WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики - Реферат

Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики - Реферат


Реферат на тему:
Сутність, структура та специфіка творчої активності вчителів музики
Утвердження гуманістичних ідей в освіті, її спрямованість на особистісно зорієнтований підхід зумовлюють потребу у використанні універсальних можливостей мистецтва у формуванні творчої особистості з глибоким, духовно ціннісним світом, та високими моральними якостями людини культури, здатної до співчуття, співпереживання. З огляду на це існує необхідність у високопрофесійній підготовці та діяльності вчителів музики, готових до самостійного творчого пошуку, організації художньо-естетичного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах на принципово нових засадах.
Одним із нагальних питань, що вимагає першочергового розв'язання, є розвиток творчої активності вчителів музики як виявлення прагнення до постійного самовдосконалення, пошуку нових самостійних педагогічних рішень та здатність до праці в нестандартних ситуаціях.
Аналіз стану музично-педагогічної практики вчителів музики, опрацювання теоретичних джерел дали змогу виявити суперечність між соціальною потребою у творчій активності вчителів музики та недостатнім рівнем їхньої професійної підготовки і готовності до різних видів музичної та музично-педагогічної творчості в післядипломний період навчання.
Актуальність і важливість окресленої проблеми, її суспільно-педагогічне значення зумовлюють необхідність наукового обґрунтування сутності поняття "творча активність вчителів музики", визначення її структури та специфіки, оскільки врахування зазначеної діяльності впливає на розвиток механізму творчості педагогів, досягнення ними успішного високоякісного результату музичної та музично-педагогічної творчості.
Аналіз та узагальнення наукової літератури дозволили встановити, що методологія та визначення поняття творчої активності вчителя музики ґрунтується на філософських концепціях творчості, висновках психолого-педагогічної науки, що розкривають загальні закономірності творчого феномена, а також враховує специфіку художньої творчості, музично-педагогічної діяльності, пов'язаної з музично-образним компонентом у структурі музично-педагогічної діяльності.
Дослідниками виокремлено поняття "творчість" і "активність" як два визначення діяльності, наголошено на їх взаємозв'язку і визначено такі основні ознаки творчої діяльності: принципову новизну, оригінальність, ціннісність створеного та прогресивний характер творчого продукту як для суспільства, так і для окремої особистості.
Філософське тлумачення поняття "творча активність" ґрунтується на основі теорії діяльності. Творча активність особистості вважається визначальною рисою свідомості людини, однією з її головних функцій. У понятті "творча активність" розкривається вищий якісний рівень, зміст та сутнісна якість діяльності як розвивального процесу, що здійснюється на вищому рівні активності людини. Тому у творчій активності дослідники виділяють діяльно-практичну сутність суб'єкта діяльності, в результаті якої створюються нові оригінальні цінності, що мають значення як для окремого індивіда, так і суспільства в цілому [6; 15;18 та ін.].
У психології творча активність (суб'єктна активність) розглядається в особистісному та процесуальному аспектах. Означене поняття розкривається на основі креативності творчої особистості, продуктивно-перетворювальної діяльності, що не стимулюється ззовні й викликається внутрішнім спонтанним саморухом особистості, готової до творчих дій і пізнання за межами ситуацій. Разом із цим, творчу активність розглядають як надситуативну активність, ціннісне ставлення, яке за певних умов утілюється в діяльності та яке можна сформувати [1; 3; 7; 13 та ін.].
У педагогічній науці творча активність учителя трактується як складова педагогічної творчості ( як розвивальної взаємодії), педагогічної майстерності, умова особистісного та професійного самозростання вчителя, рушійна сила впровадження нових педагогічних технологій, поширення творчого досвіду, важлива професійна риса та якість творчої особистості фахівця. У творчій активності педагогів розкривається діалектична єдність продуктивних і репродуктивних компонентів, нормативних та евристичних елементів педагогічної діяльності. У понятті "творча активність" виявляється також учительське ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, яке характеризується прагненням досягти поставленої мети в межах заданого часу. Вираз "творча активність" пояснюється дослідниками як активність суб'єкта у творчій діяльності, а не як рівень його активності взагалі [8; 9;15;18 та ін.].
У спеціальній музичній психолого-педагогічній літературі поняття творчої активності вивчається у контексті особливостей художньої (музичної) творчості, у якій виявляється специфіка музично-педагогічної діяльності, зокрема, художньо-образний компонент її структури. Музично-педагогічну діяльність дослідники розглядають як творчу і наголошують на духовному змісті та естетичній спрямованості, що пов'язані з духовним потенціалом мистецтва. При цьому пріоритет надається емоційному фактору, безсвідомості, інтуїції, але не виключається роль інтелекту у творчому процесі [2; 4;5;11;14;16; 19 та ін.].
У цілому специфіка творчої активності вчителів музики, її структурні компоненти остаточно не визначено. Переважно дослідники розкривають проблему розвитку творчої активності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі виконавської діяльності, підготовки до інтерпретації, композиції, створення.
Визначення особливостей прояву творчої активності вчителів зумовило проведення дослідження, пов'язаного з особистісним аспектом вивчення, а саме - з перевіркою музичності вчителів музики, що здійснювалося на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Як засвідчив аналіз та узагальнення наукової літератури, означене поняття є інтегральним специфічним компонентом структури творчої активності вчителів музики, до якої, на думку вчених-психологів, входять не лише спеціальні музичні здібності, але й загально-психологічні властивості людини, які мають спільні корені з механізмом творчості. Разом із цим музичність вважається необхідною професійною якістю вчителя музики, в якій яскраво розкривається його музична сутність, потреба у музичному самовираженні, сформованість естетичного смаку і яка водночас забезпечує художньо-образний компонент музично-педагогічної діяльності та продуктивність його власної музичної творчості тощо. В основу експериментальної роботи покладено важливі для дослідження положення психологічної науки, в яких музичність розглядається як складна загальна здібність, необхідна для занять такими видами музичної діяльності, як слухання, виконання та створення музики; як здатність особистості, що забезпечує успішність, якість та продуктивність виконання різних видів музичної діяльності (слухання, виконання, створення) і виявляється в художньо-творчому прочитанні та переживанні музики, впливаючи на інтелектуальний, естетичний і моральний розвиток [14].Програма дослідження включала вивчення структурних компонентів музичності: музичного слуху (мелодійний, гармонійний, ритмічний), творчої уяви, емоційності, чуття цілого, які перевірялись у процесі власної музичної творчості педагогів. Провідними критеріями діагностування були ті, які є загальновизнаними у музично-психологічній науці: звукообразність музичного мислення, тип музичного сприймання, якість ритмічного слуху, чуття цілого, слухо-рухова координація, творча уява. Проведення констатувального та формувального етапів дослідно-експериментальної роботи, порівняння отриманих результатів загального рівня музичної та музично-педагогічної творчої активності з даними, одержаними після вивчення музичності вчителів музики, дозволило з'ясувати такі особливості їх взаємозв'язку:
- музичність є характерною особливістю творчої активності вчителя музики, його музичною сутністю, пов'язаною зі специфікою музично-педагогічної діяльності, природою музичного мистецтва, що виявляється індивідуально;
- вчителі музики володіють різним рівнем розвитку музичного та педагогічного компонентів музично-педагогічної діяльності, що впливає на їх творчий результат;
- рівномірний якісний розвиток усіх структурних компонентів музичності є основою високого рівня розвитку як музичної, так і музично-педагогічної творчої активності вчителя музики;
- високорозвинені структурні

 
 

Цікаве

Загрузка...