітньої системи розглядає питання самоосвіти педагога як одне з найважливіших для освіти ХХІ століття, він пропонує ієрархічну освітню "драбину" сходження особистості до все більш високих освітніх результатів. Отже, перспективи освітнього розвитку особистості мають таку структуру: менталітет (квінтесенція культури, найвища цінність освіти); культура (вищий прояв освіченості та професійної компетентності); педагогічна майстерність (комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексійній основі); професійна компетентність (уміння людини реалізуватись у певній професійній сфері діяльності); освіченість (не лише знання, але й широкий кругозір); грамотність (отримання знань, умінь) [1, с.123].
Реалізація нової освітньої парадигми в Україні на рубежі століть викликала потребу в удосконаленні процесу педагогічної діяльності вчителя. Особливе значення надається проблемі взаємодії педагога із суб'єктами виховання, що передбачає досягнення позитивних результатів щодо поведінки, установок, позицій та особистісних якостей учнів. Зазначені положення є актуальними, оскільки в навчально-виховному процесі середньої загальної освіти стосунки між учителем та учнями із "суб'єкт-об'єктних" змінено на "суб'єкт-суб'єктні". Значною мірою це уможливлюється за умови володіння вчителем високим рівнем професійної компетентності. Отже, у сучасних умовах підвищується її значення у зв'язку з посиленням вимог до майстерності вчителя в аспекті здійснення впливу на особистість учня. Така постановка питання актуалізує проблему розвитку педагогічної майстерності вчителя у системі підвищення кваліфікації, стимулює процес розкриття і повного використання творчого потенціалу кожного сучасного вчителя-словесника, що визначається не лише умінням ефективно впливати на вихованців, а й навчити їх вчитися.
Зазначені проблеми є підґрунтям для досліджень та реалізації ще однієї - аналізу специфіки педагогічної майстерності вчителя-словесника з метою всебічного дослідження сутності педагогічної майстерності вчителя зарубіжної літератури, що органічно пов'язано з ефективним викладанням предмета у школі. Отже, у чому полягають особливості професійної компетентності вчителя літератури? Питання педагогічної майстерності вчителя у педагогічній науці не нове. Вище призначення освіти, за розумінням К. Ушинського, є "вдосконалення розуму і серця, самоствердження, що сприяє життєвій активності, зміцнює віру в себе, вселяє бадьорість і радість, робить інтенсивнішим відчуття впевненості і щастя" [16, с.123]. Його послідовники, відомі вчені В.Стоюнін, В.Водовозов, В.Острогорський, Ф.Буслаєв, Х.Алчевська, Т.Лубенець були палкими пропагандистами мистецтва слова як засобу суспільного, громадянського і естетичного виховання [8, 45-46].
Учені-методисти, літературознавці М.Жулинський, Г.Гуковський, Е.Ільїн, Н.Волошина, Л.Мірошниченко, О.Пронкевич, Б.Степанишин, Е.Шаповалова присвятили свої дослідження актуальним проблемам методики викладання літератури, питанню вдосконаленню фахової компетентності вчителя-словесника [ 7;5;6; 8; 12;14;17]. На думку Г.Гуковського, справжній учитель літератури повинен мати такі якості і властивості: розвинену естетичну чутливість, високий рівень асоціативного мислення, відчуття краси поетичного відображення: "Він повинен відчувати художнє слово, матеріал і образ літератури всім своїм єством - думкою і слухом, уявою і фізичним, моторним (артикуляційним) чуттям, він повинен його бачити наскрізь, і тоді з надр слова, з глибини словесної споруди виникне для нього вся повнота ідеї" [3, с. 91].
Про високе покликання вчителя літератури знаходимо думки у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. "Школа - це насамперед учитель. Особистість учителя - наріжний камінь виховання", - підкреслював педагог-новатор [15, с.198]. Він вбачав у вчителеві-майстрі непересічну, духовно багату, творчу людину, яка може "виражати себе як особистість, розкривати свій внутрішній світ перед людьми" [15, с.199].
Учитель літератури, вважав педагог, повинен відкривати перед своїми учнями незвичайний світ краси, надихати їх, спілкуватися з ними, допомагати дітям читати, пізнавати світ, переживати красу. Учитель - творець духовного світу юної особистості. І ще одну дуже важливу вимогу перед учителем літератури ставив В.О.Сухомлинський: в усьому бути творчим працівником - "уміти скласти сценарій літературного свята чи вечора, інсценізувати літературний твір, написати твір-мініатюру, залучити учнів до літературної діяльності" [15, с. 198].
Вважаємо, що в основі специфіки педагогічної майстерності вчителя літератури є особливості самого

 
 

Цікаве

Загрузка...