WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики - Реферат

Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики - Реферат

компоненти музичності сприяють успішності та продуктивності творчого результату музичної творчості, однак вони не завжди забезпечують такий же результат музично-педагогічної творчості на заняттях з музичного мистецтва (вчителі, які розкрили високий рівень результату в музичній творчості, не завжди виявляли такі ж результати на заняттях з музичного мистецтва; і, навпаки, досліджувані засвідчували високий результат у музично-педагогічній творчості на уроках музики, але не вміли підібрати акомпанемент, створити мелодію) тощо. Найвищий загальний рівень творчої активності був у вчителів музики, які володіють і музичною, і музично-педагогічною творчістю, що вказує на рівномірний розвиток їхньої музичності та педагогічних здібностей, пов'язаних з усіма її структурними компонентами;
- музичність і педагогічні здібності вчителів музики в музично-педагогічній творчості виявляються цілісно, нерозчленовано, але мають різний якісний рівень своєї структури, що впливає на рівень розвитку художньо-образного та педагогічного компонентів музично-педагогічної діяльності;
- якісний нерівномірний розвиток окремих структурних компонентів музичності впливає на розвиток певних видів творчості вчителів музики.
Вважаємо, що зроблені висновки щодо діагностики інтегрального музичного компонента творчої активності особистості вчителів музики необхідно враховувати у розробленні критеріїв та методики її розвитку в процесі підвищення кваліфікації.
Одержані результати, зроблені на їх основі наукові висновки стали фундаментом для визначення специфіки творчої активності вчителів музики, яка пов'язана з особливостями музично-образного та педагогічного компонентів у структурі музично-педагогічної діяльності, що забезпечується цілісним взаємозв'язком музичності як інтегральної професійної якості педагогів-музикантів з їхніми педагогічними здібностями. Виявлено, що музичність учителів музики впливає на особливості індивідуальних творчих проявів, вона пов'язана із психологічним механізмом творчості. Високі результати у різних видах музичної та музично-педагогічної творчості показали ті вчителі музики, які водночас володіють високим рівнем розвитку музичності та педагогічних здібностей, тобто у яких виявляється музично-педагогічна креативність. Означене поняття трактуємо як особливу здатність творчої особистості педагога-музиканта, яка детермінує його творчу активність і забезпечує цілісність, продуктивність та оригінальність реалізації змісту художньо-образного та педагогічного компонентів музично-педагогічної діяльності. Врахування визначених вище факторів дослідження є важливим у розробленні змісту навчання, спрямованого на розвиток музичності, та інших особистісних компонентів творчої активності вчителів музики, які впливають на успішність та якість творчого результату музично-педагогічної діяльності.
Провідний принцип визначення особливостей творчої активності вчителя музики ґрунтується на психолого-педагогічній концепції, зорієнтованій на закономірності природи музики, у якій враховано специфічний музичний компонент у структурі музично-педагогічної діяльності, у процесі якої педагогічні завдання розв'язуються засобами музичного мистецтва на основі особистісно-діяльнісного підходу.
Ураховуючи зазначене вище, творчу активність учителя музики трактуємо як інтегровану психологічну якість особистості, що визначається дієвим емоційним станом готовності до музичного пізнання та музично-педагогічної діяльності у нестандартних ситуаціях. Творча активність вчителя музики - це його здатність до індивідуально-неповторного музичного, особистісного та професійного самовираження, музична та музично-педагогічна діяльність, що має продуктивний, пошуково-перетворювальний характер, гуманний духовний зміст і характерні ознаки творчого процесу, детермінованого внутрішньо-емоційним спонтанним саморухом до якісних змін.
Визначення структури творчої активності вчителя музики ґрунтується на вивченні її діяльнісного (процесуального) та особистісного аспектів.
У діяльнісному аспекті музично-творчу активність розглядаємо як таку, в якій втілюються творчі можливості вчителя музики у власній музичній творчості: інтерпретації, імпровізації, створенні, композиції. Музично-педагогічна творча активність, вважаємо, виявляється в оригінальному підході до розв'язання завдань теорії і практики музичного навчання й виховання учнів у процесі проведення занять із музичного мистецтва як основної ланки музично-педагогічного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Діяльнісний аспект розкриває найважливіші функції вчителя музики як педагога і як музиканта (Рис. 1).
У структурі творчої активності особистості вчителя музики виділяємо такі її цілісні компоненти: психолого-педагогічний та музичний, - в яких і виявляється її специфіка (Рис.2).
Психолого-педагогічний компонент, пов'язаний із мотиваційно-потребовою, інтелектуальною й емоційно-вольовою сферою особистості, визначається індивідуальними психологічними властивостями та якостями психічних процесів. Він охоплює додаткові мотиви, характерологічні особливості, творчі якості особистості, механізм творчості (мислення, уяву, почуття, психомоторику, енергопотенціал), педагогічні здібності (комунікативність, перцептивні здібності, динамізм особистості, емоційну стабільність, креативність). Зазначаємо, що цей компонент є характерним для творчої активності вчителя будь-якого фаху.
Інтегральний музичний компонент розкриває специфіку праці педагога-музиканта і включає музичність (музичний слух - ритмічний, мелодійний, гармонійний, творчу уяву, чуттяцілого, емоційність), виконавські здібності (інструментальні, вокальні), психомоторні здібності (диригентські, виконавські, інструментальні, вокальні), творчі вміння (мистецько-інтегровані, музично-практичні, інтерпретаційні, імпровізаційні, композиторські, пошуково-дослідницькі, проблемно-ситуаційні).
Одночасний і рівномірний розвиток цілісних структурних компонентів творчої активності вчителів музики у процесі різних видів музичної та музично-педагогічної творчості сприятиме розв'язанню нагальних проблем художньо-естетичної освіти школярів відповідно до сучасних вимог, розвитку потреб спілкування з мистецтвом.
Список літератури:
1. Альбуханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 229 с.
2. Арановский М.Г. О двух функциях бессознательного в творческом процессе композитора // Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. - Тбилиси, 1978. - Т. 2. - 686 с.
3. Богоявленская Д.Б. О диагностике художественного творчества // Художественное творчество: Вопросы комплексного изучения. - Л.: Наука, 1983. - С. 220-224.
4. Брилін Е.Б. Формування навичок композиторської творчості у студентів музично-педагогічних факультетів: Дис. ... канд. пед. наук. - К., 2002.
5. Гаспарян Г.С. Теоретический анализ проявления интуиции в музыкальном творчестве: Автореф. дис. ... канд. псих. наук / НИИ Психологии УССР 1985. - 16 с.
6. Деятельность: теория, методология, проблемы / Сост. И. Касаткин. - М.: Политиздат, 1990. - 366 с.
7. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. - М.: Академия, 1996. - 224 с.
8. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. - М.: Педагогика, 1987. - 160 с.
9. Зязюн І.А. Безсвідомість. Підсвідомість. Творчість // Мистецтво і освіта. - 2001. - № 3. - С. 10 -14.
10. Кан-Калык В.А. Учителю о педагогическом общении. - М.: Просвещение, 1987. - 190 с.
11. 11. Ковальова С.В. Розвиток творчої активності вчителів музики в сучасних умовах: теорія й практика: Наук.-метод. посіб. - Біла Церква: КОІПОПК, 2004. - 228 с.
12. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. - М.: Знание, 1981. - 96 с.
13. Моляко В.О. Психологічна теорія творчості // Обдарована дитина. - 2004. - № 6. - С. 2 -10.
14. Науменко С.І. Психологія музичності та її формування у молодших школярів: Навч. посіб. - К.: НДПІ, 1993. - 180 с.
15. Новиков Б.В. Творчество и философия. - К.: Политиздат, 1989. - 193 с.
16. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: Навч. посіб. - К.: ІЗМН, 1998. - 248 с.
17. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. - К: Міленіум, 2006. - 346 с.
18. Спиркин А.Г. Основы философии: Учеб. пособие для вузов. - М.: Политиздат, 1998. - 592 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...